Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Bevezetés »
A Szentlélek ígérete és Jézus mennybemenetele »
Mátyás apostollá választása »

1Az első könyvet arról írtam, Teofiloszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől fogva 2egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. »

2. fejezet

A Szentlélek kitöltése »
Péter apostol pünkösdi beszéde »
Az első gyülekezet »

1Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. »

3. fejezet

Péter meggyógyítja a sántát »
Péter bizonyságot tesz Jézusról »

1Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, három órára. 2Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit mindennap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. »

4. fejezet

Pétert és Jánost börtönbe vetik »
Péter a nagytanács előtt »
Péter és János szabadon bocsátása »
A gyülekezet imádsága »
Testvéri közösség a gyülekezetben »

1Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok; 2bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. »

5. fejezet

Anániás és Szafira »
Az apostolok csodákat tesznek »
Az apostolok fogsága és szabadulása »
Gamáliél tanácsa »

1Egy ember, név szerint Anániás, feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, 2és az árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. »

6. fejezet

A görög nyelvűek hét gondozója »
Istvánt elfogják és vádolják »

1Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. 2Ekkor összehívta a tizenkettő a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik: Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. »

7. fejezet

István védőbeszéde »
Istvánt megkövezik »

1A főpap megkérdezte: Valóban így van ez? 2Ő erre így szólt: Férfiak, testvérek és atyák, halljátok! A dicsőség Istene megjelent a mi atyánknak, Ábrahámnak, amikor Mezopotámiában volt, mielőtt letelepedett Háránban, »

8. fejezet

Saul üldözi az egyházat »
Fülöp Krisztust hirdeti Samáriában »
Az etióp kincstárnok megtérése »

1Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. 2Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagyon megsiratták. »

9. fejezet

Saul megtérése »
Péter Liddában és Joppéban »

1Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, 2és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. »

10. fejezet

Kornéliusz és Péter látomása »
Kornéliusz követei Péternél »
Péter Kornéliusz házában »

1Élt Cézáreában egy Kornéliusz nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. 2Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. »

11. fejezet

Péter beszámol Jeruzsálemben a pogányok megtéréséről »
Az első keresztyének Antiókhiában »
Agabosz próféciája, éhínség Júdeában »

1Meghallották azonban az apostolok és a Júdeában lévő testvérek, hogy a pogányok is befogadták az Isten igéjét. 2Amikor aztán felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidó származású hívők, ezt mondva neki: »

12. fejezet

Jakab kivégzése, Péter újabb fogsága »
Péter megszabadul a börtönből »
I. Heródes Agrippa halála »

1Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. 2Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. »

13. fejezet

A Szentlélek elhívja Barnabást és Pált »
Pál első missziói útjára indul – Barnabás és Pál Ciprusban »
A piszidiai Antiókhia zsinagógájában »

1Antiókhiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító: Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lúciusz és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. 2Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak, és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. »

14. fejezet

Ikóniumban »
Pál meggyógyít egy sántát Lisztrában »
Pált megkövezik, de életben marad »
Pál és Barnabás visszatér a szíriai Antiókhiába »

1Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. 2De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. »

15. fejezet

Vita a pogánykeresztyének körülmetéléséről »
Az apostoli gyűlés Jeruzsálemben – Péter beszéde »
Jakab beszéde az apostoli gyűlésen »
Az apostoli gyűlés határozata »
Pál második missziói útja – Barnabás külön útra indul »

1Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket: Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. 2Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. »

16. fejezet

Pál Derbében és Lisztrában »
Pál Makedóniába indul »
Pál Filippiben »

1Így jutott el Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, 2akiről jó bizonyságot tettek a lisztrai és ikóniumi testvérek. »

17. fejezet

Pál Thesszalonikában »
Pál Béreában »
Pál Athénban »
Pál beszéde az Areopágoszon »

1Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Thesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. 2Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az Írások alapján. »

18. fejezet

Pál Korinthusban »
Pál visszatér Antiókhiába »
Pál harmadik missziói útjára indul »
Apollós Efezusban »

1Ezek után Pál eltávozott Athénből, és Korinthusba ment. 2Ott találkozott egy Akvila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priszcillával, mivel Klaudiusz elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, »

19. fejezet

Keresztelő János tanítványai Efezusban »
Pál tanítása és csodatételei Efezusban »
Az ötvösök zavargása Efezusban »

1Amíg Apollós Korinthusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket, Efezusba érkezett. Ott néhány tanítványra talált, 2és így szólt hozzájuk: Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek. »

20. fejezet

Pál útja Makedónián át Görögországba és vissza Tróászig »
Pál prédikál Tróászban. Eutikhosz »
Pál útja Milétoszig »
Pál Milétoszban elbúcsúzik az efezusi vénektől »

1Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Makedóniába. 2Bejárta annak vidékeit, számos beszédben bátorította őket, majd elment Görögországba. »

21. fejezet

Pál útja Milétosztól Jeruzsálemig »
Pál a jeruzsálemi templomban »
Pált megkötözik »

1Amikor elbúcsúztunk tőlük, útnak indultunk, és egyenes irányban haladva Kószba érkeztünk, másnap Rodoszba, onnan pedig Patarába. 2Ott találtunk egy Föníciába induló hajót: beszálltunk és elhajóztunk. »

22. fejezet

Pál beszéde a néphez »
Pált a várba viszik »

1Férfiak, testvérek és atyák, hallgassátok meg védekezésemet, amelyet most hozzátok intézek! 2Mikor hallották, hogy héber nyelven szól hozzájuk, még jobban elcsendesedtek. Aztán így folytatta: »

23. fejezet

Pál beszéde a nagytanács előtt »
Összeesküvés Pál ellen »
Pált Cézáreába szállítják »

1Pál rátekintett a nagytanácsra, és így szólt: Testvéreim, férfiak, én teljesen tiszta lelkiismerettel szolgáltam Istennek mind e mai napig. 2Anániás főpap ekkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék szájon. »

24. fejezet

Pált vádolják Félix előtt »
Pál védekezése Félix előtt »
Pál kétévi fogsága Félix alatt »

1Öt nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel meg egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. 2Amikor behívták, Tertullusz így kezdte vádolni: »

25. fejezet

Fesztusz Jeruzsálemben »
Pál a császárhoz fellebbez »
Pál Fesztusz és Agrippa előtt »

1Amint Fesztusz megérkezett a tartományba, három nap múlva felment Cézáreából Jeruzsálembe. 2Ott a zsidók főpapjai és vezetői panaszt tettek Pál ellen, és kérték, »

26. fejezet

Pál beszéde Agrippa előtt »

1Agrippa erre így szólt Pálhoz: Megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott: 2Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem, »

27. fejezet

Pált Rómába viszik »
Pál tanácsa ellenére továbbhajóznak »
Hajótörés és megmenekülés »

1Miután úgy határoztak, hogy hajón Itáliába szállítanak bennünket, átadták Pált a többi fogollyal együtt a császári csapatból való Júliusz nevű századosnak. 2Azután felszálltunk egy adramittiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékének kikötőibe készült, és elindultunk. Velünk volt a makedón Arisztarkhosz is Thesszalonikából. »

28. fejezet

Pál Málta szigetén »
Pál megérkezik Rómába »
Pál és a római zsidók »
Pál kétévi fogsága Rómában »

1Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. 2A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel