Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

I. BEVEZETŐ »

1Volt Husz földjén egy Jób nevű férfi. Feddhetetlen, derék ember volt, félte az Istent és kerülte a rosszat. 2Hét fia és három lánya született. »

3. fejezet

II. PÁRBESZÉDEK »

1Jób ezután megnyitotta száját, s elátkozta születése napját. 2Így szólt: »

4. fejezet

Bizalom Istenben. »

1Válaszolt, s így szólt a temáni Elifáz: 2Terhedre van tán, ha beszélünk hozzád? Ki tudná magába fojtani itt a szót? »

6. fejezet

Az ember csak maga tudja a baját »

1Jób ekkor válaszolt és így szólt: 2Ha mérlegre tudnám tenni bánatomat, és minden bajomat megmérhetném, »

8. fejezet

Isten igazságossága »

1Ekkor Bildád szólt és így válaszolt: 2Meddig akarsz még ily módon beszélni? Mint dühöngő vihar, szállnak szádból a szók. »

9. fejezet

Isten igazságossága és a jog »

1Jób akkor válaszolt és így szólt: 2Igenis jól tudom, hogy a dolog így áll. Lehet Isten előtt embernek igaza? »

11. fejezet

Isten bölcsessége belátást kíván »

1Ekkor a naamai Cofár szólalt meg: 2Maradhat válasz nélkül ez a szóáradat, adhatunk igazat egy ilyen szájhősnek? »

12. fejezet

Isten bölcsessége és hatalma »

1Jób válaszolt erre és így szólt: 2Ti valóban bölcs emberek vagytok, sírba száll a bölcsesség, ha ti meghaltok. »

15. fejezet

2. A VITA MÁSODIK MENETE »

1Temáni Elifáz válaszolt és így szólt: 2Biztos tudás nélkül beszél-e bölcs ember? Benső világát csak széllel béleli-e, »

16. fejezet

Menekülés az igazságos Istenhez »

1Jób ekkor válaszolt és így szólt: 2Hallottam már elég efféle beszédet. Vigasztalók vagytok ti itt egytől egyig! »

18. fejezet

A harag hiábavaló. »

1Válaszul így beszélt a suachi Bildád: 2Mikor teszel végre pontot beszédedre? Azt gondolod tán, hogy nem merünk szólni? »

20. fejezet

Az igazságosság nem ismer kivételt. »

1Naamai Cofár válaszolt és így szólt: 2Elmém erre válaszolni kíván, nagy bennem emiatt a nyugtalanság. »

22. fejezet

3. A VITA HARMADIK MENETE »

1Temáni Elifáz válaszolt és így szólt: 2Hajthat-e az ember hasznot az Istennek? Akinek esze van, csak magának használ. »

23. fejezet

Isten távolmaradása »

1Erre Jób válaszolt és így szólt: 2Panaszom még ma is keserűen hangzik, súlyosan ránehezül keze sóhajomra. »

25. fejezet

A Mindenható dicsőítése »

1A suachi Bildád válaszolt és így szólt: 2Annál a hatalom, annál a borzalom, ki a magas égben fenntartja a békét. »

26. fejezet

Bildád szavai hiábavalók »

1Jób akkor válaszolt és így szólt: 2Sokat segítettél a tehetetlenen, az erőtlen karnak támaszul szolgáltál; »

27. fejezet

Az ártatlan Jób ismeri Isten hatalmát »
Cofár beszéde: Az átkozott »

1Jób folytatta beszédét és így szólt: 2Amint igaz, hogy él az Isten, ki elvette igazam, s a Mindenható keserűvé tette a szívem, »

28. fejezet

Az ember maga nem tehet szert bölcsességre »

1Van hely, ahol ezüstöt találnak, olyan hely is akad, hol aranyat mosnak. 2Föld mélyéről hozzák felszínre a vasat, és a kövekből rezet olvasztanak. »

29. fejezet

5. A PÁRBESZÉDEK BEFEJEZÉSE »

1Jób folytatta beszédét és így szólt: 2Ó, ki hozza vissza a régmúlt hónapokat, a napokat, amikor Isten oltalmazott? »

30. fejezet

B) A mostani nyomorúság »
C) Jób védekezése »

1De most kinevetnek a nálam ifjabbak, akiknek az apját arra sem méltattam, hogy juhászkutyámnak megfogadjam. 2Mit ért volna nekem kezüknek ereje? Eltűnt már belőlük az erőnek telje. »

32. fejezet

Elihu veszi át a szót. »

1A három férfi felhagyott vele, hogy Jóbnak felelgessen, mert igaz volt a saját szemében. 2Ekkor fölgerjedt a Rám nemzetségből való Barákel fiának, a Búzból való Elihunak a haragja. Jób ellen támadt fel haragja, mert az Isten előtt igaznak gondolta magát. »

33. fejezet

Jób elbizakodottsága. »

1Tehát, Jób, figyelj most minden egyes szómra, minden beszédemet jegyezd meg magadnak! 2Lám, szólásra nyitottam a számat, nyelvem máris forog a szám üregében. »

34. fejezet

A három bölcs kudarca »

1Ezután Elihu folytatta és így szólt: 2Bölcsek, hallgassátok meg a szavaimat, szakértők, figyeljetek ide! »

35. fejezet

Az ember tettei nem közömbösek az Isten számára »

1Elihu ekkor folytatta és így szólt: 2Tán helyesnek tartottad, amikor azt mondtad: „Inkább nekem van igazam, nem az Istennek?” »

36. fejezet

Jób szenvedésének igazi értelme »

1Elihu folytatta és így szólt: 2Várjál csak egy kicsit, hadd oktassalak ki! Mert tovább is tudok Isten mellett szólni. »

37. fejezet

IV. A JAHVE-BESZÉDEK »

1Ezért fogja el a szívem ijedelem, ezért dobog olyan hangosan a helyén. 2Hallgassátok dörgő hangját figyelemmel, a dübörgést, amely előtör szájából! »

38. fejezet

AZ ELSŐ BESZÉD »

1Ekkor az Úr felelt Jóbnak a viharból, és így szólt: 2Világraszóló tervemet ki homályosítja el oly szavakkal, amelyekből hiányzik a tudás? »

40. fejezet

MÁSODIK BESZÉD »

1Akkor az Úr Jóbhoz fordult, s így szólt: 2A Mindenhatóval pörlekedő meghajol-e vajon? Aki Istent akarja bírálni, feleljen! »

42. fejezet

Jób utolsó felelete. »
V. BEFEJEZÉS »
BEVEZETÉS A ZSOLTÁROK KÖNYVÉHEZ »

1Jób válaszolt az Úrnak, s így szólt: 2Most már tudom, hogy akármit megtehetsz, nincs gondolat, amely neked lehetetlen. »

2. fejezet

1Történt egy napon, hogy az Isten fiai fölkerekedtek, és az Úr színe elé járultak. Közöttük volt a sátán is. 2Ekkor az Úr így szólt a sátánhoz: „Honnét kerülsz ide?” A sátán azt felelte az Úrnak: „Szerte bebarangoltam a földet és kószáltam rajta.” »

5. fejezet

1Emeld föl hangodat! Ki ad feleletet? Melyik szenthez akarsz folyamodni? 2Valóban, bosszúság marja az együgyűt, halálba kergeti haragja a balgát. »

7. fejezet

1Nem szolgálat az ember sorsa a földön? Nem napszámos módján tölti el napjait? 2Olyan, mint a rabszolga, ki árnyékba vágyik, olyan, mint a napszámos, ki a bérét várja. »

10. fejezet

1Undorral tekintek saját életemre, szabadon hagyom, áradjon panaszom, gyötrődő lelkemet kiöntöm. 2Esengek Istenhez: Ne ítélj el! Hadd tudjam meg, miért támadtál meg! »

13. fejezet

1Nézzétek, szememmel ezt én mind láttam, fülemmel hallottam és jól megjegyeztem. 2Amiket ti tudtok, azt mind tudom én. Nem állok semmiben hátrább, mint ti álltok. »

14. fejezet

1Minden ember, aki anyától született, szegény a napokban, de jóllakik gonddal. 2Mint virág kinyílik, azután elhervad, eltűnik, mint árnyék, nincsen maradása. »

17. fejezet

1Összetörött immár énbennem a lélek, és miattam gyűlnek egybe a sírásók. 2Valóban, gúnyolódók céltáblája lettem, s azt kell egyre néznem, hogyan civakodnak. »

19. fejezet

1Jób akkor válaszolt és így szólt: 2Meddig akartok még gyötörni, kínozni, beszédetekkel egyre marcangolni? »

21. fejezet

1Jób akkor válaszolt és így szólt: 2Most hát hallgassatok szómra figyelmesen, ebben álljon mostan a vigasztalástok. »

24. fejezet

1Miért nem ad időt a Mindenható, és miért nem látják meg barátai a napjait? 2A gonoszok eltolják a mezsgyekövet, a pásztort és a nyájat megrabolják. »

31. fejezet

1A saját szememmel szövetségre léptem, hogy soha kívánsággal lányra nem nézek. 2Különben odafönt mit kapnék Istentől, milyen örökséget a Mindenhatótól? »

39. fejezet

1Tudod-e, mikor ellik a kőszáli kecske? Megfigyelted, mikor vajúdnak az őzek, 2tudod-e hány hónapig tart a vemhességük? Ismered az időt, hogy mikor ellenek? »

41. fejezet

1Nézd, csalatkozol reménységedben, puszta tekintete legyőzi az embert. 2Hogyha fölébresztik, dühroham fogja el. Ki volna képes ellenállni neki? »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel