Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Címzés, üdvözlés »
Hálaadás és könyörgés a gyülekezetért »
Pál fogsága az evangélium terjedését szolgálja »
Nekem az élet Krisztus! »

1Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái mindazoknak a szenteknek Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt: 2kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. »

2. fejezet

Krisztus példája: engedelmessége a kereszthalálig »
Az üdvösség munkálása félelemmel és rettegéssel »
Timóteus és Epafroditosz elküldése »

1Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, 2akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. »

3. fejezet

Pál Krisztusért kárnak ítélt mindent »
Pál egyenest a cél felé fut »
Mennyei polgárok vagyunk »

1Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban! Hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. 2Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosztevőktől, óvakodjatok a megmetéltektől! »

4. fejezet

Keresztyén élet becsületben és örömben »
Köszönet a gyülekezet gondoskodásáért »
Befejezés, áldáskívánás »

1Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim! 2Evódiát intem, és Szintikhét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel