Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Ajánlás »
Keresztelő János születésének ígérete »
Jézus születésének ígérete »
Mária Erzsébetnél »
Mária éneke »
Keresztelő János születése »
Zakariás éneke »

1Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy írásba foglalják a közöttünk beteljesedett eseményeket úgy, 2amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének: »

2. fejezet

Jézus születése »
Jézus bemutatása a templomban – Simeon és Anna »
A tizenkét éves Jézus a templomban »

1Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. 2Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó. »

3. fejezet

Keresztelő János (Mt 3,1-12; Mk 1,2-8; Jn 1,19-28) »
Jézus megkeresztelkedése (Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Jn 1,29-34) »
Jézus nemzetségi táblázata (Mt 1,1-17) »

1Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitisz tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Liszániász volt, 2Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. »

4. fejezet

Jézus megkísértése (Mt 4,1-11; Mk 1,12-13) »
Jézus Názáretben (Mt 13,53-58; Mk 6,1-6) »
Jézus tisztátalan lelket űz ki (Mk 1,21-28) »
Jézus meggyógyítja Péter anyósát (Mt 8,14-15; Mk 1,29-31) »
Jézus sok beteget meggyógyít (Mt 8,16-17; Mk 1,32-39) »

1Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott 2negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de azok elmúltával megéhezett. »

5. fejezet

Péter halfogása (Mt 4,18-22; Mk 1,16-20) »
Jézus meggyógyít egy leprást (Mt 8,1-4; Mk 1,40-45) »
Jézus meggyógyítja a bénát (Mt 9,1-8; Mk 2,1-12) »
Jézus elhívja Lévit (Mt 9,9-13; Mk 2,13-17) »
Jézus tanítása a böjtről (Mt 9,14-17; Mk 2,18-22) »

1Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti-tó partján állt. 2Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. »

6. fejezet

Kalásztépés szombaton (Mt 12,1-8; Mk 2,23-28) »
Jézus szombaton gyógyít (Mt 12,9-14; Mk 3,1-6) »
A tizenkét tanítvány elhívása (Mt 10,1-4; Mk 3,13-19) »
Jézus tanít és gyógyít (Mt 4,24-25; Mk 3,7-12) »
Kik a boldogok? (Mt 5,1-12) »
Az ellenség szeretete (Mt 5,38-48) »
A képmutató ítélkezés (Mt 7,1-5) »
Amilyen a fa, olyan a gyümölcse (Mt 7,15-23; 12,33-34) »
Aki kősziklára épít (Mt 7,24-27) »

1Egyik szombaton gabonaföldeken ment át Jézus, és tanítványai kalászokat tépdestek, tenyerük között morzsolták és ették. 2A farizeusok közül némelyek megkérdezték: Miért tesztek olyat, amit szombaton nem szabad? »

7. fejezet

Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját (Mt 8,5-13) »
Jézus feltámasztja a naini ifjút »
Keresztelő János kérdése és Jézus válasza (Mt 11,2-19) »
A bűnös nő megkeni Jézus lábát »

1Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. 2Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt, és haldoklott. »

8. fejezet

A Jézust követő asszonyok »
A magvető (Mt 13,1-23; Mk 4,1-20) »
A lámpás (Mk 4,21-25) »
Jézus igazi rokonai (Mt 12,46-50; Mk 3,31-35) »
Jézus lecsendesíti a tengert (Mt 8,23-37; Mk 4,35-41) »
Jézus meggyógyítja a gadarai megszállottat (Mt 8,28-34; Mk 5,1-20) »
Jairus leányának feltámasztása (Mt 9,18-26; Mk 5,21-43) »

1Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a tizenkettő 2és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg: Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből hét ördög ment ki, »

9. fejezet

Jézus kiküldi tizenkét tanítványát (Mt 10,1-14; 14,1-12; Mk 6,7-29) »
Ötezer ember megvendégelése (Mt 14,13-21; Mk 6,34-44) »
Péter vallástétele. Jézus először szól haláláról és feltámadásáról (Mt 16,13-20; Mk 8,27-30) »
Jézus követése (Mt 16,24-28; Mk 8,34-9,1) »
Jézus megdicsőülése (Mt 17,1-8; Mk 9,2-8) »
A megszállott fiú meggyógyítása (Mt 17,14-21; Mk 9,17-29) »
Jézus másodszor szól haláláról és feltámadásáról (Mt 17,22-23; Mk 9,30-32) »
A kisgyermek példája (Mt 18,1-5; Mk 9,33-37) »
Az ismeretlen ördögűző (Mk 9,38-41) »
Jézust nem fogadják be egy samáriai faluban »
Jézus követése (Mt 8,18-22) »

1Miután összehívta a tizenkettőt, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és a betegségek gyógyítására. 2Azután elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsanak. »

10. fejezet

Jézus kiküldi hetvenkét tanítványát (Mt 9,37-38; 10,7-16; 11,21-24) »
A hetvenkét tanítvány visszatérése »
Jézus hálaadása (Mt 11,25-27) »
Az irgalmas samaritánus »
Mária és Márta »

1Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. 2Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. »

11. fejezet

Jézus imádkozni tanít (Mt 6,9-13; 7,7-11) »
Jézust Belzebub szövetségesének mondják (Mt 12,22-30.43-45; Mk 3,22-27) »
Jónás jele (Mt 12,38-42) »
A lámpás és a szem (Mt 5,15; 6,22-23) »
Jézus beszéde a farizeusok és a törvénytudók ellen (Mt 23,1-36) »
Az írástudók és a farizeusok támadása »

1Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította a tanítványait! 2Ő pedig ezt mondta nekik: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! »

12. fejezet

Bátorítás vallástételre (Mt 10,26-33.19-20; 12,32; Mk 3,28-29) »
A bolond gazdag »
Isten gondviselése (Mt 6,25-33) »
Az igazi kincs (Mt 6,19-21) »
Intés vigyázásra (Mt 24,43-44; Mk 13,28-37; Lk 17,20-37; 21,29-33) »
Az okos és a gonosz szolga (Mt 24,45-51) »
Meghasonlás az evangélium miatt (Mt 10,34-36) »
Az idők jelei (Mt 16,2-3) »
Megbékélés útközben (Mt 5,25-26) »

1Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak a tanítványaihoz: Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól! 2Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. »

13. fejezet

Pilátus vérengzése és a siloámi torony leomlása »
A terméketlen fügefa »
Jézus meggyógyítja a meggörnyedt asszonyt »
A mustármag és a kovász (Mt 13,31-33; Mk 4,30-32) »
A szoros kapu (Mt 7,13-14; 25,10-12; 7,22-23; 8,11-12) »
Jézus üzen Heródesnek »
Jézus ítéletet mond Jeruzsálem felett (Mt 23,37-39) »

1Abban az időben néhányan hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozati állataik vérével elegyítette. 2Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? »

14. fejezet

Jézus meggyógyít egy vízkórost szombaton »
A főhelyek válogatása »
Vendéglátás viszonzás nélkül »
A nagy vacsora (Mt 22,1-10) »
Önmegtagadás és kereszthordozás (Mt 10,37-38) »
A toronyépítés, a hadba vonulás, a megízetlenült só (Mt 5,13; Mk 9,49-50) »

1Amikor egyszer szombaton bement Jézus a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. 2Íme, ott egy vízkóros ember került elébe. »

15. fejezet

Az elveszett juh (Mt 18,11-14) »
Az elveszett drahma »
A tékozló fiú »

1A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. 2A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. »

16. fejezet

A hamis sáfár »
Isten és a mammon (Mt 6,24) »
A törvény érvényessége és a válás tilalma (Mt 11,12-13; 5,18.32) »
A gazdag és Lázár »

1Majd szólt Jézus a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2Ezért előhívatta őt, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. »

17. fejezet

Botránkozás és botránkoztatás (Mt 18,6-7; Mk 9,42) »
A megbocsátás (Mt 18,25.21-22) »
A mustármagnyi hit (Mt 17,20) »
A szolga jutalma »
Tíz leprás meggyógyítása »
Isten országa és az Emberfia eljövetele (Mt 24,26-28.37-41) »

1Jézus így szólt a tanítványaihoz: Lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, aki által esnek. 2Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson e kicsinyek közül. »

18. fejezet

A hamis bíró »
A farizeus és a vámszedő »
Jézus megáldja a gyermekeket (Mt 19,13-15; Mk 10,13-16) »
A gazdag ifjú (Mt 19,16-30; Mk 10,17-31) »
A tanítványok jutalma (Mt 19,27-30; Mk 10,28-31) »
Jézus harmadszor szól haláláról és feltámadásáról (Mt 20,17-19; Mk 10,32-34) »
A jerikói vak meggyógyítása (Mt 20,29-34; Mk 10,46-52) »

1Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. 2Így szólt: Az egyik városban volt egy bíró, aki Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. »

19. fejezet

Zákeus »
A minák (Mt 25,14-30) »
Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Jn 12,12-19) »
Jézus siratja Jeruzsálemet »
Jézus megtisztítja a templomot (Mt 21,12-13; Mk 11,15-19; Jn 2,14-22) »

1Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. 2Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. »

20. fejezet

Kérdés Jézus hatalmáról (Mt 21,23-27; Mk 11,27-33) »
A gonosz szőlőmunkások (Mt 21,33-46; Mk 12,1-12) »
Az adópénz (Mt 22,15-22; Mk 12,13-17) »
Kérdés a feltámadásról (Mt 22,23-33; Mk 12,18-27) »
Krisztus Dávidnak Fia és Ura (Mt 22,41-46; Mk 12,35-37) »
Az írástudók nagyravágyása és kapzsisága (Mt 23,6-7; Mk 12,38-40) »

1Történt az egyik napon, amikor a templomban tanította a népet, és hirdette az evangéliumot, hogy odaléptek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, 2és megkérdezték tőle: Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat? »

21. fejezet

Az özvegyasszony két fillére (Mk 12,41-44) »
Jézus jövendölése a templomról (Mt 24,1-2; Mk 13,1-4) »
A nagy megpróbáltatás ideje (Mt 24,3-14; Mk 13,5-13) »
Jeruzsálem pusztulása (Mt 24,15-22; Mk 13,14-20) »
Az Emberfia eljövetele (Mt 24,29-36; Mk 13,24-32) »

1Amikor Jézus feltekintett, látta, amint a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe dobják. 2Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, »

22. fejezet

Júdás elárulja Jézust (Mt 26,1-5.14-16; Mk 14,1-2.10-11) »
Az utolsó vacsora (Mt 26,20-29; Mk 14,17-25) »
Ki a legnagyobb? (Mt 20,25-28; 19,28; Mk 10,42-45) »
Jézus inti Pétert és a többi tanítványt (Mt 26,31-35; Mk 14,27-31; Jn 13,36-38) »
A Gecsemáné-kertben (Mt 26,36-46; Mk 14,32-42; Jn 18,1-2) »
Jézust elfogják (Mt 26,47-56; Mk 14,43-52; Jn 18,1-11) »
Jézus a főpap házában – Péter megtagadja Jézust (Mt 26,57-75; Mk 14,53-72; Jn 18,15-18,25-27) »
Jézus a nagytanács előtt (Mt 26,63-66; Mk 14,60-64) »

1Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek. 2A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. »

23. fejezet

Jézus Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-14; Mk 15,1-5) »
Jézus Heródes előtt »
Jézus és Barabbás (Mt 27,15-26; Mk 15,6-15) »
Jézus útja a Golgotára (Mt 27,32; Mk 15,21) »
Jézus a keresztfán (Mt 27,33-44; Mk 15,22-32; Jn 19,16-24) »
Jézus halála (Mt 27,45-56; Mk 15,33-41; Jn 19,28-30) »
Jézus temetése (Mt 27,57-61; Mk 15,42-47; Jn 19,38-42) »

1Ezután valamennyien elindultak, és elvitték őt Pilátushoz. 2Ott így kezdték vádolni: Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. »

24. fejezet

Jézus feltámadása (Mt 28,1-10; Mk 16,1-8; Jn 20,1-10) »
Az emmausi tanítványok »
Jézus megjelenik a tanítványoknak (Jn 20,19-23) »
Jézus mennybemenetele »

1A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. 2A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel