Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Címzés, üdvözlés »
Hálaadás a gyülekezet hitéért »
Krisztus mindent megbékéltetett testében »
Pál szolgálata szenvedések között »

1Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér 2a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek: kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól. »

2. fejezet

Pál küzdelme a gyülekezet állhatatosságáért »
A keresztre szegezett adóslevél »
Óvás a hamis tanítóktól »

1Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodiceaiakért és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, 2hogy szívük felbátorodjék összeforrva szeretetben, és eljussanak a teljes megértés egész gazdagságára: Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. »

3. fejezet

A Krisztusban elrejtett élet »
Az új ember felöltözése »
A keresztyén család »

1Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. 2Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel! »

4. fejezet

Buzdítás kitartó imádkozásra, bölcs magatartásra »
Személyes üdvözletek és üzenetek »
Áldás »

1Ti, urak, adjátok meg szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van Uratok a mennyben. 2Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek! »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel