Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Keresztelő János (Mt 3,1-12; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28) »
Jézus megkeresztelése (Mt 3,13-17; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34) »
Jézus megkísértése (Mt 4,1-11; Lk 4,1-13) »
Jézus prédikálni kezd (Mt 4,12-17; Lk 4,14-15) »
Jézus elhívja első tanítványait (Mt 4,18-22; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51) »
Jézus tisztátalan lelket űz ki (Lk 4,31-37) »
Jézus meggyógyítja Péter anyósát (Mt 8,14-15; Lk 4,38-39) »
Jézus sok beteget meggyógyít (Mt 8,16-17; Lk 4,40-44) »
Jézus meggyógyít egy leprást (Mt 8,1-4; Lk 5,12-16) »

1Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. 2Amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat; »

2. fejezet

Jézus meggyógyítja a bénát (Mt 9,1-8; Lk 5,17-26) »
Jézus elhívja Lévit (Mt 9,9-13; Lk 5,27-32) »
Jézus tanítása a böjtről (Mt 9,14-17; Lk 5,33-39) »
Kalásztépés szombaton (Mt 12,1-8; Lk 6,1-5) »

1Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. 2Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. »

3. fejezet

Jézus szombaton gyógyít (Mt 12,9-14; Lk 6,6-11) »
Jézus sok beteget gyógyít a tenger mellett (Mt 4,23-25; Lk 6,17-19) »
A tizenkét tanítvány elhívása (Mt 10,1-4; Lk 6,13-16) »
Jézus rokonainak a szándéka »
Jézust Belzebub szövetségesének mondják (Mt 9,34; 12,22-32; Lk 11,14-22; 12,10) »
Jézus igazi rokonai (Mt 12,46-50; Lk 8,19-21) »

1Ezután ismét a zsinagógába ment. Volt ott egy sorvadt kezű ember. 2Figyelték Jézust: vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. »

4. fejezet

A magvető (Mt 13,1-11.13-15.18-23; Lk 8,4-15) »
A lámpás és a mérték (Mt 5,15; 10,26; 7,2; 25,29; Lk 8,16-18; 11,33; 6,38; 19,26; 12,2) »
A magától növekedő vetés »
A mustármag (Mt 13,31-32.34; Lk 13,18-19) »
Jézus lecsendesíti a tengert (Mt 8,23-27; Lk 8,22-25) »

1Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren maradt; az egész sokaság pedig a tengerparton volt. 2Sokat tanította őket példázatokban; és ezt mondta nekik tanítás közben: »

5. fejezet

Jézus meggyógyítja a gadarai megszállottat (Mt 8,28-34; Lk 8,26-39) »
Jairus leányának feltámasztása – A vérfolyásos asszony meggyógyítása – (Mt 9,18-26; Lk 8,40-56) »

1Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. 2Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembejött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, »

6. fejezet

Jézus Názáretben (Mt 13,53-58; Lk 4,16-30; Jn 4,44; 6,42) »
Jézus kiküldi tanítványait (Mt 10,5-16; Lk 9,1-6; 10,1-12) »
Keresztelő János halála (Mt 14,1-12; Lk 9,7-9; 3,19-20) »
Ötezer ember megvendégelése (Mt 14,13-21; Lk 9,10-17; Jn 6,1-15) »
Jézus a tengeren jár (Mt 14,22-33; Jn 6,16-21) »
Jézus sok beteget meggyógyít (Mt 14,34-36) »

1Jézus akkor elment onnan, a hazájába ment, és követték a tanítványai. 2Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak: Honnan kapta ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és hogyan lehet, hogy ilyen csodák történnek általa? »

7. fejezet

Jézus tanítása a tisztaságról (Mt 15,10-20) »
A pogány asszony hite (Mt 15,21-28) »
A süketnéma meggyógyítása (Mt 15,29-31) »

1Köré gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, 2mert észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszik. »

8. fejezet

Négyezer ember megvendégelése (Mt 15,32-39) »
A farizeusok jelt kívánnak (Mt 16,1-12; Lk 11,16.29; 12,1; Mt 12,38-39) »
A bétsaidai vak meggyógyítása »
Péter vallástétele (Mt 16,13-20; Lk 9,18-21) »
Jézus először szól nyíltan haláláról és feltámadásáról (Mt 16,21-23; Lk 9,22) »
Jézus követése (Mt 16,24-28; Lk 9,23-27) »

1Azokban a napokban, amikor ismét nagy sokaság vette körül, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: 2Szánakozom a sokaságon, mert már három napja vannak velem, és nincs mit enniük; »

9. fejezet

Jézus megdicsőülése (Mt 17,1-13; Lk 9,28-36) »
A néma lélek kiűzése (Mt 17,14-21; Lk 9,37-43a) »
Jézus másodszor szól haláláról és feltámadásáról (Mt 17,22-23; Lk 9,43b-45) »
Ki a legnagyobb? (Mt 18,1-5; Lk 9,46-48) »
Az ismeretlen ördögűző (Lk 9,49-50) »
Óvás a megbotránkoztatástól (Mt 18,6-10; Lk 17,1-2) »
Az ízetlenné vált só (Mt 5,13; Lk 14,34-35) »

1Azután így szólt hozzájuk: Bizony mondom nektek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. 2Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott. »

10. fejezet

Kérdés a házassági elválásról (Mt 19,1-9; Lk 16,18; Mt 5,31-32) »
Jézus megáldja a gyermekeket (Mt 19,13-15; Lk 18,15-17) »
A gazdag ifjú (Mt 19,16-26; Lk 18,18-27) »
A tanítványok jutalma (Mt 19,27-30; Lk 18,28-30) »
Jézus harmadszor szól haláláról és feltámadásáról (Mt 20,17-19; Lk 18,31-34) »
Zebedeus fiainak kérése (Mt 20,20-28; Lk 22,24-27; 12,50) »
A vak Bartimeus meggyógyítása (Mt 20,29-34; Lk 18,35-43) »

1Onnan útra kelve elment Jézus Júdea vidékére és a Jordánon túlra; és megint nagy sokaság gyülekezett hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket. 2Farizeusok is mentek hozzá, hogy megkísértsék őt, és megkérdezték tőle: Szabad-e a férjnek a feleségét elbocsátania? »

11. fejezet

Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19) »
A terméketlen fügefa (Mt 21,18-19a) »
Jézus megtisztítja a templomot (Mt 21,12-17; Lk 19,45-48; Jn 2,14-22) »
A fügefa elszáradása (Mt 21,19b-22) »
Kérdés Jézus hatalmáról (Mt 21,23-27; Lk 20,1-8) »

1Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Bétfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél Jézus elküldött tanítványai közül kettőt, 2és így szólt hozzájuk: Menjetek be az előttetek lévő faluba, és amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki: oldjátok el, és hozzátok ide! »

12. fejezet

A gonosz szőlőmunkások (Mt 21,33-46; Lk 20,9-19) »
Az adópénz (Mt 22,15-22; Lk 20,20-26) »
Kérdés a feltámadásról (Mt 22,23-33; Lk 20,27-40) »
A nagy parancsolat (Mt 22,34-40; Lk 10,25-28) »
Krisztus Dávidnak Fia és Ura (Mt 22,41-46a; Lk 20,41-44) »
Az írástudók nagyravágyása és kapzsisága (Mt 23,6-7.14; Lk 20,45-47) »
Az özvegyasszony két fillérje (Lk 21,1-4) »

1Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk: Egy ember szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót ásott, és őrtornyot épített. Azután bérbe adta szőlőmunkásoknak, és idegenbe távozott. 2Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja tőlük a részét a szőlő terméséből. »

13. fejezet

Jézus jövendölése a templomról (Mt 24,1-2; Lk 21,5-6) »
A nagy megpróbáltatás ideje (Mt 24,3-22; Lk 21,7-24; Mt 10,17-22) »
Az Emberfia eljövetele (Mt 24,29-36; Lk 21,25-33) »

1Amikor Jézus kiment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: Mester, nézd, mekkora kövek és mekkora épületek! 2Jézus ezt mondta neki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. »

14. fejezet

A nép vezetőinek tanácskozása Jézus ellen (Mt 26,3-5; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53) »
Jézus megkenetése Betániában (Mt 26,6-13; Jn 12,1-8) »
Júdás elárulja Jézust (Mt 26,14-16; Lk 22,3-6) »
Az utolsó vacsora (Mt 26,17-29; Lk 22,7-23; 1Kor 11,23-25) »
Az Olajfák hegyén (Mt 26,30-35; Lk 22,33-34) »
A Gecsemáné-kertben (Mt 26,36-46; Lk 22,39-46) »
Jézus elfogatása (Mt 26,47-56; Lk 22,47-53; Jn 18,3-11) »
Jézus a nagytanács előtt (Mt 26,57-68; Lk 22,54-55.63-71; Jn 18,13-14.19-24) »
Péter megtagadja Jézust (Mt 26,69-75; Lk 22,56-62; Jn 18,15-18.25-27) »

1Két nap múlva volt a páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogy Jézust valamiképpen csellel elfogják és megöljék, 2mert ezt mondták: Ne az ünnepen, nehogy zavargás legyen a nép körében. »

15. fejezet

Jézus Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-14; Lk 23,1-5; Jn 18,28-38) »
Jézus és Barabbás (Mt 27,15-26; Lk 23,13-25; Jn 18,39-40; 19,4-16) »
Jézus megcsúfolása (Mt 27,27-30; Jn 19,2-5) »
Jézus megfeszítése (Mt 27,31-44; Lk 23,26.33-35.38-39; Jn 19,16-24) »
Jézus halála (Mt 27,45-56; Lk 23,44-49; Jn 19,28-30) »
Jézus temetése (Mt 27,57-61; Lk 23,50-55; Jn 19,38-42) »

1Korán reggel azonnal határozatot hoztak a főpapok a vénekkel és az írástudókkal együtt, vagyis az egész nagytanács. Azután Jézust megkötözve elvitték, és átadták Pilátusnak. 2Pilátus pedig megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Ő így válaszolt neki: Te mondod. »

16. fejezet

Jézus feltámadása (Mt 28,1-7; Lk 24,1-12; Jn 20,1-10) »
Jézus többeknek megjelenik (Mt 28,8-10; Lk 24,13-35; Jn 20,11-18) »
Az apostolok kiküldése (Mt 28,16-20) »
Jézus mennybemenetele (Lk 24,50-53; ApCsel 1,4-12) »

1Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus holttestét. 2A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel