Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Ahazjá király és Illés próféta »

1Aháb halála után Móáb elpártolt Izráeltől. 2Ahazjá Samáriában leesett felső szobájából a korláton keresztül, és megbetegedett. Ekkor elküldött néhány követet ezzel az utasítással: Menjetek, és kérdezzétek meg Baalzebúbot, Ekrón istenét, hogy meggyógyulok-e ebből a betegségből! »

2. fejezet

Isten magához ragadja Illést »
Elizeus első csodái »

1Amikor az ÚR Illést forgószélben az égbe akarta ragadni, Illés és Elizeus elment Gilgálból. 2Illés ezt mondta Elizeusnak: Maradj itt, mert engem Bételbe küldött az ÚR. De Elizeus így felelt: Az élő ÚRra és az életemre mondom, hogy nem hagylak el! Elmentek tehát Bételbe. »

3. fejezet

Jórám háborúja Móáb ellen »

1Jórám, Aháb fia Jósáfátnak, Júda királyának a tizennyolcadik évében lett Izráel királya Samáriában, és tizenkét évig uralkodott. 2Azt tette, amit rossznak lát az ÚR, bár nem annyira, mint apja és anyja, mert eltávolította Baal szent oszlopát, amelyet apja készíttetett. »

4. fejezet

Elizeus csodája az olajjal »
Elizeus és a súnémi asszony fia »
Elizeus csodái az éhínség idején »

1Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz: Férjem, a te szolgád meghalt; és te is tudod, hogy a te szolgád félte az Urat. Most eljött a hitelező, hogy elvigye magával a két gyermekemet rabszolgának. 2Elizeus megkérdezte tőle: Mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt: Nincsen egyéb a te szolgálóleányod házában, csak egy korsó olaj. »

5. fejezet

Elizeus meggyógyítja Naamánt »
Géhazi kapzsisága és bűnhődése »

1Naamán, Arám királyának hadseregparancsnoka nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az ÚR Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. 2Egyszer kivonult néhány arám rablócsapat, és foglyul ejtettek Izráel országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének lett a szolgálóleánya. »

6. fejezet

A fejsze feljön a víz tetejére »
Arám királya üldözi Elizeust »
Éhínség Samáriában »

1Egyszer azt mondták a prófétatanítványok Elizeusnak: Nézd, szűk nekünk ez a hely itt nálad, ahol lakunk. 2Hadd menjünk el a Jordánhoz; ott mindegyikünk kivág egy szál fát, és készítünk magunknak egy helyet, ahol lakhatunk. Ő ezt mondta: Menjetek! »

7. fejezet

Elizeus bőséget jövendöl »

1Ekkor így szólt Elizeus: Halljátok meg az ÚR igéjét! Ezt mondja az ÚR: Holnap ilyenkor egy szeá finomliszt egy sekelbe meg két szeá árpa is egy sekelbe fog kerülni Samária kapujában. 2Erre így válaszolt Isten emberének az a tiszt, akinek a kezére szokott támaszkodni a király: Még ha az ÚR megnyitná is az ég csatornáit, ez akkor sem történhetne meg! De ő így felelt: Majd meglátod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. »

8. fejezet

A súnémi asszony visszakapja örökségét »
Benhadad betegsége és halála »
Jórám Júda királya – (Vö. 2Krón 21,5-11) »
Ahazjá Júda királya – (Vö. 2Krón 22,1-6) »

1Egyszer Elizeus így szólt ahhoz az asszonyhoz, akinek a fiát életre keltette: Indulj útnak házad népével együtt, és tartózkodj jövevényként ott, ahol lehet, mert az ÚR éhínséget támaszt az országban hét esztendőre, és az már kezdetét is vette. 2Az asszony el is indult, és azt tette, amit az Isten embere mondott. Elment háza népével együtt, és a filiszteusok földjén élt jövevényként hét esztendeig. »

9. fejezet

Jéhú pártütése »
Jórám és Ahazjá meggyilkolása »
Jezábel bűnhődése »

1Elizeus próféta magához hívott egy prófétatanítványt, és ezt mondta neki: Övezd fel derekadat, vedd kezedbe ezt az olajoskorsót, és menj el Rámót-Gileádba! 2Amikor odaérkezel, keresd meg Jéhút, Jósáfát fiát, Nimsí unokáját! Menj oda, hívasd ki a társai közül, és vezesd be a legbelső szobába! »

10. fejezet

Jéhú megöleti Aháb fiait és párthíveit »
Jéhú és Jónádáb megölik a Baal-papokat »
Hazáél győzelme Izráelen »

1Ahábnak hetven fia volt Samáriában. Jéhú tehát leveleket írt, és elküldte Samáriába a jezréeli parancsnokokhoz, a vénekhez és Aháb fiainak a nevelőihez. Ez állt a levelekben: 2Most, amikor ez a levél hozzátok érkezik, nálatok vannak uratoknak a fiai, és nálatok vannak a harci kocsik, a lovak és a megerősített város a hadi fölszereléssel együtt. »

11. fejezet

Ataljá királynő Júdában – (Vö. 2Krón 22,10-23,21) »
Ataljá meggyilkolása »

1Amikor Ataljá, Ahazjá anyja látta, hogy meghalt a fia, fogta magát, és kipusztított minden gyermeket, aki a királyi családból származott. 2De Jóseba, Jórám király lánya, Ahazjá húga fogta Jóást, Ahazjá fiát, és kilopta őt a király fiai közül, akiket halálra szántak, és őt meg a dajkáját a hálószobába vitte. Azután elrejtették Ataljá elől, és így őt nem ölték meg. »

12. fejezet

Jóás kijavíttatja a templomot – (Vö. 2Krón 24) »

1Jóás hétéves korában lett király. 2Jéhú hetedik évében kezdett uralkodni Jóás, és negyven évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Cibjá volt, Beérsebából származott. »

13. fejezet

Jóáház és Jóás uralkodása Izráelben »
Háború az arámokkal »

1Jóásnak, Ahazjá fiának, Júda királyának huszonharmadik évében lett Izráel királya Jóáház, Jéhú fia Samáriában, tizenhét esztendőre. 2Azt tette, amit rossznak lát az ÚR: követte Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, aki vétekbe vitte Izráelt, nem tért el azoktól. »

14. fejezet

Amacjá uralkodása Júdában – (Vö. 2Krón 25,1-4) »
Amacjá vereséget szenved Izráeltől – (Vö. 2Krón 25,17-24) »
Jóás és Amacjá halála »
Jeroboám uralkodása Izráelben »

1Jóásnak, Jóáház fiának, Izráel királyának a második évében lett király Amacjá, Jóásnak, Júda királyának a fia. 2Huszonöt éves volt, amikor uralkodni kezdett, és huszonkilenc évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jóaddán volt, Jeruzsálemből származott. »

15. fejezet

Azarjá (Uzzijjá) uralkodása Júdában – (Vö. 2Krón 26) »
Gyors uralkodóváltozások Izráelben »
Menahém uralkodása Izráelben »
Izráel utolsó királyai »
Jótám uralkodása Júdában – (Vö. 2Krón 27,1-9) »

1Jeroboámnak, Izráel királyának huszonhetedik évében kezdett uralkodni Azarjá, Amacjának a fia, Júda királya. 2Tizenhat éves volt, amikor uralkodni kezdett, és ötvenkét évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jekoljá volt, Jeruzsálemből származott. »

16. fejezet

Áház uralkodása Júdában – (Vö. 2Krón 28) »
Áház átalakítja a templom berendezését »

1Pekahnak, Remaljá fiának a tizenhetedik évében kezdett uralkodni Áház, Jótámnak, Júda királyának a fia. 2Húszéves volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit ősatyja, Dávid, amit helyesnek lát Istene, az ÚR, »

17. fejezet

Izráel lakossága asszír fogságba kerül »
Izráel bűnei és bűnhődése »
A samaritánusok eredete »

1Áháznak, Júda királyának tizenkettedik évében Hóséa, Élá fia lett Izráel királya Samáriában kilenc esztendeig. 2Azt tette, amit rossznak lát az ÚR, bár nem annyira, mint Izráel korábbi királyai. »

18. fejezet

Ezékiás uralkodása Júdában »
Szanhérib megtámadja Jeruzsálemet – (Vö. Ézs 36) »

1Hóséának, Élá fiának, Izráel királyának a harmadik évében kezdett uralkodni Ezékiás, Áháznak a fia, Júda királya. 2Huszonöt éves korában kezdett uralkodni, és huszonkilenc évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Abí volt, Zekarjá leánya. »

19. fejezet

Ezékiás követeket küld Ézsaiáshoz – (Vö. Ézs 37) »
Szanhérib újabb felhívása, Ezékiás imádsága »
Ézsaiás biztató üzenete »
Jeruzsálem megszabadul »

1Amikor Ezékiás király ezeket meghallotta, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött magára, majd bement az ÚR házába. 2Azután elküldte Eljákímot, a palota felügyelőjét, Sebná kancellárt és a papok véneit zsákruhába öltözve Ézsaiás prófétához, Ámóc fiához. »

20. fejezet

Ezékiás betegsége és gyógyulása – (Vö. Ézs 38,1-8) »
Babiloni követek Ezékiásnál – (Vö. Ézs 39,1-8) »

1Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki: Így szól az Úr: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben! 2Ezékiás erre a fal felé fordult, és így imádkozott az ÚRhoz: »

21. fejezet

Manassé uralkodása – (Vö. 2Krón 33,1-20) »
Ámón rövid uralkodása – (Vö. 2Krón 33,21-25) »

1Tizenkét éves volt Manassé, amikor uralkodni kezdett, és ötvenöt évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Hefcíbáh volt. 2Azt tette, amit rossznak lát az ÚR: olyan utálatos dolgokat, mint azok a népek, amelyeket kiűzött az ÚR Izráel fiai elől. »

22. fejezet

Jósiás uralkodása, a templom kijavítása – (Vö. 2Krón 34,1-28) »
A törvénykönyv megtalálása »

1Nyolcéves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és harmincegy évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jedídá volt, Adájá leánya, Bockatból. 2Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR. Mindenben ősatyjának, Dávidnak az útján járt, és nem tért el arról sem jobbra, sem balra. »

23. fejezet

Jósiás helyreállítja az igaz istentiszteletet – (Vö. 2Krón 34,29-33) »
Jósiás páskaünnepe – (Vö. 2Krón 35,1-19) »
Jósiás elesik a megiddói csatában – (Vö. 2Krón 35,20-24) »
Jójákím uralkodása – (Vö. 2Krón 36,4-8) »

1A király ekkor magához gyűjtötte Júda és Jeruzsálem véneit. 2Azután fölment a király az ÚR házába, és vele együtt valamennyi júdai férfi és Jeruzsálem minden lakója, a papok és a próféták meg az egész nép apraja-nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az ÚR házában találtak. »

24. fejezet

Jójákín uralkodása – Az első fogságba vitel »
Cidkijjá az utolsó júdai király »

1Az ő idejében vonult fel Nebukadneccar, Babilónia királya, és Jójákím az alattvalója lett három éven át; de azután elfordult tőle, és föllázadt ellene. 2Ezért az ÚR káldeus és arám meg móábi és ammóni rablócsapatokat küldött ellene. Azért küldte ezeket Júda ellen, hogy pusztítsák azt az ÚR igéje szerint, amelyet kijelentett szolgái, a próféták által. »

25. fejezet

Nebukadneccar elfoglalja Jeruzsálemet – (Vö. Jer 52,1-27) »
Jeruzsálem kifosztása és elpusztítása »
Gedaljá helytartó Jeruzsálemben – (Vö. Jer 40,5-9; 41,1-3) »
Jójákín a fogságban visszanyeri királyi rangját – (Vö. Jer 52,31-34) »

1Uralkodásának kilencedik évében, a tizedik hónap tizedikén megérkezett Nebukadneccar, Babilónia királya egész hadseregével Jeruzsálem alá. Tábort ütött vele szemben, körülötte pedig ostromműveket építtetett. 2Ostrom alatt állt a város Cidkijjá király tizenegyedik évéig. »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel