Keresés a Bibliában

13 1Kijelentés Babilon ellen, melyet Izajás, Ámosz fia látott.

2Kopár hegyen emeljetek zászlót,
kiáltsatok emelt hanggal, intsetek kezetekkel,
hadd vonuljanak be a fejedelmek Babilon kapuin!

3Én adtam parancsot megszenteltjeimnek,
és hívtam hőseimet haragomban,
akik ujjonganak fenségemnek.

4Lárma hangzik a hegyeken, mint sok népé;
királyságok zúgása hangzik, összegyűlt nemzeteké.
A Seregek Ura szemügyre veszi a hadsereget.

5Jönnek messze földről, az égnek széléről,
az Úr és haragjának eszközei,
hogy elpusztítsák az egész földet.

6Jajgassatok, mert közel van az Úr napja,
mint a pusztulás, érkezik a Mindenhatótól!

7Ezért minden kéz lehanyatlik,
és minden emberi szív elcsügged.

8Megrémülnek, görcs és fájdalom fogja el őket,
mint szülő asszony, vajúdnak;
egyik a másikra bámul:
lángoló arc az ő arcuk.

9Íme, az Úr napja jön könyörtelenül,
mint bosszúság és izzó harag,
hogy pusztasággá tegye a földet,
és vétkeseit kipusztítsa róla.

10Az ég csillagai és csillagképei
nem ragyogtatják világosságukat;
elsötétül a nap, amikor felkel,
és a hold nem sugározza fényét.

11Megbüntetem a földkerekséget gonoszságáért,
és az istenteleneket bűneikért;
megszüntetem a kevélyek gőgjét,
és az erőszakosok büszkeségét megalázom.

12Ritkábbá teszem a férfit a színaranynál,
és az embert Ofír aranyánál.

13Ezért megrendítem az eget,
és kimozdul helyéből a föld
a Seregek Urának bosszúsága miatt
izzó haragjának napján.

14Akkor majd, mint űzött gazella
és mint a nyáj, melyet senki sem gyűjt össze,
mindenki a saját népe felé fordul,
és mindenki a maga földjére menekül.

15Mindenkit leszúrnak, akit megtalálnak,
és kard által esik el mindenki, akit elfognak.

16Gyermekeiket szemük láttára zúzzák szét,
kirabolják házaikat,
és asszonyaikat meggyalázzák.

17Íme, én felkeltem ellenük a médeket,
akik ezüsttel nem törődnek, sem aranyat nem kívánnak;

18de íjaik gyermekeket terítenek le,
nem irgalmaznak a méh gyümölcsének,
a fiakon nem könyörül szemük.

19Úgy jár majd Babilon, a királyságok dísze,
a káldeaiak büszke ékessége,
ahogy felforgatta Isten Szodomát és Gomorrát.

20Nem laknak ott többé soha,
és lakatlan lesz nemzedékről nemzedékre;
nem üt sátrat ott az arab,
és pásztorok nem deleltetnek.

21Pusztai vadak tanyáznak ott,
a házaik megtelnek baglyokkal;
struccmadarak laknak majd ott,
és démonok kísértenek.

22Hiénák üvöltenek kastélyaiban,
és sakálok a kényelmes palotákban.
Hamarosan elérkezik az ideje,
és az ítélet napjai nem késlekednek.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

13,1 Eredetileg önálló gyűjtemény. Izajás és más fogság alatt és után működő próféták jövendölései különböző népekről. E jövendölések alaphangja, hogy a történelmet Izrael Istene irányítja, és végpontja nem a háborúk zűrzavara, hanem a népek megtérése és Jeruzsálembe való zarándoklása lesz.

13,1 A Babilonról szóló rész igen részletes, hiszen kulcsszerepe volt Izrael történelmében.

13,17 Babilont valójában nem a médek, hanem a perzsák győzték le (Kr. e. 538).

Előző fejezet Következő fejezet