Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Adónijjá királyságra tör »
Dávid Salamont teszi királlyá »
Salamont királlyá kenik »
Adónijjá párthívei szétszélednek »
Adónijjá kegyelmet kap »

1Amikor Dávid élemedett korú öregember lett, hiába takargatták be ruhákkal, nem tudott fölmelegedni. 2Akkor ezt mondták neki udvari emberei: Keresni kell urunknak, a királynak egy fiatal szüzet, hogy a király szolgálatára álljon, és ápolja őt. Ha ez a karjaidban fekszik, akkor majd fölmelegszel, uram, királyom! »

2. fejezet

Dávid utolsó intelmei Salamonhoz »
Dávid halála, Adónijjá kérése »
Ebjátár papot száműzik, Jóábot megölik »
Simí halála »

1Amikor közeledett Dávid halálának az ideje, ezeket hagyta meg fiának, Salamonnak: 2Én most elmegyek azon az úton, amelyen minden földi halandó elmegy. Légy erős, légy férfi! »

3. fejezet

Salamon bölcsességet kér az Úrtól »
Salamon bölcs ítélete »

1Salamon veje lett a fáraónak, Egyiptom királyának, mert elvette a fáraó leányát. Dávid városába vitte, míg be nem fejezte palotájának, az ÚR házának és a Jeruzsálemet körülvevő várfalnak az építését. 2A nép akkor még az áldozóhalmokon áldozott, mert addig még nem építettek házat az ÚR nevének. »

4. fejezet

Salamon tisztviselői »

1Salamon király egész Izráel királya volt. 2Legfőbb tisztviselői ezek voltak: Azarjá, Cádók fia volt a főpap, »

5. fejezet

Salamon fényes udvartartása és hírneve »
Salamon szövetséget köt Hírámmal »

1Salamon uralkodott mindazokon az országokon, amelyek az Eufrátesztől a filiszteusok földjéig és az egyiptomi határig terültek el. Ezek adót fizettek, és szolgáltak Salamonnak egész életében. 2Salamon udvarának ennyi élelemre volt szüksége naponként: harminc kór finomlisztre és hatvan kór kenyérlisztre, »

6. fejezet

Felépítik a jeruzsálemi templomot – (Vö. 2Krón 3,1-14) »
A templom leírása »

1Négyszáznyolcvan évvel azután, hogy Izráel fiai kijöttek Egyiptomból, amikor Salamon már negyedik éve uralkodott Izráelben, ziv hónapban, azaz a második hónapban kezdték el építeni az ÚR templomát. 2Az a templom, amelyet Salamon király épített az ÚRnak, hatvan könyök hosszú, húsz könyök széles és harminc könyök magas volt. »

7. fejezet

Salamon királyi palotája »
Két oszlop a templom előtt »
A templom fölszerelése – (Vö. 2Krón 4) »

1A maga palotáját tizenhárom évig építette Salamon; akkor készült el teljesen a palota. 2Felépítette tehát a Libánon-erdő palotát: száz könyök volt a hossza, ötven könyök a szélessége, harminc könyök a magassága. Négy sorban cédrusoszlopok voltak, az oszlopokon pedig cédrusgerendák, »

8. fejezet

A szövetség ládáját a templomba viszik – (Vö. 2Krón 5,2-14) »
Salamon megáldja a gyülekezetet – (Vö. 2Krón 6) »
Salamon templomszentelési imádsága »
Áldozatok bemutatása – (Vö. 2Krón 7,4-10) »

1Akkor összegyűjtötte Salamon Izráel véneit és minden törzsfőjét, Izráel fiainak családfőit magához Jeruzsálembe, hogy elvigyék az ÚR szövetségládáját Dávid városából, azaz Sionból. 2Összegyülekeztek tehát Salamon királyhoz mindezek az izráeli férfiak étáním havában, azaz a hetedik hónapban, az ünnepen. »

9. fejezet

Az Úr ígérete és intése Salamonhoz – (Vö. 2Krón 7,11-22) »
Salamon városokat ad át Hírámnak »
Salamon egyéb építkezései »

1Amikor Salamon befejezte az ÚR templomának és a királyi palotának az építését és mindazt, amit még kívánt és meg akart csináltatni, 2megjelent az ÚR Salamonnak másodszor is úgy, ahogyan Gibeónban megjelent neki. »

10. fejezet

Sába királynője meglátogatja Salamont – (Vö. 2Krón 9,1-12) »
Salamon gazdagsága – (Vö. 2Krón 9,13-28) »

1Sába királynője hallotta a hírét Salamonnak és az ÚR nevének, ezért eljött, hogy próbára tegye őt találós kérdésekkel. 2Megérkezett Jeruzsálembe igen tekintélyes kísérettel és tevékkel, amelyek balzsamot, igen sok aranyat és drágakövet hoztak. Elment Salamonhoz, és beszélt vele mindenről, amit kigondolt. »

11. fejezet

Salamon bálványozása »
Salamon háborúi »
Ahijjá próféta jövendölése »

1Salamon király sok idegen asszonyt szeretett a fáraó leányán kívül, móábiakat, ammóniakat, edómiakat, szidóniakat és hettitákat, 2olyan népekből valókat, amelyekről ezt mondta az ÚR Izráel fiainak: Ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert saját isteneikhez fordítják szíveteket! Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. »

12. fejezet

Az ország kettészakadása – (Vö. 2Krón 10,1-19) »
Az elszakadt törzsek Jeroboámot teszik királlyá »
Jeroboám két aranyborjút készíttet »

1Roboám elment Sikembe, mert egész Izráel Sikembe ment, hogy királlyá tegye őt. 2Amikor Jeroboám, Nebát fia ezt meghallotta, még Egyiptomban volt, ahová Salamon király elől menekült. Jeroboám ott is maradt volna Egyiptomban, »

13. fejezet

Jövendölés a bételi oltárról »
Az engedetlen próféta halála »

1Ám miközben Jeroboám ott állt az oltárnál és tömjénezett, Isten egy embere Júdából Bételbe érkezett az ÚR parancsára, 2és ezt hirdette az ÚR parancsára az oltárnál: Oltár! Oltár! Így szól az ÚR: Egy fiú születik majd Dávid családjából, akinek Jósiás lesz a neve, ő majd föláldozza rajtad az áldozóhalmok papjait, akik most rajtad tömjéneznek, és emberi csontokat fognak elégetni rajtad! »

14. fejezet

Jövendölés Jeroboám háza bukásáról »
Sisák fáraó hadjárata Júda ellen »

1Abban az időben megbetegedett Abijjá, Jeroboám fia. 2Ekkor Jeroboám ezt mondta a feleségének: Kelj föl, öltözz álruhába, hogy ne tudják meg, hogy Jeroboám felesége vagy! Menj el Sílóba, mert ott van Ahijjá próféta, aki megmondta nekem, hogy ennek a népnek a királya leszek. »

15. fejezet

Abijjá és Ászá uralkodása Júdában »
Háború Júda és Izráel között – (Vö. 2Krón 16,1-6;11-14) »
Nádáb és Baasá uralkodása Izráelben »

1Jeroboám királynak, Nebát fiának a tizennyolcadik évében Abijjá lett Júda királya. 2Három évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Maaká volt, Abísálóm leánya. »

16. fejezet

Jövendölés Baasá családja pusztulásáról »
Élá és Zimrí uralkodása Izráelben »
Omrí uralkodása Izráelben »
Aháb uralkodása Izráelben »

1Az ÚR igéje így szólt Jéhúhoz, Hanání fiához Baasáról: 2Noha én kiemeltelek téged a porból, és népemnek, Izráelnek a fejedelmévé tettelek, te mégis Jeroboám útján jársz, és vétekbe viszed népemet, Izráelt, akik vétkeikkel bosszantanak engem. »

17. fejezet

Illés története »
Illés a sareptai özvegynél »

1A Gileádban lakó tisbei Illés ezt mondta Ahábnak: Az élő ÚRra, Izráel Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, amíg én azt nem mondom. 2Ezután így szólt hozzá az ÚR igéje: »

18. fejezet

Aháb üldözi Illést »
Istenítélet a Karmel-hegyen »

1Hosszú idő múlva, a harmadik esztendőben így szólt az ÚR igéje Illéshez: Eredj, jelenj meg Ahábnál, mert esőt akarok adni a földre! 2Illés tehát elment, hogy megjelenjen Ahábnál. Samáriában súlyos éhínség volt. »

19. fejezet

Jezábel üldözi Illést »
Illés a Hóreb-hegyen »
Elizeus Illés próféta utódja »

1Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, 2Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt! »

20. fejezet

Aháb háborúja az arámokkal »
Aháb újabb győzelme Benhadad fölött »

1Benhadad, Arám királya összegyűjtötte egész haderejét. Harminckét király volt vele lovakkal és harci kocsikkal, így vonult Samária ellen, körülzárta, és ostrom alá vette. 2Követeket küldött Ahábhoz, Izráel királyához a városba, »

21. fejezet

Nábót szőlője »
Illés ítéletet hirdet »

1Ezek után a következő dolog történt: A jezréeli Nábótnak szőlője volt Jezréelben, Samária királyának, Ahábnak a palotája mellett. 2Egyszer Aháb így szólította meg Nábótot: Add nekem a szőlődet, hadd legyen az veteményeskertem, mert közel van a házamhoz! Adok helyette jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát. »

22. fejezet

Háború Rámót-Gileádért – (Vö. 2Krón 18,1-34) »
Míkájehú próféciája »
Aháb halála »
Jósáfát Júda királya – (Vö. 2Krón 20,31-37) »

1Három esztendeig békében éltek: nem volt háború Arám és Izráel között. 2A harmadik esztendőben azonban, amikor Jósáfát, Júda királya elment Izráel királyához, »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel