Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Az Ige testté lett »
Keresztelő János bizonyságtétele »
Jézus első követői »

1Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. 2Ő kezdetben Istennél volt. »

2. fejezet

A kánai menyegző »
Jézus megtisztítja a templomot (Mt 21,12-13; Mk 11,15-17; Lk 19,45-46) »

1A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. 2Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. »

3. fejezet

Nikodémus Jézusnál »
Keresztelő János öröme »

1Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. 2Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. »

4. fejezet

Jézus és a samáriai asszony »
Jézus újra Galileában »
Jézus meggyógyítja a kapernaumi királyi tisztviselő gyermekét – (Mk 8,5-13; Lk 7,1-10) »

1Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János – 2bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai –, »

5. fejezet

Jézus beteget gyógyít szombaton a Betesdánál »
A Fiú feltámaszt és ítél »
Jézusról tanúskodnak a cselekedetei, az Atya és az Írás »

1Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. 2Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. »

6. fejezet

Ötezer ember megvendégelése (Mt 14,13-21; Mk 6,32-44; Lk 9,10-17) »
Jézus a tengeren jár (Mt 14,22-33; Mk 6,45-52) »
A sokaság mennyei kenyeret kér »
Jézus az élet kenyere »
Jézus teste igazi étel, és vére igazi ital »
A tanítványok zúgolódása és Péter vallástétele – (Mt 16,13-20; Mk 8,27-30; Lk 9,18-21) »

1Jézus ezután elment a Galileai-tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára. 2Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. »

7. fejezet

Jézus Jeruzsálemben a lombsátrak ünnepén »
Jézus nyilvánosan tanít a templomban »
Jézus az élő vizet ígéri »
Ellentétes vélemények Jézusról »

1Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeában maradni, mivel a zsidók meg akarták ölni. 2Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátrak ünnepe. »

8. fejezet

Jézus és a házasságtörő asszony »
Jézus a világ világossága »
Jézus az Atyától jön, és az Atyához megy »
Jézus megszabadít a bűntől »
Ábrahám utódai és az ördög fiai »
Jézus előbb volt, mint Ábrahám »

1Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. 2De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket. »

9. fejezet

A vakon született ember meggyógyítása szombaton »
A meggyógyított vak kihallgatása és kiközösítése »
A meggyógyított vak hite és a farizeusok vaksága »

1Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. 2Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? »

10. fejezet

A jó pásztor »
Jézus a templomszentelési ünnepen »
Jézust meg akarják kövezni istenkáromlásért »

1Bizony, bizony, mondom nektek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló; 2de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. »

11. fejezet

Lázár feltámasztása »
A nagytanács elhatározza Jézus megölését »

1Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. 2Mária volt az, aki megkente az Urat olajjal, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. »

12. fejezet

Jézus megkenetése Betániában (Mt 26,6-13; Mk 14,3-9) »
A nagytanács elhatározza Lázár megölését »
Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Lk 19,29-38) »
A földbe vetett búzaszem »
Járjatok a világosságban! »
A nép hite és hitetlensége »
Aki hisz Jézusban, az Atyában hisz »

1Jézus tehát hat nappal a páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. 2Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. »

13. fejezet

Jézus megmossa tanítványai lábát »
A Mester és tanítványai »
Jézus árulója (Mt 26,20-25; Mk 14,17-21; Lk 22,21-23) »
Az új parancsolat »
Péter fogadkozása (Mt 26,31-35; Mk 14,27-31; Lk 22,31-34) »

1Közeledett a páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához. Szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. 2És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, »

14. fejezet

Jézus az út az Atyához »
A másik Pártfogó ígérete »

1Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! 2Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? »

15. fejezet

Az igazi szőlőtő »
Aki Krisztusban marad, megmarad a szeretetben »
A tanítványok és a világ »

1Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. 2Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. »

16. fejezet

A Szentlélek elvezet a teljes igazságra »
Jézus közeli visszatérését ígéri »
Jézus az imádság meghallgatását ígéri »

1Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. 2A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez; »

17. fejezet

Jézus főpapi imádsága »

1Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, 2mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. »

18. fejezet

Jézus elfogatása (Mt 26,47-56; Mk 14,43-50; Lk 22,47-53) »
Jézus kihallgatása Annás és Kajafás előtt – (Mt 26,57-75; Mk 14,53-72; Lk 22,54-71) – »
Jézus kihallgatása Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-21; Mk 15,1-15; Lk 23,1-5.13-25) »

1Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kidrón-patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. 2Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. »

19. fejezet

Pilátus kiszolgáltatja Jézust »
Jézus megfeszítése (Mt 27,31-44; Mk 15,20-32; Lk 23,26-43) »
Jézus halála (Mt 27,45-56; Mk 15,33-41; Lk 23,44-49) »
Jézus temetése (Mt 27,57-61; Mk 15,42-47; Lk 23,50-56) »

1Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. 2A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíbor ruhát adtak rá; »

20. fejezet

Az üres sír »
Jézus megjelenik a magdalai Máriának (Mk 16,9) »
Jézus megjelenik tanítványainak (Mk 16,14; Lk 24,36-49) »
Jézus és Tamás »
Az evangélium célja »

1A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. 2Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. »

21. fejezet

Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél: a nagy halfogás »
Jézus kérdése Péterhez, Péter megbízatása »
Jézus szava Péter és a szeretett tanítvány sorsáról »
Az evangélium írója – Befejezés »

1Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent meg: 2együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánaél a galileai Kánából meg Zebedeus fiai és a tanítványok közül még kettő. »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel