Keresés a Bibliában

Ének Izráel történetéről (1-15v. vö. 1Krón 16,8-22.)

105 1Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 2Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját! 3Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az URat! 4Folyamodjatok az ÚRhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen! 5Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire, 6ti, Ábrahám utódai, kik szolgái vagytok, Jákóbnak fiai, kiket kiválasztott! 7Ő, az ÚR a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései. 8Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára, 9amelyet Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak megesküdött. 10Jákób elé tárta, elrendelte, Izráelnek örök szövetségül: 11Neked adom – mondta – Kánaán földjét kiosztott örökségül! 12Akkor még alig néhányan voltak, kevesen éltek ott mint jövevények. 13Nemzettől nemzetig vándoroltak, egyik országból a másik néphez. 14De senkinek sem engedte elnyomni őket, sőt királyokat is megintett miattuk: 15Ne nyúljatok fölkentjeimhez, prófétáimat se bántsátok! 16Azután éhínséget idézett elő a földön, eltörte a kenyér botját mindenütt. 17De elküldött előttük egy embert, a rabszolgának eladott Józsefet. 18Lábát bilincsbe szorították, őt magát vasra verték, 19míg jóslata be nem teljesedett, és az ÚR szava igazolta őt. 20Üzent érte a király, és szabadon engedte, a népek uralkodója kiengedte őt. 21Úrrá tette palotájában, egész vagyonának kormányzójává, 22hogy a vezetőket tetszése szerint oktassa, a véneket bölcsességre tanítsa. 23Így került Izráel Egyiptomba, jövevényként Jákób Hám országában élt. 24Igen szaporává tette népét az ÚR, erősebbé ellenségeinél, 25akiknek szívét megváltoztatta, hogy gyűlöljék népét, és bánjanak álnokul szolgáival. 26Elküldte szolgáját, Mózest és Áront, akit kiválasztott. 27Ezek csodálatos dolgokat vittek véghez köztük, csodákat Hám országában. 28Sötétséget küldött, és sötét lett, mégis ellenálltak szavának. 29Vizeiket vérré változtatta, és elpusztította halaikat. 30Békák hemzsegtek földjükön, még a király szobáiban is. 31Szavára bögölyök jöttek meg szúnyogok egész területükre. 32Eső helyett jégesőt adott nekik, földjükre lángoló tüzet. 33Elverte szőlőjüket és fügefájukat, összetörte határukban a fákat. 34Szavára sáskák jöttek és számtalan szöcske. 35Felfaltak országukban minden füvet, felfalták földjük termését. 36Végül megölt országukban minden elsőszülöttet, férfierejük első termését. 37Őket pedig kihozta, megrakva ezüsttel, arannyal, és törzseikben nem akadt botladozó. 38Örültek kivonulásuknak az egyiptomiak, mert rettegés szállta meg őket miattuk. 39Felhőt terített rájuk oltalmul, és tűzzel világított éjjel. 40Kérésükre fürjeket hozott, és mennyei kenyérrel tartotta jól őket. 41Megnyitotta a kősziklát, és ömlött a víz, folyó áradt a szomjú földön. 42Mert emlékezett szent ígéretére, melyet szolgájának, Ábrahámnak tett, 43és kihozta népét örvendezve, választottait vigadozva. 44Pogányok országát adta nekik, nemzetek munkájának gyümölcsét örökölték, 45hogy megtartsák rendelkezéseit, és megfogadják tanításait. Dicsérjétek az URat!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár