Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Jézus Krisztus származása (Lk 3,23-38) »
Jézus Krisztus születése »

1Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. 2Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia Jákób, Jákób fiai pedig Júda és testvérei. »

2. fejezet

A napkeleti bölcsek imádják Jézust »
Menekülés Egyiptomba »
A betlehemi gyermekek megöletése »
Visszatérés Názáretbe »

1Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, 2és ezt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. »

3. fejezet

Keresztelő János (Mk 1,2-8; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28) »
Jézus megkeresztelése (Mk 1,9-11; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34) »

1Azokban a napokban kezdett Keresztelő János prédikálni Júdea pusztájában: 2Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa! »

4. fejezet

Jézus megkísértése (Mk 1,12-13; Lk 4,1-13) »
Jézus prédikálni kezd (Mk 1,14-15; Lk 4,14-15) »
Jézus elhívja első tanítványait (Mk 1,16-20; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51) »
Jézus tanít és gyógyít (Mk 3,7-12; Lk 6,17-19) »

1Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. 2Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. »

5. fejezet

A HEGYI BESZÉD – Bevezetés »
Kik a boldogok? (Lk 6,20-23) »
Só és világosság (Mk 9,50; 4,21; Lk 14,34-35; 8,16; 11,33) »
A törvény magyarázata »

1Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai. 2Ő pedig megszólalt, és így tanította őket: »

6. fejezet

Az adakozás »
Az imádkozás (Lk 11,1-4) »
A böjtölés »
Az igazi kincs (Lk 12,33-34) »
A test lámpása (Lk 11,34-36) »
Isten és a mammon (Lk 16,13) »
Isten gondviselése (Lk 12,22-31) »

1Vigyázzatok: kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák azt, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól. 2Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. »

7. fejezet

A képmutató ítélkezés (Lk 6,37-38.41-42) »
A szent dolgok megbecsülése »
Az imádság meghallgatása (Lk 11,9-13) »
Az aranyszabály (Lk 6,31) »
Szoros kapu, keskeny út (Lk 13,23-24) »
A hamis próféták (Lk 6,43-44) »
Isten akaratának cselekvése (Lk 6,46; 13,26-27) »
Aki kősziklára épít (Lk 6,46-49) »
A Hegyi Beszéd vége »

1Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! 2Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetni; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd. »

8. fejezet

Jézus meggyógyít egy leprást (Mk 1,40-45; Lk 5,12-16) »
Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját (Lk 7,1-10; Jn 4,46-53) »
Jézus meggyógyítja Péter anyósát (Mk 1,29-31; Lk 4,38-39) »
Jézus sok beteget meggyógyít (Mk 1,32-34; Lk 4,40-41) »
Jézus követése (Lk 9,57-60) »
Jézus lecsendesíti a tengert (Mk 4,35-41; Lk 8,22-25) »
Jézus meggyógyít két gadarai megszállottat (Mk 5,1-20; Lk 8,26-39) »

1Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, 2és íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. »

9. fejezet

Jézus meggyógyítja a bénát (Mk 2,1-12; Lk 5,17-26) »
Jézus elhívja Mátét (Mk 2,13-17; Lk 5,27-32) »
Jézus tanítása a böjtről (Mk 2,18-22; Lk 5,33-39) »
A vérfolyásos asszony meggyógyítása – Jairus leányának feltámasztása (Mk 5,21-43; Lk 8,40-56) »
Jézus meggyógyít két vakot (Mt 20,29-34; Mk 10,46-52; Lk 18,35-43) »
Jézus meggyógyítja a megszállott némát (Mt 12,22-24; Mk 3,22; Lk 11,14-15) »
Az aratnivaló sok, a munkás kevés (Mk 6,6.34; Lk 10,1-2; Jn 4,35) »

1Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. 2És íme, odavittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: Bízzál, fiam, megbocsáttatnak a te bűneid. »

10. fejezet

Jézus kiküldi tizenkét tanítványát (Mk 6,7-11; Lk 6,13-16; 9,1-5; 10,1-12) »

1Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. 2A tizenkét apostol neve pedig ez: az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére, András és Jakab, Zebedeus fia és testvére, János, »

11. fejezet

Keresztelő János kérdése és Jézus válasza (Lk 7,18-30) »
Jézus kárhoztatja a meg nem térő városokat (Lk 10,13-15) »
Jézus hálaadása és hívó szava (Lk 10,21-22) »

1Amikor Jézus elmondta parancsait a tizenkét tanítványnak, továbbment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. 2János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait, »

12. fejezet

Kalásztépés szombaton (Mk 2,23-28; Lk 6,1-5) »
Jézus meggyógyítja a sorvadt kezűt szombaton (Mk 3,1-6; Lk 6,6-11) »
Jézust Belzebub szövetségesének mondják (Mk 3,22-30; Lk 11,14-23; 12,10; Mt 9,32-34; Lk 6,43-45) »
Jézustól jelt kívánnak (Lk 11,16; 11,29-32; 11,24-26; Mt 16,1-4; Mk 8,11-12) »
Jézus igazi rokonai (Mk 3,31-35; Lk 8,19-21) »

1Abban az időben Jézus gabonaföldeken ment át szombaton, tanítványai pedig megéheztek, és kalászokat szakítottak le, és azt ették. 2Amikor ezt meglátták a farizeusok, szóltak neki: Íme, tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton nem szabad. »

13. fejezet

A magvető (Mk 4,1-20.25; Lk 8,4-15.18) »
A búza és a konkoly »
A mustármag és a kovász (Mk 4,31-34; Lk 13,18-21) »
A búza és a konkoly példázatának értelme »
Az elrejtett kincs, az igazgyöngy és a háló »
Jézus Názáretben (Mk 6,1-6; Lk 4,16-30; Jn 6,42; 4,44) »

1Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján, 2de nagy sokaság gyűlt köré, ezért hajóba szállt, és leült; az egész sokaság pedig a parton állt. »

14. fejezet

Keresztelő János halála (Mk 6,14; 6,17-29; Lk 9,7-9; 3,19-20) »
Ötezer ember megvendégelése (Mk 6,34-44; Lk 9,10-17; Jn 6,1-15) »
Jézus a tengeren jár (Mk 6,45-52; Jn 6,16-21) »
Jézus sok beteget meggyógyít (Mk 6,53-56) »

1Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta, hogy mit beszélnek Jézusról, 2és ezt mondta szolgáinak: Ez az ember Keresztelő János, ő támadt fel a halottak közül, és ezért vannak benne a csodatevő erők. »

15. fejezet

Jézus tanítása a tisztaságról (Mk 7,1-23) »
A kánaáni asszony (Mk 7,24-30) »
Négyezer ember megvendégelése (Mk 7,31-37; 8,1-10) »

1Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták: 2Miért szegik meg tanítványaid a vének hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. »

16. fejezet

A farizeusok jelt kívánnak (Mk 8,11-21; Lk 11,16-29; 12,1; Mt 12,38-39) »
Péter vallástétele (Mk 8,27-30; Lk 9,18-21) »
Jézus először szól nyíltan haláláról és feltámadásáról (Mk 8,31-33; Lk 9,22) »
Jézus követése (Mk 8,34-9,1; Lk 9,23-27) »

1A farizeusok és a szadduceusok odamentek, hogy kísértsék őt, és kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. 2Ő azonban így válaszolt nekik: Napnyugtakor azt mondjátok, hogy szép idő lesz, mert vörös az ég. »

17. fejezet

Jézus megdicsőülése (Mk 9,2-13; Lk 9,28-36) »
A holdkóros fiú meggyógyítása (Mk 9,14-29; Lk 9,37-43a) »
Jézus másodszor szól haláláról és feltámadásáról (Mk 9,30-32; Lk 9,43b-45) »
Jézus megfizeti a templomadót »

1Hat nappal ezután Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. 2És szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság. »

18. fejezet

A kisgyermek példája – Botránkozás és botránkoztatás (Mk 9,33-37.42-48; Lk 9,46-48; 17,1-2) »
Az eltévedt juh (Lk 15,3-7) »
Testvériség a gyülekezetben (Lk 17,3) »
A gonosz szolga »

1Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: Ki a nagyobb a mennyek országában? 2Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, »

19. fejezet

Kérdés a házassági elválásról (Mk 10,1-12; Mt 5,31-32; Lk 16,18) »
Jézus megáldja a gyermekeket (Mk 10,13-16; Lk 18,15-17) »
A gazdag ifjú (Mk 10,17-27; Lk 18,18-27) »
A tanítványok jutalma (Mk 10,28-31; Lk 18,28-30) »

1Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. 2Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket. »

20. fejezet

A szőlőmunkások »
Jézus harmadszor szól haláláról és feltámadásáról (Mk 10,32-34; Lk 18,31-34) »
Zebedeus fiainak kérése (Mk 10,35-45; Lk 22,24-27; Lk 12,50) »
A két jerikói vak meggyógyítása (Mk 10,46-52; Lk 18,35-43) »

1Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. 2Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. »

21. fejezet

Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mk 11,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19) »
Jézus megtisztítja a templomot (Mk 11,15-19; Lk 19,45-48; Jn 2,13-22) »
A fügefa elszáradása (Mk 11,12-14.20-24) »
Kérdés Jézus hatalmáról (Mk 11,27-33; Lk 20,1-8) »
A két testvér példázata »
A gonosz szőlőmunkások (Mk 12,1-12; Lk 20,9-19) »

1Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus előreküldte két tanítványát, 2és ezt mondta nekik: Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám! »

22. fejezet

A királyi menyegző (Lk 14,15-24) »
Az adópénz (Mk 12,13-17; Lk 20,20-26) »
Kérdés a feltámadásról (Mk 12,18-27; Lk 20,27-40) »
A nagy parancsolat (Mk 12,28-34; Lk 10,25-28) »
Krisztus Dávidnak Fia és Ura (Mk 12,35-37a; Lk 20,41-44) »

1Jézus ismét példázatokban beszélt hozzájuk: 2Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. »

23. fejezet

Jézus beszéde az írástudók és a farizeusok ellen – (Mk 12,37b-40; Lk 20,45-47; 11,37-52) »
Jézus panasza Jeruzsálem ellen (Lk 13,34-35) »

1Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és a tanítványaihoz: 2Az írástudók és a farizeusok Mózes törvényhozó székében ülnek. »

24. fejezet

Jézus jövendölése a templomról (Mk 13,1-2; Lk 21,5-6) »
A nagy megpróbáltatás ideje (Mk 13,3-20; Lk 21,7-24; Mt 10,17-22) »
Az Emberfia eljövetele (Mk 13,21-37; Lk 17,23-27.34-37; 21,25-31; 12,39-40) »
Az okos és a gonosz szolga (Lk 12,42-46) »

1Amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá a tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. 2Ő azonban így szólt hozzájuk: Látjátok mindezt? Bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. »

25. fejezet

A tíz szűz »
A talentumok (Lk 19,12-27) »
Az utolsó ítéletről »

1Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a tíz szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 2Öt közülük balga volt, öt pedig okos. »

26. fejezet

Jézus utoljára szól szenvedéséről (Mk 14,1-2; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53) »
Jézus megkenetése Betániában (Mk 14,3-9; Jn 12,1-8) »
Júdás elárulja Jézust (Mk 14,10-11; Lk 22,3-6) »
Az utolsó vacsora (Mk 14,12-25; Lk 22,7-23; 1Kor 11,23-25) »
Az Olajfák hegyén (Mk 14,26-31; Lk 22,33-34) »
A Gecsemáné-kertben (Mk 14,32-42; Lk 22,39-46) »
Jézus elfogatása (Mk 14,43-52; Lk 22,47-53; Jn 18,3-11) »
Jézus a nagytanács előtt (Mk 14,53-65; Lk 22,66-71; Jn 18,12-14.19-24) »
Péter megtagadja Jézust (Mk 14,66-72; Lk 22,54-62; Jn 18,15-18.25-27) »

1Amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szólt tanítványaihoz: 2Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a páska ünnepe, és az Emberfia átadatik, hogy megfeszíttessék. »

27. fejezet

Jézust átadják Pilátusnak (Mk 15,1; Lk 23,1; Jn 18,28-32) »
Júdás halála (ApCsel 1,16-20) »
Jézus Pilátus előtt (Mk 15,2-5; Lk 23,1-5; Jn 18,33-38) »
Jézus és Barabbás (Mk 15,6-15; Lk 23,17-25; Jn 18,39-40; 19,4-16) »
Jézus megcsúfolása (Mk 15,16-19; Jn 19,1-5) »
Jézus megfeszítése (Mk 15,20-32; Lk 23,26-39; Jn 19,16-24) »
Jézus halála (Mk 15,33-41; Lk 23,44-49; Jn 19,28-30) »
Jézus temetése (Mk 15,42-47; Lk 23,50-55; Jn 19,38-42) »
A sír őrzése »

1Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra adják őt. 2Azután megkötözték, elvitték, és átadták Pilátusnak, a helytartónak. »

28. fejezet

Jézus feltámadása (Mk 16,1-11; Lk 24,1-12; Jn 20,1-18) »
Az őrség megvesztegetése »
Az apostolok kiküldése (Mk 16,15-16) »

1Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. 2És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel