Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Címzés, üdvözlés »
Óvás a hamis tanítóktól »
Pál, Isten bűnösöket megmentő kegyelmének példája »
Buzdítás a nemes harcra »

1Pál, a mi üdvözítő Istenünknek és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendeléséből Krisztus Jézus apostola, 2Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben: Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. »

2. fejezet

Imádkozás minden emberért »
Férfiak és asszonyok magatartása az istentiszteleten »

1Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, 2a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben. »

3. fejezet

A püspökről »
A diakónusokról »
A kegyesség titka »

1Igaz beszéd ez: ha valaki püspökségre törekszik, szép feladatra vágyik. 2Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi; megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas; »

4. fejezet

Isten minden teremtménye jó »
A kegyesség haszna »
Timóteus legyen példa a gyülekezetben »

1A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, 2és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, mert lelkiismeretük érzéketlenné vált. »

5. fejezet

A gyülekezet megintésének módja »
Az özvegyekről »
A presbiterekről »
A gyülekezet vezetése részrehajlás nélkül »

1Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd mint apádat, a fiatalabbat pedig mint öcsédet, 2az idősebb asszonyt mint anyádat, a fiatalabbat mint húgodat: teljes tisztasággal. »

6. fejezet

A szolgákról »
Óvás a tévtanoktól és a pénzimádattól »
A hit nemes harcának megharcolása »
A gazdagokról »
A letétbe adott kincs megőrzése. Áldás »

1Akik iga alatt görnyedő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk. 2Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik, mert hívők és szeretettek, akik a jó cselekvésére törekszenek. Ezeket tanítsd és hirdesd! »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel