Keresés a Bibliában

60

1Kelj fel, tündökölj,
mert eljött világosságod,
és az Úr dicsősége felragyogott fölötted!

2Mert íme, sötétség borítja a földet,
és homály a népeket,
de fölötted felragyog az Úr,
és dicsősége megjelenik fölötted.

3Nemzetek jönnek majd világosságodhoz,
és királyok felragyogó fényedhez.

4Hordozd körül szemedet, és lásd:
mindnyájan összegyűltek, eljöttek hozzád!
Fiaid messziről jönnek,
és leányaidat ölben hozzák.

5Akkor meglátod majd, és földerülsz,
megdobban és kitágul a szíved;
mert rád száll a tenger vagyona,
nemzetek gazdagsága jön hozzád.

6Tevék áradata borít el téged,
Mádián és Éfa dromedárjai,
mindnyájan Sábából jönnek;
aranyat és tömjént hoznak,
és az Úr dicső tetteit hirdetik.

7Kedár minden nyája odagyűlik hozzád,
Nábajót kosai neked szolgálnak;
kedves áldozattá lesznek oltáromon,
és dicsőséges házamat megdicsőítem.

8Kik ezek, akik repülnek, mint a felhő,
és mint a galambok dúcaikhoz?

9Bizony, rám várnak a szigetek,
és elöl Tarzis hajói,
hogy elhozzák fiaidat a távolból,
ezüstjüket és aranyukat velük együtt,
az Úr, a te Istened nevének
és Izrael Szentjének, mert megdicsőített téged.

10Idegenek fiai építik fel falaidat,
és királyaik neked szolgálnak;
mert haragomban megvertelek ugyan,
de jóindulatomban megkönyörültem rajtad.

11Kapuid állandóan nyitva lesznek,
sem nappal, sem éjjel nem zárják be őket,
hogy behordják hozzád a nemzetek gazdagságát,
és királyaikat bevezessék.

12Mert az a nemzet és az a királyság,
amely nem szolgál neked, elvész,
és a nemzetek teljesen elpusztulnak.

13Hozzád jön a Libanon dicsősége,
ciprus, szilfa és cédrus egyaránt,
hogy ékesítsék szent helyemet,
és lábam helyét megdicsőítem.

14Meghajolva jönnek hozzád elnyomóid fiai,
és lábad talpához borulnak mind, akik megvetettek;
így neveznek téged: az Úr városa,
Izrael Szentjének Sionja.

15Elhagyatott voltál és gyűlöletes,
s nem volt, aki feléd járt volna;
de ehelyett örök fenséggé teszlek,
sok-sok nemzedék örömévé.

16Szopod majd a nemzetek tejét,
és királyi emlőket fogsz szopni;
akkor megtudod, hogy én vagyok az Úr, a te szabadítód,
és a te megváltód, Jákob Hatalmasa.

17A réz helyett aranyat hozok,
és a vas helyett ezüstöt hozok;
a fa helyett rezet,
és a kövek helyett vasat;
felügyelőddé a békét teszem,
és parancsolóddá az igazságot.

18Nem hallani többé erőszakról országodban,
sem pusztulásról és romlásról határaidban;
a szabadítást nevezed falaidnak,
és kapuidnak a dicséretet.

19Nem lesz többé a nap nappali világosságod,
és a hold fénye nem világít neked,
hanem az Úr lesz neked örök világosságod,
és Istened az ékességed.

20Nem megy le többé napod,
és holdad nem fogyatkozik meg,
mert az Úr lesz neked örök világosságod,
és letelnek gyászod napjai.

21Néped csupa igazakból áll,
örökre birtokba veszik az országot;
ültetvényem hajtása, kezem műve,
az én dicsőségemre.

22A legkisebb is ezerré lesz,
és a legcsekélyebb hatalmas nemzetté.
Én, az Úr, a maga idejében gyorsan végbeviszem.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

60,1 Izajás könyve harmadik részének csúcspontja ez a három fejezet, melyek az üdvösséget ígérik a népnek.

60,1 Mint a teremtés első napján, fény fog támadni a sötétségben.

60,6 Arábiából királyi ajándékokkal megrakodva jönnek a Jeruzsálemben támadt fényességhez (vö. Mt 2,11).

60,8 Nagy kereskedőhajók érkeznek (vö. Iz 2,26).

Előző fejezet Következő fejezet