Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Isten tökéletes kijelentése Fia által »
Krisztus méltósága nagyobb az angyalokénál »

1Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, 2ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. »

2. fejezet

Figyeljünk a Jézustól hallottakra! »
Jézus szenvedésen át jutott a dicsőségbe »

1Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. 2Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, »

3. fejezet

Krisztus feljebbvaló Mózesnél »
Izráel példája óvjon a hitetlenségbe eséstől »

1Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, 2aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. »

4. fejezet

Isten népének nyugalma »
Isten igéje élesebb a kétélű kardnál »
Járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához »

1Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. 2Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is; de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. »

5. fejezet

Krisztus örök üdvösség szerzője lett szenvedése és engedelmessége által »
Óvás a visszaeséstől »

1Minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. 2Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. »

6. fejezet

Hit és türelem által örököljük az ígéreteket »
Isten ígéretei változhatatlanok »

1Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, térjünk rá a nagykorúaknak szóló tanításra. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, 2a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. »

7. fejezet

Krisztus főpap Melkisédek rendje szerint »

1Mert Melkisédek, Sálém királya, a magasságos Isten papja volt az, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta. 2Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti: igazság királya, aztán Sálém királya, vagyis békesség királya. »

8. fejezet

Krisztus új szövetség közbenjárója »

1Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben; 2annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. »

9. fejezet

Krisztus főpapi áldozata nagyobb az ószövetségi áldozatnál »

1Az első szövetségnek is volt tehát istentiszteleti rendje és földi szent helye. 2Mert sátrat építettek, melynek első részében volt a gyertyatartó, az asztal és a szent kenyerek: azt nevezték szentélynek. »

10. fejezet

Krisztus áldozata egyszer s mindenkorra érvényes »
Meghátrálás nélkül ragaszkodjunk a reménység hitvallásához »

1Mivel a törvényben az eljövendő javak árnyéka van, de nem a mennyei dolgok képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. 2Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak, és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. »

11. fejezet

A hit és példaképei a világ teremtése óta »

1A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. 2Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. »

12. fejezet

Jézus a hit szerzője és beteljesítője »
A fenyítés Isten szeretetének jele »
Senki el ne távolodjék Isten kegyelmétől »

1Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. 2Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. »

13. fejezet

Buzdítás szeretetre és tiszta életre »
Óvás az idegen tanításoktól, buzdítás a jótékonyságra »
Befejező kérések, üdvözletek, áldás »

1A testvéri szeretet maradjon meg közöttetek. 2A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg. »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel