Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Címzés, üdvözlés »
Isten magasztalása Krisztusért »
Isten Krisztust mindenek fölé emelte »

1Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola az Efezusban élő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek: 2kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. »

2. fejezet

A bűn miatt halottak életre keltése Krisztusban »
Krisztus a maga testében egyesíti Isten új népét »

1Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, 2amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. »

3. fejezet

Pál apostolsága a pogányok között »
Krisztus szeretetének megismerése »

1Ezért vagyok én, Pál Krisztus Jézus foglya értetek, a pogányokért. 2Ha ugyan hallottatok arról, hogy Isten kegyelme milyen szolgálatot bízott rám a ti javatokra, »

4. fejezet

Az elhívatáshoz méltó élet a hit nagykorúságában és egységében »
Az új ember felöltözése »

1Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok, 2teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, »

5. fejezet

A világosság gyermekeiként járjatok! »
Az alkalmas idő »
Igazi ünneplés »
Házastársak intése »

1Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei, 2és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. »

6. fejezet

Szülők és gyermekek intése »
A szolgák és uraik intése »
Isten fegyverzetének felöltése »
Befejezés, áldáskívánás »

1Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. 2„Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel