Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Szofoniás könyve »
Kozmikus előjáték »
Az idegen istenek tisztelete ellen »
Az udvari tisztviselők ellen »
A jeruzsálemi kereskedők ellen »
A hitetlenek ellen »
Az Úr napja »

1Az Úr szózata, amelyet Szofoniáshoz, Kusi fiához intézett, Júda királyának, Jozijának, Ámon fiának idejében. Kusi Gedaljának, az meg Amarjának, az meg Hiszkijának volt a fia. 2Bizony, elpusztítok mindent a föld színéről – mondja az Úr. »

2. fejezet

Befejezés: buzdítás a megtérésre »
II. A NÉPEK ELLEN »
A keleti ellenség: Moáb és Ammon »
A déli ellenség: Etiópia »
Az északi ellenség: Asszíria »

1Szállj magadba, térj magadba, ó, szeretetre méltatlan nemzet! 2Mielőtt elűznének benneteket, s eltűnnétek, mint a pelyva; mielőtt rátok zúdulna az Úr izzó haragja, [mielőtt elérkezne hozzátok az Úr haragjának napja]: »

3. fejezet

A nép vezetői ellen »
Tanulság a népek sorsáról »
IV. ÍGÉRETEK »
Izrael maradéka »
Örömének »
Visszatérés a szórványból »

1Jaj a lázadó és tisztátalan városnak, a hatalmaskodónak! 2Nem hallgatott a szóra, nem fogadta el a figyelmeztetést. Nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közeledett! »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel