Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Volt Husz földjén egy Jób nevű férfi. Feddhetetlen, derék ember volt, félte az Istent és kerülte a rosszat. Hét fia és három lánya született. >>

2. fejezet

Történt egy napon, hogy az Isten fiai fölkerekedtek, és az Úr színe elé járultak. Közöttük volt a sátán is. Ekkor az Úr így szólt a sátánhoz: „Honnét kerülsz ide?” A sátán azt felelte az Úrnak: „Szerte bebarangoltam a földet és kószáltam rajta.” >>

3. fejezet

Jób ezután megnyitotta száját, s elátkozta születése napját. Így szólt: >>

4. fejezet

Válaszolt, s így szólt a temáni Elifáz: Terhedre van tán, ha beszélünk hozzád? Ki tudná magába fojtani itt a szót? >>

5. fejezet

Emeld föl hangodat! Ki ad feleletet? Melyik szenthez akarsz folyamodni? Valóban, bosszúság marja az együgyűt, halálba kergeti haragja a balgát. >>

6. fejezet

Jób ekkor válaszolt és így szólt: Ha mérlegre tudnám tenni bánatomat, és minden bajomat megmérhetném, >>

7. fejezet

Nem szolgálat az ember sorsa a földön? Nem napszámos módján tölti el napjait? Olyan, mint a rabszolga, ki árnyékba vágyik, olyan, mint a napszámos, ki a bérét várja. >>

8. fejezet

Ekkor Bildád szólt és így válaszolt: Meddig akarsz még ily módon beszélni? Mint dühöngő vihar, szállnak szádból a szók. >>

9. fejezet

Jób akkor válaszolt és így szólt: Igenis jól tudom, hogy a dolog így áll. Lehet Isten előtt embernek igaza? >>

10. fejezet

Undorral tekintek saját életemre, szabadon hagyom, áradjon panaszom, gyötrődő lelkemet kiöntöm. Esengek Istenhez: Ne ítélj el! Hadd tudjam meg, miért támadtál meg! >>

11. fejezet

Ekkor a naamai Cofár szólalt meg: Maradhat válasz nélkül ez a szóáradat, adhatunk igazat egy ilyen szájhősnek? >>

12. fejezet

Jób válaszolt erre és így szólt: Ti valóban bölcs emberek vagytok, sírba száll a bölcsesség, ha ti meghaltok. >>

13. fejezet

Nézzétek, szememmel ezt én mind láttam, fülemmel hallottam és jól megjegyeztem. Amiket ti tudtok, azt mind tudom én. Nem állok semmiben hátrább, mint ti álltok. >>

14. fejezet

Minden ember, aki anyától született, szegény a napokban, de jóllakik gonddal. Mint virág kinyílik, azután elhervad, eltűnik, mint árnyék, nincsen maradása. >>

15. fejezet

Temáni Elifáz válaszolt és így szólt: Biztos tudás nélkül beszél-e bölcs ember? Benső világát csak széllel béleli-e, >>

16. fejezet

Jób ekkor válaszolt és így szólt: Hallottam már elég efféle beszédet. Vigasztalók vagytok ti itt egytől egyig! >>

17. fejezet

Összetörött immár énbennem a lélek, és miattam gyűlnek egybe a sírásók. Valóban, gúnyolódók céltáblája lettem, s azt kell egyre néznem, hogyan civakodnak. >>

18. fejezet

Válaszul így beszélt a suachi Bildád: Mikor teszel végre pontot beszédedre? Azt gondolod tán, hogy nem merünk szólni? >>

19. fejezet

Jób akkor válaszolt és így szólt: Meddig akartok még gyötörni, kínozni, beszédetekkel egyre marcangolni? >>

20. fejezet

Naamai Cofár válaszolt és így szólt: Elmém erre válaszolni kíván, nagy bennem emiatt a nyugtalanság. >>

21. fejezet

Jób akkor válaszolt és így szólt: Most hát hallgassatok szómra figyelmesen, ebben álljon mostan a vigasztalástok. >>

22. fejezet

Temáni Elifáz válaszolt és így szólt: Hajthat-e az ember hasznot az Istennek? Akinek esze van, csak magának használ. >>

23. fejezet

Erre Jób válaszolt és így szólt: Panaszom még ma is keserűen hangzik, súlyosan ránehezül keze sóhajomra. >>

24. fejezet

Miért nem ad időt a Mindenható, és miért nem látják meg barátai a napjait? A gonoszok eltolják a mezsgyekövet, a pásztort és a nyájat megrabolják. >>

25. fejezet

A suachi Bildád válaszolt és így szólt: Annál a hatalom, annál a borzalom, ki a magas égben fenntartja a békét. >>

26. fejezet

Jób akkor válaszolt és így szólt: Sokat segítettél a tehetetlenen, az erőtlen karnak támaszul szolgáltál; >>

27. fejezet

Jób folytatta beszédét és így szólt: Amint igaz, hogy él az Isten, ki elvette igazam, s a Mindenható keserűvé tette a szívem, >>

28. fejezet

Van hely, ahol ezüstöt találnak, olyan hely is akad, hol aranyat mosnak. Föld mélyéről hozzák felszínre a vasat, és a kövekből rezet olvasztanak. >>

29. fejezet

Jób folytatta beszédét és így szólt: Ó, ki hozza vissza a régmúlt hónapokat, a napokat, amikor Isten oltalmazott? >>

30. fejezet

De most kinevetnek a nálam ifjabbak, akiknek az apját arra sem méltattam, hogy juhászkutyámnak megfogadjam. Mit ért volna nekem kezüknek ereje? Eltűnt már belőlük az erőnek telje. >>

31. fejezet

A saját szememmel szövetségre léptem, hogy soha kívánsággal lányra nem nézek. Különben odafönt mit kapnék Istentől, milyen örökséget a Mindenhatótól? >>

32. fejezet

A három férfi felhagyott vele, hogy Jóbnak felelgessen, mert igaz volt a saját szemében. Ekkor fölgerjedt a Rám nemzetségből való Barákel fiának, a Búzból való Elihunak a haragja. Jób ellen támadt fel haragja, mert az Isten előtt igaznak gondolta magát. >>

33. fejezet

Tehát, Jób, figyelj most minden egyes szómra, minden beszédemet jegyezd meg magadnak! Lám, szólásra nyitottam a számat, nyelvem máris forog a szám üregében. >>

34. fejezet

Ezután Elihu folytatta és így szólt: Bölcsek, hallgassátok meg a szavaimat, szakértők, figyeljetek ide! >>

35. fejezet

Elihu ekkor folytatta és így szólt: Tán helyesnek tartottad, amikor azt mondtad: „Inkább nekem van igazam, nem az Istennek?” >>

36. fejezet

Elihu folytatta és így szólt: Várjál csak egy kicsit, hadd oktassalak ki! Mert tovább is tudok Isten mellett szólni. >>

37. fejezet

Ezért fogja el a szívem ijedelem, ezért dobog olyan hangosan a helyén. Hallgassátok dörgő hangját figyelemmel, a dübörgést, amely előtör szájából! >>

38. fejezet

Ekkor az Úr felelt Jóbnak a viharból, és így szólt: Világraszóló tervemet ki homályosítja el oly szavakkal, amelyekből hiányzik a tudás? >>

39. fejezet

Tudod-e, mikor ellik a kőszáli kecske? Megfigyelted, mikor vajúdnak az őzek, tudod-e hány hónapig tart a vemhességük? Ismered az időt, hogy mikor ellenek? >>

40. fejezet

Akkor az Úr Jóbhoz fordult, s így szólt: A Mindenhatóval pörlekedő meghajol-e vajon? Aki Istent akarja bírálni, feleljen! >>

41. fejezet

Nézd, csalatkozol reménységedben, puszta tekintete legyőzi az embert. Hogyha fölébresztik, dühroham fogja el. Ki volna képes ellenállni neki? >>

42. fejezet

Jób válaszolt az Úrnak, s így szólt: Most már tudom, hogy akármit megtehetsz, nincs gondolat, amely neked lehetetlen. >>

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel