Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Isten prófétává teszi Jeremiást »
Jeremiás két látomása »
Isten munkába állítja a prófétát »

1Jeremiásnak, Hilkijjá fiának a beszédei, aki a Benjámin földjén, Anátótban lakó papok közül való volt. 2Őhozzá szólt az ÚR igéje Jósiásnak, Ámón fiának, Júda királyának az idejében, uralkodása tizenharmadik évében, »

2. fejezet

A hűtlenné vált Izráel »
A hűtlenség és következményei »
Isten ítélete népén »

1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Menj és hirdesd Jeruzsálemnek: Ezt mondja az ÚR: Emlékszem rád: ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. »

3. fejezet

Isten vádolja népét »
Júda Izráel példáját követi »
Isten megtérésre hív »
A nép hűtlensége és bűnbánata »

1Majd ezt mondta: Ha valaki elbocsátja feleségét, és az eltávozva férjétől egy másik férfié lesz, vajon visszatérhet-e megint hozzá? Nem válna-e ezzel gyalázatossá az ország? Te pedig, aki sok barátoddal paráználkodtál, vissza akarsz térni hozzám? – így szól az ÚR. 2Nézz föl a hegytetőkre, és lásd meg: hol nem háltak veled? Kiültél eléjük az útra, mint az arab a pusztában: gyalázatossá tetted az országot paráznaságoddal és gonoszságoddal. »

4. fejezet

Új kezdet »
Veszedelem jön északról »
A próféta kesergése »

1Ha meg akarsz térni, Izráel – így szól az ÚR –, hozzám térj meg! Ha eltávolítod színem elől förtelmes bálványaidat, ne ingadozz! 2Ha őszintén esküszöl az élő ÚRra, a törvénynek és az igazságnak megfelelően, akkor áldást kapnak tőle a népek, és vele dicsekszenek. »

5. fejezet

Isten szörnyű ítélete jogos »
A vezetők bűne »
A félelmetes ellenség »
A fogság oka »
Engedetlen nép és kapzsi vezetők »

1Járjátok be Jeruzsálem utcáit, nézzetek szét, tudakozódjatok, kutassátok át tereit! Akad-e valaki, van-e olyan ember, aki törvény szerint él, és igazságra törekszik? Akkor megbocsátanék ennek a városnak! 2Még ha azt mondják is: Él az ÚR! – akkor is hamisan esküsznek! »

6. fejezet

Közel a vég »
A próféta szent haragja »
Isten hiába akarta megmenteni népét »
Az északi ellenség »
A csalódott próféta »

1Benjámin fiai, meneküljetek Jeruzsálemből! Fújjátok meg a kürtöt Tekóában, adjatok vészjelet Bét-Hakkeremben! Mert veszedelem fenyeget észak felől, és nagy romlás. 2Elpusztítom Sion leányát, a szépet és gyönyörűségest. »

7. fejezet

A templomba vetett hamis hit »
A templom elpusztul »
Az ég királynőjét tisztelik Isten helyett »
Engedelmességet követel az Úr, nem áldozatot »
Bálványimádás és gyermekáldozat »

1Ezt a parancsot kapta Jeremiás az ÚRtól: 2Állj ki az ÚR házának kapujába, és így hirdesd ott az igét: Halljátok az ÚR igéjét, ti júdaiak mind, akik bementek ezeken a kapukon, hogy leboruljatok az ÚR előtt! »

8. fejezet

A csillagimádás büntetése »
Izráel konoksága »
Az ítélet súlyos lesz »
A próféta elsiratja népét »

1Abban az időben – így szól az ÚR – kiszórják majd sírjukból Júda királyainak és vezéreinek csontjait, a papoknak, a prófétáknak és Jeruzsálem lakóinak a csontjait. 2Kiterítik azokat a nap, a hold és az ég minden serege elé, amelyeket szerettek, tiszteltek és követtek, amelyekhez folyamodtak, és amelyeket imádtak. Nem szedik össze, és nem temetik el: trágyaként használják majd őket a földeken. »

9. fejezet

Az egész nép romlott »
A próféta siratóéneke »
A halott nép elsiratása »
A helyes dicsekvés »

1Bárcsak lenne a pusztában egy kunyhóm az út mentén! Elhagynám népemet, elmennék tőle, mert mindenki házasságtörő, hűtlen társaság! 2Nyelvük olyan, mint a kifeszített íj, hazugsággal biztosítják hatalmukat az országban, nem pedig igazsággal! Egyik gonoszságot teszik a másik után, de engem nem ismernek – így szól az ÚR. »

10. fejezet

Isten és a bálványok »
Összeomlás »
Jeremiás könyörgése »

1Halljátok meg az igét, amelyet az ÚR mond nektek, Izráel háza! 2Így szól az ÚR: Ne tanuljátok el a pogányok szokását, és az égi jelektől ne rettegjetek, mert csak a pogányok rettegnek azoktól! »

11. fejezet

Ítélet a szövetség megszegése miatt »
Nem használ az áldozat »
Az anátótiak meg akarják ölni Jeremiást »

1Ezt az igét mondta az ÚR Jeremiásnak: 2Halljátok meg e szövetség igéit, és mondjátok el Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak! »

12. fejezet

Miért boldogulnak a bűnösök? »
Az elpusztult ország szomorú képe »
Intelem a népekhez »

1Igaz vagy, URam, ha perlek is veled. Hadd tegyem szóvá mégis azt, ami igazságtalan! Miért szerencsés a bűnösök sorsa? Miért boldogulnak mind, akik csalárdul élnek? 2Elültetted őket, gyökeret is vertek, fejlődnek, gyümölcsöt is hoznak. Közel vagy a szájukhoz, de a szívüktől távol. »

13. fejezet

Az övről mondott példázat »
A boroskorsók példázata »
Óvás az elbizakodottságtól »
Panaszdal Jeruzsálem fölött »

1Ezt mondta nekem az ÚR: Menj, vegyél magadnak egy lenvászon övet, és kösd a derekadra! Ne engedd, hogy víz érje! 2Meg is vettem az övet az ÚR parancsa szerint, és a derekamra kötöttem. »

14. fejezet

A nagy szárazság »
A próféta közbenjár Istennél »

1Ezt az igét mondta az ÚR Jeremiásnak a szárazságról: 2Gyászba borult Júda, kapuiban ájuldoznak, gyászolnak országszerte, Jeruzsálemben jajkiáltás hangzik. »

15. fejezet

Isten elutasítja a próféta kérését »
Jeruzsálem elpusztul »
A próféta panasza »
Isten válasza »

1De az ÚR ezt mondta nekem: Ha maga Mózes és Sámuel állna is elém, akkor sem esne meg a szívem ezen a népen. Kergesd el őket, menjenek előlem! 2Ha pedig megkérdezik tőled, hogy hová menjenek, ezt válaszold nekik: Így szól az ÚR: Aki halált érdemel, a halálba, aki fegyvert, a fegyver elé, aki éhínséget, az éhínségre, és aki fogságot, az a fogságba! »

16. fejezet

Jeremiás élete ítéletet példáz »
Ígéret a hazatérésről »
A pogányok is megtérnek »

1Majd így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Ne végy senkit feleségül, ne legyenek fiaid és leányaid ezen a helyen! »

17. fejezet

Júda bűne és bűnhődése »
Az Istenben bízók élete »
Isten az emberi szívek ismerője »
A próféta Isten oltalmát kéri »
Felhívás a szombat megszentelésére »

1Júda vétke föl van írva vasból készült íróvesszővel, rá van vésve gyémántheggyel szívük táblájára és oltáraik szarvára. 2Mert fiaik is oltáraikkal és bálványoszlopaikkal törődnek a zöldellő fáknál, a magas halmokon »

18. fejezet

Jeremiás a fazekasnál »
A nép hűtlensége érthetetlen »
A papok és a próféták összeesküsznek Jeremiás ellen »

1Ezt az igét mondta az ÚR Jeremiásnak: 2Indulj, menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igéimet. »

19. fejezet

Az eltört cserépedény »
Pashúr kalodába záratja Jeremiást »

1Ezt mondta az ÚR: Menj el a fazekashoz, és vegyél tőle egy cserépkorsót! Azután végy magad mellé néhány embert a nép és a papok vénei közül, 2és menj ki a Ben-Hinnóm-völgybe, a fazekasok kapujának bejáratához, és hirdesd ott azokat az igéket, amelyeket én mondok neked! »

20. fejezet

Jeremiás kesereg, hogy próféta lett »

1De Pashúr pap, Immér fia, aki az Úr háza felügyelőinek volt a vezetője, meghallotta, hogy mit prófétált Jeremiás. 2Ezért megverette Jeremiás prófétát, majd bezáratta abba a kalodába, amely a felső Benjámin-kapuban volt, az Úr háza mellett. »

21. fejezet

Jeremiás válaszol a király követeinek »
Jeruzsálem elpusztul »

1Ezt az igét mondta az ÚR Jeremiásnak, amikor Cidkijjá király elküldte hozzá Pashúrt, Malkijjá fiát és Cefanjá papot, Maaszéjá fiát ezzel az üzenettel: 2Kérdezd meg ügyünkben az URat, mert Nebukadneccar, Babilónia királya háborút indított ellenünk! Talán csodát tesz velünk az ÚR, ahogyan máskor, és ő is elvonul tőlünk. »

22. fejezet

Jövendölés a királyi ház és Jeruzsálem ellen »
Siratóének Sallúm fölött »
Jövendölés Jójákímról »
Jeruzsálem panaszos éneke »
Jövendölés Konjáhúról »

1Ezt mondta az ÚR: Menj Júda királyának a palotájába, és mondd el ott ezt az igét! 2Mondd: Júda királya, aki Dávid trónján ülsz, hallgasd meg az ÚR igéjét udvari embereiddel és népeddel együtt, akik bejártok ezeken a kapukon! »

23. fejezet

A hűtlen pásztorok és az eljövendő király »
Harc a hamis próféták ellen »
A hazug jövendölések ellen »

1Jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és szétszélesztik legelőm nyáját! – így szól az ÚR. 2Azért ezt mondja az ÚR, Izráel Istene a pásztorokról, akik népemet pásztorolják: Ti hagytátok, hogy elszéledjen és szétszóródjon a nyájam, nem törődtetek vele. Hát én majd törődöm veletek és gaztetteitekkel! – így szól az ÚR. »

24. fejezet

Látomás a két kosár fügéről »

1Ezt mutatta nekem látomásában az Úr: Két kosár füge volt letéve az Úr temploma előtt. Ez azután történt, hogy Nebukadneccar, Babilónia királya fogságba vitte Konjáhút, Jójákím fiát, Júda királyát és Júda vezetőit meg a mesterembereket és várépítőket Jeruzsálemből, és elvitette őket Babilóniába. 2Az egyik kosárban nagyon jó fügék voltak, amilyenek a korai fügék. A másik kosárban igen rossz fügék voltak, ehetetlenül rosszak. »

25. fejezet

Babilónia Isten büntetésének az eszköze »
A harag serlege »
A népek pusztulása »

1Ez az ige szólt Jeremiáshoz Júda egész népéről Jójákímnak, Jósiás fiának, Júda királyának a negyedik esztendejében, amely Nebukadneccarnak, Babilónia királyának első esztendeje volt. 2Ezt hirdette Jeremiás próféta Júda egész népének és Jeruzsálem minden lakójának: »

26. fejezet

Jeremiást elfogják »
A prófétát szabadon bocsátják »
Úrijjá mártírhalála »

1Jójákímnak, Jósiás fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén így szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz: 2Ezt mondja az ÚR: Állj az ÚR házának udvarába, és szólj mindazokhoz, akik Júda városaiból eljönnek, hogy az ÚR házában leboruljanak. Hirdesd nekik mindazt, amit megparancsoltam neked, egyetlen szót sem hagyhatsz el belőle! »

27. fejezet

Jeremiás igát vesz a nyakába »

1Cidkijjának, Jósiás fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén így szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz: 2Ezt mondta nekem az ÚR: Készíts magadnak kötelet meg jármot, és vedd a nyakadba! »

28. fejezet

Hananjá és Jeremiás összetűzése »

1Abban az esztendőben, Cidkijjá júdai király uralkodása kezdetén, a negyedik esztendő ötödik hónapjában ezt mondta nekem a Gibeónból való Hananjá próféta, Azzúr fia az ÚR házánál, a papok és az egész nép előtt: 2Így szól a Seregek URa, Izráel Istene: Összetöröm Babilónia királyának az igáját! »

29. fejezet

Jeremiás levelet ír a száműzötteknek »
Jövendölés a hamis próféták ellen »

1Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek és papoknak, prófétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadneccar Jeruzsálemből Babilóniába, 2miután Jekonjá király, az anyakirálynő, a főemberek, Júda és Jeruzsálem vezetői, a mesteremberek és a várépítők elkerültek Jeruzsálemből. »

30. fejezet

Vigasztaló ígéret a népnek »
Izráel újjáépül »

1Így szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz: 2Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: Írd le magadnak egy könyvbe mindazokat az igéket, amelyeket kijelentettem neked! »

31. fejezet

Jövendölés a hazatérésről »
A hazatérés »
Efraim bűnbánata – Isten irgalmassága »
Isten új szövetséget köt népével »

1Abban az időben – így szól az ÚR – Izráel minden nemzetségének Istene leszek, ők pedig az én népem lesznek. 2Ezt mondja az ÚR: Kegyelmet kapott a pusztában a fegyvertől megmenekült nép, a nyugalma felé tartó Izráel. »

32. fejezet

Jeremiás földet vásárol »
Jeremiás tanácsért könyörög Istenhez »
Isten válasza »

1Az ÚR igéje szólt Jeremiáshoz Cidkijjának, Júda királyának a tizedik esztendejében, amely Nebukadneccar tizennyolcadik esztendeje volt. 2Akkor már körülzárva tartotta a babilóniai király hadserege Jeruzsálemet, Jeremiás próféta pedig fogoly volt Júda királyának palotájában, a börtön udvarában. »

33. fejezet

Jeruzsálem és Júda sorsa jóra fordul »
Ígéret a dávidi királyságról és a lévita papságról »

1Másodszor is szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz, amikor még fogoly volt a börtön udvarában. 2Ezt mondta az ÚR, aki a földet megalkotta, az ÚR, aki azt formálta és megerősítette – az ÚR az ő neve –: »

34. fejezet

Cidkijjá sorsa megpecsételődik »
A vezetők megszegik a rabszolgáknak adott ígéretet »

1Az ÚR igéje szólt Jeremiáshoz, amikor Nebukadneccar, Babilónia királya egész hadseregével, az uralma alatt álló országok minden királyságával és népével ostromolni kezdte Jeruzsálemet és a többi várost. 2Ezt mondta az ÚR, Izráel Istene: Menj, szólj Cidkijjának, Júda királyának, és mondd meg neki, hogy így szól az ÚR: Ezt a várost Babilónia királyának a kezébe adom, és ő fölperzseli. »

35. fejezet

A rékábiak példaadó engedelmessége »

1Így szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz, Jójákímnak, Jósiás fiának, Júda királyának az idejében: 2Menj el a rékábiak háza népéhez, és beszélj velük; vidd be őket az ÚR házának egyik kamrájába, és adj nekik bort inni! »

36. fejezet

Jeremiás leíratja jövendöléseit »
Bárúk felolvassa a jövendölést a templomban »
A király elégeti a tekercset »
Jeremiás újból lediktálja az Úr kijelentését »

1Jójákímnak, Jósiás fiának, Júda királyának a negyedik esztendejében így szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz: 2Fogj egy irattekercset, és írd rá mindazokat az igéket, amelyeket kijelentettem neked Izráelről, Júdáról és a többi népről, attól fogva, hogy beszélni kezdtem hozzád: Jósiás idejétől kezdve egészen mindmáig. »

37. fejezet

Jeremiás válasza a király követeinek »
Jeremiást fogságba vetik »
A király megmenti a prófétát »

1Konjáhú, Jójákím fia helyett Cidkijjá, Jósiás fia lett a király, akit Nebukadneccar, Babilónia királya tett meg Júda királyának. 2Nem hallgatott sem ő, sem udvari emberei, sem az ország népe az ÚR igéjére, amelyet Jeremiás próféta által jelentett ki. »

38. fejezet

Jeremiás a ciszternában »
Ebed-Melek kiszabadítja Jeremiást »
A király titkos tárgyalása a prófétával »

1Hallotta Sefatjá, Mattánnak a fia, Gedaljá, Pashúrnak a fia, Júkal, Selemjának a fia és Pashúr, Malkijjának a fia is, amikor Jeremiás ezt mondta az egész népnek: 2Ezt mondja az ÚR: Aki ebben a városban marad, az fegyver, éhínség és dögvész miatt fog meghalni. Aki azonban kimegy a káldeusokhoz, az megmarad, életét ajándékul kapja, és élni fog. »

39. fejezet

Jeruzsálemet elfoglalják a káldeusok »
Jeremiás sorsa »
Jövendölés Ebed-Meleknek »

1Cidkijjá, Júda királya uralkodásának kilencedik évében, a tizedik hónapban jött el Nebukadneccar, Babilónia királya egész haderejével Jeruzsálem ellen, és ostrom alá vette. 2Cidkijjá uralkodásának tizenegyedik évében, a negyedik hónap kilencedik napján törtek be a városba. »

40. fejezet

Jeremiás Gedaljá helytartónál »
Gedaljá összegyűjti a júdaiakat »

1Így következett be az, amit Jeremiásnak mondott az ÚR, miután Nebuzaradán testőrparancsnok szabadon bocsátotta Rámában. Mert elfogatásakor őt is láncra verték a többi jeruzsálemi és júdai fogollyal, akiket fogságba vittek Babilóniába. 2A testőrparancsnok kivette közülük Jeremiást, és ezt mondta neki: Az ÚR, a te Istened kijelentette, hogy milyen veszedelem éri ezt a helyet. »

41. fejezet

Jismáél megöli a helytartót és híveit »
A júdaiak Egyiptomba akarnak menni »

1A hetedik hónapban azonban Jismáél, Netanjá fia, Elísámá unokája, aki királyi származású és a király vezető emberei közül való volt, elment tíz emberével Gedaljához, Ahíkám fiához Micpába. És amikor együtt étkeztek Micpában, 2fölkelt Jismáél, Netanjá fia meg az a tíz ember, aki vele volt, és levágták Gedalját, Ahíkám fiát, Sáfán unokáját karddal. Így ölték meg azt, akit Babilónia királya nevezett ki az ország helytartójává. »

42. fejezet

A vezetők Jeremiástól kérnek tanácsot »

1Az összes csapatparancsnok, Jóhánán, Káréah fia, Jaazanjá, Hósajá fia és az egész nép apraja-nagyja odament 2Jeremiás prófétához, és ezt mondta neki: Jusson eléd könyörgésünk, és imádkozz Istenedhez, az ÚRhoz értünk és ezért az egész maradékért! Hiszen saját szemeddel láthatod, milyen kevesen maradtunk meg, pedig sokan voltunk. »

43. fejezet

A kivándorlók magukkal hurcolják Jeremiást »
Jeremiás megjövendöli Egyiptom leigázását »

1Amikor Jeremiás elmondta az egész népnek Istenüknek, az ÚRnak minden igéjét, amelyet Istenük, az ÚR üzent nekik, mindezeket a szavakat, 2így szólt Azarjá, Hósajá fia meg Jóhánán, Káréah fia és valamennyi kevély ember Jeremiáshoz: Hazugságot beszélsz! Nem üzente veled Istenünk, az ÚR, hogy ne menjünk Egyiptomba, hogy ott lakjunk mint jövevények. »

44. fejezet

Jeremiás vitája honfitársaival »

1Ez az ige szólt Jeremiáshoz mindazokról a júdaiakról, akik Egyiptomba költöztek, és Migdólban, Tahpanhészban, Nófban és Patrósz földjén laktak: 2Ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Láttátok, milyen nagy veszedelmet hoztam Jeruzsálemre és Júda minden városára; azok most mind romokban hevernek és lakatlanok. »

45. fejezet

A próféta vigasztalja Bárúkot »

1Ezt az igét mondta Jeremiás próféta Bárúknak, Nérijjá fiának, amikor leírta egy könyvbe Jeremiás beszédeit az ő diktálása nyomán, Jójákímnak, Jósiás fiának, Júda királyának a negyedik esztendejében: 2Az ÚR, Izráel Istene, ezt mondja rólad, Bárúk: »

46. fejezet

Jövendölések idegen népek ellen »
Az egyiptomiak veresége Karkemisnél »
Jövendölés Egyiptom elfoglalásáról »
Vigasztalás Izráel számára »

1Az ÚR igéje, amely Jeremiás prófétához szólt a népekről: 2Egyiptomról; Nékó fáraónak, Egyiptom királyának a hadseregéről, melyet megvert Nebukadneccar, Babilónia királya az Eufrátesz folyó mellett Karkemisnél Jójákímnak, Jósiás fiának, Júda királyának a negyedik esztendejében: »

47. fejezet

Jövendölés a filiszteusokról »

1Így szólt az ÚR igéje Jeremiás prófétához a filiszteusokról, mielőtt a fáraó megverte Gázát. 2Ezt mondja az ÚR: Víz indul el észak felől, áradó folyóvá duzzad, elárasztja az országot és a benne élőket, a városokat és a bennük lakókat. Az emberek segítségért kiáltanak, jajgat az ország minden lakója. »

48. fejezet

Jövendölés Móábról »
Móábot veszedelem fenyegeti »
A gőgös Móáb megalázása »

1Móábról ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Jaj Nebónak, mert elpusztul! Kirjátajim megszégyenül, elfoglalják, Miszgáb megszégyenül, összezúzzák. 2Odavan már Móáb dicsősége, Hesbónban gonosz tervet szőnek ellene: Gyertek, irtsuk ki a népek közül! Te is elnémulsz, Madmén, utolér a fegyver! »

49. fejezet

Jövendölés Ammónról »
Jövendölés Edómról »
Jövendölés Damaszkuszról »
Jövendölés az arabokról »
Jövendölés Élámról »

1Ammón fiairól ezt mondja az ÚR: Talán nincsenek Izráelnek fiai, nincs neki örököse? Miért vette Milkóm birtokba Gádot, és népe miért lakik annak városaiban? 2Ezért még eljön az idő – így szól az ÚR –, amikor harci riadó hallatszik az ammóni Rabbá körül. Romhalmazzá lesz, falvait felégetik, Izráel pedig birtokba veszi örökségét – mondja az ÚR. »

50. fejezet

Jövendölés Babilóniáról »
Izráel megszabadul Babilon bukásakor »
Babilónia megbűnhődik kevélységéért »
Az északról jövő ellenség Isten eszköze »

1Ezt az igét jelentette ki az ÚR Jeremiás próféta által Babilóniáról, a káldeusok országáról: 2Mondjátok el a népeknek, hirdessétek, adjatok jelt, hirdessétek, ne titkoljátok! Mondjátok: Elfoglalták Babilont! Megszégyenült Bél, összetört Marduk; megszégyenültek szobrai, összetörtek bálványai. »

51. fejezet

Babilónia pusztulása Isten akarata »
Babilónia bűne és bűnhődése »
Vége van Babilonnak! »
A jövendölést az Eufráteszbe süllyesztik »

1Így szól az ÚR: Pusztító szelet küldök Babilóniára, Káldea lakói ellen. 2Idegeneket küldök Babilónia ellen, akik szélnek szórják, és elpusztítják országát. Rátámadnak mindenfelől a veszedelem napján. »

52. fejezet

Nebukadneccar elfoglalja Jeruzsálemet – (Vö. 2Kir 24,18-20; 25,1-21.27-34) »
Jeruzsálem kifosztása és elpusztítása »
Evíl-Meródak megkegyelmez Jójákínnak »

1Huszonegy éves volt Cidkijjá, amikor uralkodni kezdett, és tizenegy évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Hamútal volt, Jirmejá leánya, Libnából. 2Azt tette, amit rossznak lát az ÚR, egészen úgy, ahogyan Jójákím tette. »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel