Keresés a Bibliában

Illés.

48 1Ekkor, mint a tűzvész, Illés próféta jött, kinek szava lángolt, mint az égő fáklya. 2Éhínséget hozott rájuk, és haragjában megtizedelte őket. 3Az Úr szavával elzárta az eget, és tüzet hozott le háromszor az égből. 4Illés, de nagy voltál csodatetteiddel! Melyik öntelt, gőgös mérkőzhetnék veled? 5Feltámasztottál egy holtat a halálból, az alvilágból a Magasságbelinek szavával. 6Sírba küldtél királyokat, és fekvőhelyükről dicső nagyságokat. 7A Sínai-hegyen büntetéssel fenyegettél, a Hóreben a megtorlás szavát hallattad. 8Királyokat kentél fel a bosszúra, és prófétákat utódodul. 9Vihar közepette magasba ragadtattál, szekéren, amivel tüzes lovak száguldottak. 10Jel lettél a jövendő harag idejére, hogy te csillapítsd le, mielőtt kitörne, hogy az apák szívét fiaikhoz fordítsd, és Jákob törzseit újra helyreállítsd. 11Boldogok mind, akik téged meglátnak, akik szeretetben hunyták le szemüket, s mi is részesei leszünk az életnek.

Elizeus

12Illést elragadta a vihar, de a szellemét megkapta Elizeus. Életében nem félt a fejedelmektől, nem volt ember, aki megbírt szellemével. 13Nem volt neki semmi lehetetlen, a holttestében is prófétaerő volt. 14Életében csodatetteket vitt végbe, halálakor meg bámulatba ejtett műveivel.

Hűtlenség és büntetés

15Ennek ellenére a nép mégsem tért meg, és nem szakított addig bűneivel, amíg el nem űzték őket országukból, és szét nem szóródtak a föld kerekségén. 16Csak kevés maradt meg a népből és a fejedelem Dávidnak házából. Némelyek közülük azt tették, ami jó, de a többi csak a bűnt szaporította.

Hiszkija

17Hiszkija a várost bebiztosította, amikor a közepébe a vizet bevezette. Keresztülfúratta vassal a sziklákat, s vízgyűjtőket épített. 18Az ő napjaiban vonult fel Szancherib és elküldte Rabsakét, aki kinyújtotta kezét Sion ellen gőgös hatalmában. 19Ekkor megremegett a szívük és a kezük, és úgy vonaglottak, mint a vajúdó asszony. 20Az irgalmas Úrhoz folyamodtak és kitárták feléje esdeklő karjukat. S a Szent sietve meghallgatta őket az égből, és megmentette őket Izajás keze által. 21Megverte az asszírok táborát, az angyala pedig kiirtotta őket.

Izajás

22Mert Hiszkija úgy tett, ahogy kedves az Úrnak, és állhatatosan Dávid útjain járt, amint Izajás, a nagy és megbízható próféta parancsolta neki. 23Az ő napjaiban fordult vissza a Nap, és ő nyújtotta meg a király életét. 24Nagy lelkével látta a végső dolgokat, és vigasztalta a Sionban sírókat. 25Megmutatta örök időkre, hogy mi lesz, s a rejtett dolgokat a létrejöttük előtt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet