Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Címzés, üdvözlés »
Hálaadás a vigasztalásért »
Pál megokolja látogatásának elhalasztását »
Pál könnyhullatással írt levele »

1Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér: Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, és egész Akhájában valamennyi szentnek: 2Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. »

2. fejezet

Pál megszomorítójának bűnbánata »
Pál Tróászban és Makedóniában »

1Elhatároztam tehát magamban, hogy nem megyek hozzátok ismét szomorúsággal. 2Mert ha megszomorítlak titeket, akkor ki vidámít meg engem, hacsak nem az, akit én megszomorítok? »

3. fejezet

Pál ajánlólevele: a korinthusi gyülekezet »
Az ó és az új szövetség szolgálatának dicsősége »

1Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükségünk van-e, mint némelyeknek, hozzátok szóló vagy tőletek kapott ajánlólevelekre? 2A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. »

4. fejezet

Pál nem önmagát prédikálja »
Isten erejének kincse cserépedényekben van »

1Ezért tehát, mivel Isten irgalmából ilyen szolgálatban állunk, nem csüggedünk el, 2hanem elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket; nem járunk ravaszságban, nem is hamisítjuk meg Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének Isten előtt. »

5. fejezet

Krisztus ítélőszéke elé kell állnunk »
Krisztus szorongató szeretete »
A békéltetés szolgálata »

1Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. 2Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, »

6. fejezet

Pál szolgálatának gyalázata és dicsősége »
Pál nyíltsága viszonzásra vár »
Krisztus vagy Beliál »

1Vele együtt munkálkodva intünk is titeket: úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét. 2Mert ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek.” Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! »

7. fejezet

Pál szeretete a gyülekezet iránt »
Titusz jó hírei a gyülekezetről »
A gyülekezet Isten szerinti megszomorodása »

1Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket! 2Fogadjatok be minket: senkit nem bántottunk, senkit nem károsítottunk meg, senkit nem csaltunk meg. »

8. fejezet

Adakozás a jeruzsálemi gyülekezet számára »
Krisztus példája legyen a gyülekezeti adakozás mértéke »
Titusz segítsége az adakozás irányításában »

1Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott. 2Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett. »

9. fejezet

Az adakozás rendje »
Az adakozás áldása »

1A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom nektek. 2Hiszen ismerem készségeteket, amely miatt dicsekszem veletek a makedónoknak, hogy Akhája tavaly óta készen áll, és hogy a ti buzgóságotok magával ragadta a többséget. »

10. fejezet

Pál megérkezésekor erélyes lesz »
Pál Krisztus mértékéhez igazodik »

1Krisztus szelídségével és gyöngédségével kérlek titeket én, Pál, aki – némelyek szerint – szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távollétemben erélyes vagyok hozzátok; 2kérlek, ne kényszerítsetek arra, hogy ottlétemkor erélyes legyek, mert úgy gondolom, bátran felléphetnék azokkal szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk. »

11. fejezet

Pál önzetlensége és az álapostolok hamissága »
Pál szenvedéseivel dicsekszik »

1Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt viseljetek el engem is! 2Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket: mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Krisztus elé. »

12. fejezet

Pál erőtlensége és Isten ereje »
Pál szeretetből nem terhelte meg a gyülekezetet »

1Dicsekednem kell, habár nem használ; rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. 2Ismerek egy embert Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig – hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak Isten tudja. »

13. fejezet

Pál érkezéséig rendeződjék a gyülekezet »
Befejezés, üdvözlés, áldás »

1Most harmadszor megyek hozzátok: „Két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást!” 2Előre megmondtam, most is előre mondom, mint másodszori ottlétemkor, és most távollétemben is azoknak, akik előzőleg vétkeztek, de a többieknek is: ha még egyszer elmegyek, nem leszek kíméletes; »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel