Keresés a Bibliában

5

1Járjátok be Jeruzsálem utcáit,
nézzetek szét és tudakozódjatok,
kutassatok a terein!
Vajon találtok-e olyan embert,
van-e olyan, aki jog szerint cselekszik,
és hűségre törekszik?
Akkor megbocsátok neki.

2Ha így szólnak is: »Él az Úr!«,
mégis hamisan esküsznek.

3Uram, nemde szemed a hűséget nézi?
Megverted őket, de nem fájlalták,
végeztél velük, de vonakodtak megfogadni az intelmet;
keményebbé tették arcukat a kősziklánál,
vonakodtak megtérni.

4Én pedig így szóltam:
»Csak a szegények oktalanok,
mert nem ismerik az Úr útját,
Istenük törvényét.

5Elmegyek hát a hatalmasokhoz,
és beszélek velük,
mert ők ismerik az Úr útját,
Istenük törvényét.«
De ők éppúgy összetörték az igát,
széttépték a kötelékeket.

6Ezért megöli őket az oroszlán az erdőből,
a pusztai farkas elpusztítja őket;
párduc leselkedik városaik előtt,
széttép mindenkit, aki kijön onnan;
mert megsokasodtak vétkeik,
elhatalmasodtak elpártolásaik.

7»Miért bocsássak meg neked?
Fiaid elhagytak engem,
és azokra esküdtek, akik nem istenek.
Jóllakattam őket, mégis házasságot törtek,
és parázna nő házába sereglenek.

8Jól táplált, viháncoló lovakká lettek,
mindegyik a másik feleségére nyerít.

9Vajon ezeket ne kérjem számon?
– mondja az Úr. –
Vagy ilyen nemzeten
ne bosszuljam meg magam?

10Menjetek fel szőlősteraszaira, és pusztítsátok,
de véget ne vessetek neki!
Távolítsátok el indáit,
mert nem az Úréi azok!

11Mert teljesen hűtlen lett hozzám
Izrael háza és Júda háza«
– mondja az Úr.

12Megtagadták az Urat,
és így szóltak: »Nincs ő!
Nem is jön ránk baj,
kardot és éhínséget nem fogunk látni!

13A próféták széllé lesznek,
és az ige nincsen bennük.
Így fog történni velük.«

14Ezért így szól az Úr, a Seregek Istene:
»Mivel ezt az igét mondtátok,
íme, én tűzzé teszem igéimet a szádban,
ezt a népet pedig fává,
és meg fogja emészteni őket.

15Íme, én elhozok rátok
egy nemzetet a távolból,
Izrael háza – mondja az Úr. –
Erős nemzet az, ősidőből való nemzet,
olyan nemzet, melynek nem ismered nyelvét,
és nem érted, mit beszél.

16Tegze olyan, mint a nyitott sír,
mindnyájan hősök.

17Elemészti aratásodat és kenyeredet,
elemészti fiaidat és leányaidat,
elemészti juhaidat és marháidat,
elemészti szőlődet és fügefádat;
karddal lerombolja megerősített városaidat,
amelyekben bizakodsz.

18De azokban a napokban sem vetek véget nektek«
– mondja az Úr.

19Ha majd azt mondjátok: »Miért tette velünk mindezt az Úr, a mi Istenünk?«, akkor mondd nekik: »Amint elhagytatok engem, és idegen isteneknek szolgáltatok országotokban, úgy fogtok majd idegeneknek szolgálni olyan országban, amely nem a tiétek.«

20Hirdessétek ezt Jákob házában,
és adjátok tudtul Júdában:

21»Halljátok hát ezt,
ostoba nép, melynek nincs esze!
Van szemük, de nem látnak,
van fülük, de nem hallanak.

22Vajon nem féltek engem? – mondja az Úr. –
Vagy színem előtt nem remegtek?
Én tettem a fövenyt a tenger határává,
örök korlátként, melyet nem léphet át.
Háborognak, de nem bírnak vele hullámai,
és zúgnak, de nem lépik át.«

23Ennek a népnek azonban
konok és dacos lett a szíve,
eltávoztak és elmentek.

24Nem mondták szívükben:
»Féljük az Urat, a mi Istenünket,
aki esőt ad,
korai és kései esőt a maga idejében;
az aratásra rendelt heteket megtartja nekünk!«

25Bűneitek hiúsították meg ezeket,
és vétkeitek tartották vissza tőletek a jót.

26Mert népem között istentelenek találhatók:
leselkednek, ahogy lehajolnak a madarászok,
csapdát állítanak, embereket fognak meg.

27Amint a kalitka tele van madárral,
úgy vannak tele házaik csalárdsággal;
ezért lettek nagyok és gazdagok.

28Kövérek és hájasak lettek,
és a gonoszságban sem ismernek határt.
Nem hoznak ítéletet a perben,
az árva perében, hogy sikerre vigyék;
és a szegények jogát nem védik meg.

29Vajon ezeket ne kérjem számon?
– mondja az Úr. –
Vagy ilyen nemzeten
ne bosszuljam meg magam?

30Borzalmas és rettenetes dolgok
történnek az országban:

31a próféták hazugságot prófétálnak,
és a papok mellettük hatalmaskodnak,
népem pedig szereti ezt.
De mit tesztek majd a végén?

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,1 Vö. Ter 18,23-33.

5,26 Izrael bűneinek felsorolása indokolja, hogy Istennek közbe kell lépnie, és büntetnie kell.

Előző fejezet Következő fejezet