Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Ezékiel látomása »

1A harmincadik évben, a negyedik hónap ötödikén, amikor a fogságban élő nép között voltam a Kebár-folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni látomásokat láttam. 2A hónap ötödikén, Jójákín király fogságba vitelének ötödik évében, »

2. fejezet

Ezékiel prófétai küldetése »

1Ezt mondta nekem: Emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled! 2Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. »

3. fejezet

Az igehirdetés kötelessége »
A próféta őrállói hivatása »
A prófétai küldetés megerősítése újabb látomás során »

1Ezt mondta nekem: Emberfia, edd meg, amit itt találsz! Edd meg ezt a tekercset, azután menj, és szólj Izráel házához! 2Kinyitottam a számat, ő pedig megetette velem azt a tekercset. »

4. fejezet

Jeruzsálem ostromának kiábrázolása »

1Te pedig, emberfia, fogj egy téglát, tedd magad elé, és véss rá egy várost: Jeruzsálemet! 2Vedd ostrom alá, építs vele szemben ostromgépeket, emelj sáncot, állíts fel táborokat, helyezz el körülötte faltörő kosokat! »

5. fejezet

Jövendölés Jeruzsálem pusztulásáról »

1Emberfia, fogj egy éles kardot, használd borotvának, vágd le a hajadat és a szakálladat! Azután végy egy mérleget, és oszd el, amit levágtál! 2Harmadrészét égesd el a város közepén, amikor letelnek az ostrom napjai! Azután fogd a harmadrészét, vágd össze karddal a városon kívül, harmadrészét pedig szórd széjjel, én meg kivont karddal üldözöm! »

6. fejezet

Ítélethirdetés a bálványimádás miatt »

1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Emberfia, fordulj Izráel hegyei felé, és prófétálj ellenük! »

7. fejezet

A harag napja »

1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Te, emberfia, ezt mondja az én Uram, az ÚR Izráel földjének: Vége van, jön a vég az ország négy oldalán! »

8. fejezet

Bálványimádás a jeruzsálemi templomban »

1A hatodik esztendőben, a hatodik hónap ötödik napján, amikor a házamban ültem, Júda vénei pedig előttem ültek, megérintett ott az Úrnak, az én URamnak a keze. 2Egy alakot láttam, amely tűzhöz volt hasonló. Derekától lefelé tűznek látszott, derekától fölfelé pedig ragyogónak látszott, ezüstösen csillogónak. »

9. fejezet

Látomás Jeruzsálem pusztulásáról »

1Ezután így kiáltott nagy hangon a fülem hallatára: Eljött a város büntetésének ideje; mindenkinek a kezében ott van már a pusztító fegyver. 2És íme, hat férfi jött a Felső-kapu felől, amely északra néz, öldöklő fegyver volt mindegyiknek a kezében. De volt közöttük egy gyolcsba öltözött férfi, akinek íróeszközök voltak az oldalán. Bejöttek, és odaálltak a rézoltár mellé. »

10. fejezet

Isten tüzet küld Jeruzsálemre »
A kerúbok: Isten dicsőségének hordozói »

1Azután láttam, hogy a boltozaton a kerúbok feje fölött egy zafírfényű trónushoz hasonló látvány tűnt fel. 2Az ÚR pedig ezt mondta a gyolcsba öltözött férfinak: Menj be a kerúbok alatt levő kerekek közé, rakd tele mind a két markodat a kerúbok között levő parázzsal, és szórd azt a városra! Be is ment a szemem láttára. »

11. fejezet

Ítélet Júda elöljárói fölött »
Ígéret a hazatérésre »
Isten dicsősége elhagyja Jeruzsálemet »

1Azután fölemelt engem a lélek, és az ÚR házának keleti kapujához vitt, amely keletre néz. Ott, a kapu bejáratánál huszonöt férfi volt. Közöttük láttam Jaazanját, Azzúr fiát és Pelatját, Benájá fiát, a nép vezetőit. 2Az ÚR ezt mondta nekem: Emberfia! Ezek azok a férfiak, akik álnok terveket szőnek, és rossz tanácsokat adnak ebben a városban. »

12. fejezet

Ezékiel jelképesen ábrázolja a fogságot »
Közel van az ítélet »

1Azután így szólt az ÚR igéje: 2Emberfia! Engedetlen nép között laksz, akiknek van szemük, hogy lássanak, mégsem látnak, van fülük, hogy halljanak, mégsem hallanak; mert engedetlen nép ez. »

13. fejezet

Hamis próféták ítélete »

1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Emberfia! Prófétálj Izráel prófétái ellen, akik prófétálgatnak; mondd meg azoknak, akik a maguk gondolatait prófétálják: Halljátok meg az ÚR igéjét! »

14. fejezet

A bálványimádók nem kaphatnak kijelentést »
Jeruzsálem nem kerülheti el az ítéletet »

1Egyszer eljöttek hozzám Izráel vénei közül néhányan, és leültek velem szemben. 2Akkor így szólt hozzám az ÚR igéje: »

15. fejezet

A haszontalan szőlőtőke példázata »

1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Emberfia! Mivel különb a szőlőtőke fája a többi fánál, és a szőlővessző, ha az erdő fái közé kerül? »

16. fejezet

Példázat a hűtlen Jeruzsálemről »
A hűtlen Izráel büntetése »
Új élet reménysége »

1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Emberfia! Szembesítsd Jeruzsálemet utálatos dolgaival! »

17. fejezet

Példázat a szőlőtőkéről és a saskeselyűről »
A példázat magyarázata »
Ígéret Izráel helyreállítására »

1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Emberfia! Adj elő egy jelképes történetet, mondj el egy példázatot Izráel házának, »

18. fejezet

Tanítás az egyéni felelősségről »
Isten kegyelmes a megtérőkhöz »

1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Hogy mondhattok ilyen közmondást Izráel földjéről: Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle?! »

19. fejezet

Jelképes gyászének Júda két királyáról »
A pusztába kitelepített szőlőtőke »

1Te pedig kezdj siratóénekbe Izráel fejedelmeiről, 2és mondd: Mily pompás oroszlán volt anyád a többi oroszlán között! Ifjú oroszlánok közt hevert, ott nevelte föl kölykeit. »

20. fejezet

Történelmi lecke Izráel hűtlenségéről »
Isten megtisztító ítélete »

1A hetedik esztendőben, az ötödik hónap tizedikén eljöttek hozzám néhányan Izráel vénei közül megkérdezni az URat, és leültek velem szemben. 2Akkor így szólt hozzám az ÚR igéje: »

21. fejezet

Ítéletes prófécia Jeruzsálem ellen »
Isten kivont kardja Izráelre támad »
Jelképes prófécia a babiloniak támadásáról »
Ítélethirdetés az ammóniak ellen »

1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Emberfia, fordulj Témán irányába, mondj szózatot dél felé, és prófétálj a Délvidék erdeje ellen! »

22. fejezet

Jeruzsálem bűnei és bűnhődése »
A nép vezetőinek bűne »

1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Akarsz-e ítélkezni, emberfia? Akarsz-e ítéletet mondani a vérontó város fölött? Akkor szembesítsd minden utálatos tettével, »

23. fejezet

Példázat a két házasságtörő asszonyról »
A hűtlenség büntetése »
A harag pohara »
Vád és ítélet »

1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Emberfia! Volt két asszony, egy anya lányai. »

24. fejezet

Példázat a rozsdás fazékról »
Híradás Jeruzsálem elestéről »

1Így szólt az ÚR igéje hozzám a kilencedik évben, a tizedik hónap tizedikén: 2Emberfia! Írd föl magadnak ezt a nevezetes napot, éppen a mai napot: Babilónia királya éppen a mai napon indított támadást Jeruzsálem ellen. »

25. fejezet

Ítélethirdetés Ammón ellen »
Ítélethirdetés Móáb és Edóm ellen »
Ítélethirdetés a filiszteusok ellen »

1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Emberfia! Fordulj Ammón népe felé, és prófétálj ellene! »

26. fejezet

Jövendölés Tírusz ostromáról és pusztulásáról »

1A tizenegyedik évben, a hónap elsején így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Emberfia! Tírusz ezt mondta Jeruzsálemről: Haha! Összetört a népek kapuja, feltárult előttem! Gazdag leszek, mert romhalmazzá vált! »

27. fejezet

Tírusz összeomlása »

1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Te, emberfia, kezdj siratóénekbe Tíruszról, »

28. fejezet

Tírusz elpusztul felfuvalkodottsága miatt »
Újabb siratóének Tírusz bukásán »
Prófécia Szidónról »

1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Emberfia! Szólj Tírusz fejedelméhez: Ezt mondja az én Uram, az ÚR: Felfuvalkodtál, és ezt mondtad: Isten vagyok én, Isten lakóhelyén lakom, a tenger közepén! Pedig csak ember vagy, nem Isten, csak te tartod magad olyan nagyra, akár egy isten. »

29. fejezet

Jövendölés Egyiptom lehanyatlásáról »

1A tizedik esztendőben, a tizedik hónap tizenkettedikén így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Emberfia! Fordulj a fáraónak, Egyiptom királyának az irányába, és prófétálj ellene és Egyiptom ellen! »

30. fejezet

Ítélet jön Egyiptomra »

1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Emberfia! Prófétálj, és mondd ezt: Így szól az én Uram, az ÚR: Jajgassatok: Jaj, micsoda nap! »

31. fejezet

Asszíria intő példa Egyiptom számára »

1A tizenegyedik évben, a harmadik hónap elsején így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Emberfia! Mondd ezt a fáraóról, Egyiptom királyáról és népe tömegéről: Nagyságban ki volna hozzád fogható? »

32. fejezet

Siratóének Egyiptom fölött »
Egyiptom is a népek temetőjébe kerül »

1A tizenkettedik évben, a tizenkettedik hónap elsején így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Emberfia! Kezdj siratóénekbe a fáraóról, Egyiptom királyáról! Ezt mondd róla: Olyan voltál a népek között, akár egy oroszlán! Mint egy tengeri szörnyeteg, hullámokat vertél folyóidban, fölzavartad lábaiddal a vizet, fölkavartad folyamait. »

33. fejezet

Az őrálló felelőssége »
Ítélethirdetés a júdaiak elbizakodottsága miatt »
A próféta csúfolói »

1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Emberfia! Szólj népedhez, és ezt mondd nekik: Ha fegyveres ellenséget hozok egy ország ellen, és az ország népe választ a maga köréből egy férfit, és őrállóvá teszi, »

34. fejezet

Ítélet a hűtlen pásztorok fölött »
A jó pásztor uralkodása »

1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Emberfia! Prófétálj Izráel pásztorairól! Prófétálj, és mondd meg a pásztoroknak: Így szól az én Uram, az ÚR: Jaj Izráel pásztorainak, akik magukat legeltették! Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? »

35. fejezet

Ítélet Edóm országa fölött »

1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Emberfia! Fordulj a Széír-hegység irányába, és prófétálj ellene! »

36. fejezet

Új élet ígérete »

1Te pedig, emberfia, prófétálj Izráel hegyeinek, és mondd: Izráel hegyei, halljátok meg az ÚR igéjét! 2Így szól az én Uram, az ÚR: Mivel az ellenség hahotázva azt mondta rólatok: Birtokunkba kerültek az ősi halmok! – »

37. fejezet

Látomás Izráel újjáéledéséről »
Izráel és Júda újra egy néppé lesz »

1Az ÚR megragadott engem; elvitt engem az ÚR lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. 2Végigvezetett köztük körös-körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. »

38. fejezet

Góg népe rátámad Izráelre »
Isten szembeszáll Góg népével »

1Így szólt hozzám az Úr igéje: 2Emberfia! Fordulj Gógnak, Magóg országának, Rós, Mesek és Túbal fejedelmének irányába, és prófétálj ellene! »

39. fejezet

Góg népe megsemmisül az ítélet napján »
Izráel kegyelmet és békességet nyer »

1Te pedig, emberfia, prófétálj Gógról, és mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: Én ellened támadok, Góg, aki Rós, Mesek és Túbal fejedelme vagy! 2Irányítlak és vezetgetlek, elhozlak a messze északról, és Izráel hegyeire viszlek. »

40. fejezet

Ezékiel látomása az új templomról »
A külső udvar kapuinak leírása »
A belső udvar kapui és építményei »
A templomépület leírása »

1Fogságunk huszonötödik évében, az év elején, a hónap tizedikén – tizennégy évvel azután, hogy bevették a várost, ugyanazon a napon – megragadott, és elvitt engem az ÚR. 2Isteni látomásban elvitt engem Izráel országába, letett egy igen magas hegyre, amelynek a déli oldalán egy városhoz hasonló építmény volt. »

41. fejezet

A templom körül levő építmények »
A templom belső díszítése »

1Azután bevitt a templomba, és megmérte a pilléreket. Hat könyök széles volt az egyik oldalon, és hat könyök széles a másik oldalon: ilyen szélesek voltak a pillérek. 2A bejárat szélessége tíz könyök volt, a bejárat oldalfala pedig öt könyök volt az egyik oldalon, és öt könyök a másik oldalon. Megmérte a templom hosszúságát is: negyven könyök volt, a szélessége pedig húsz könyök. »

42. fejezet

A papok használatára rendelt kamrák »
A templomtér kerülete »

1Azután kivitt engem a külső udvarba északi irányban, és odavitt azoknak a kamráknak az épületéhez, amelyek az elkülönített hellyel szemben és a melléképülettel szemben északra voltak. 2Hossza száz könyök volt, szélessége pedig ötven könyök; a bejárat északra nézett. »

43. fejezet

Isten dicsősége az új templomban »
Az új oltár »

1Azután odavezetett engem a kapuhoz, ahhoz a kapuhoz, amely keletre néz. 2És íme, Izráel Istenének a dicsősége közeledett kelet felől; zúgása olyan volt, mint nagy vizek zúgása, a föld pedig ragyogott dicsőségétől. »

44. fejezet

A keleti kaput zárva kell tartani »
A léviták szolgálati beosztása »
A papi szolgálat kiváltsága »

1Azután visszavitt engem a szentély keletre néző külső kapujához, de az zárva volt. 2Akkor ezt mondta nekem az ÚR: Ez a kapu zárva marad. Nem nyithatják ki, és nem mehet be rajta senki, mert az ÚR, Izráel Istene ment be rajta; ezért marad zárva. »

45. fejezet

A szent terület kijelölése »
Áldozati rendtartás »

1Ha majd sorsvetéssel felosztjátok az országot, és mindenki megkapja a maga örökségét, ajánljatok fel az országból szent felajánlásként az ÚRnak egy huszonötezer könyök hosszú és húszezer könyök széles területet! Az így körülhatárolt terület szent lesz. 2Ebből a szent helyé lesz egy ötszázszor ötszáz könyöknyi négyzet, körülötte pedig ötven könyök szélességű legelő lesz. »

46. fejezet

Az áldozati rendtartás folytatása »
A fejedelem birtokának öröklési rendje »
Az áldozati konyhák »

1Ezt mondja az én Uram, az ÚR: A belső udvar keletre néző kapuja legyen bezárva a hat munkanapon, de szombaton és újhold napján legyen nyitva. 2A fejedelem kívülről, a kapu csarnokán át menjen be, és álljon meg a kapuban az ajtófélfánál, amíg a papok elkészítik égőáldozatát és békeáldozatát, ő imádkozzék a kapu küszöbén, azután menjen ki, de a kaput ne zárják be estig. »

47. fejezet

A templomból forrás fakad »
Az új ország határai »

1Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább. 2Azután kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. »

48. fejezet

Az új ország felosztása »
Az új Jeruzsálem »

1Így következnek a törzsek név szerint: az északi határszéltől kiindulva, amely a Hetlónba vezető út mentén halad Hamát felé Hacar-Énánig úgy, hogy Damaszkusz területe észak felé esik, Hamát mellett; a keleti oldaltól a nyugati oldalig Dáné lesz egy rész. 2Dán területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Áséré lesz egy rész. »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel