Keresés a Bibliában

51

1Így szól az Úr:
»Íme, én pusztító szelet támasztok
Babilon ellen és Léb-Kamai lakói ellen.

2Idegeneket küldök Babilonba,
akik szélnek szórják,
és kifosztják országát.
Bizony, ellene fordulnak mindenfelől
a veszedelem napján.

3Ne is feszítse íját az íjász,
és ne büszkélkedjék páncéljával!
Ne kíméljétek ifjait,
irtsátok ki egész seregét!«

4Hulljanak az átszúrtak a káldeaiak földjén,
és a ledöföttek az utcáin!

5Mert nem hagyta özvegyen Izraelt és Júdát
az ő Istenük, a Seregek Ura;
azok országa pedig tele van vétekkel
Izrael Szentje előtt.

6Meneküljetek Babilonból,
mentse mindenki az életét,
ne vesszetek el bűne miatt!
Mert az Úr bosszújának ideje ez,
érdeme szerint fizet meg neki.

7Aranyserleg volt Babilon az Úr kezében,
mely megrészegítette az egész földet;
borából ittak a nemzetek,
azért vesztették eszüket.

8Hirtelen esett el Babilon, és összetört;
jajgassatok miatta!
Hozzatok balzsamot fájdalmára,
hátha meggyógyul!

9»Gyógyítottuk Babilont, de nem gyógyult meg.
Hagyjátok, és menjünk, mindenki a maga földjére!
Mert az égig ért ítélete,
és fölemelkedett a fellegekig.

10Napfényre hozta az Úr igazságunkat;
jöjjetek, és beszéljük el Sionban
az Úrnak, a mi Istenünknek művét!«

11Hegyezzétek a nyilakat,
töltsétek meg a tegzeket!
Felindította az Úr Média királyainak lelkét,
mert Babilonnal az a terve, hogy elpusztítja.
Mert az Úr bosszúja ez,
bosszú a templomáért.

12Babilon falai ellen emeljetek zászlót,
erősítsétek meg az őrséget,
állítsatok őröket,
készítsétek a leshelyeket!
Mert eltervezte az Úr, és meg is teszi,
amit kimondott Babilon lakóiról.

13Te, aki nagy vizek mellett lakol,
aki gazdag vagy kincsekben,
eljött számodra a vég,
vége nyerészkedésednek!

14Megesküdött a Seregek Ura önmagára:
»Ha meg is töltöttelek annyi emberrel, mint a sáska,
felhangzik majd fölötted a diadalének.«

15Aki alkotta a földet erejével,
megszilárdította a földkerekséget bölcsességével,
és értelmével kifeszítette az egeket,

16annak hangjára víztömeg lesz az égben,
és ködfelhőket hoz fel a föld széléről;
villámokat alkot az esőhöz,
és előhozza a szelet tárházaiból.

17Ostoba lett minden ember tudás híján,
szégyent vallott minden ötvös a szobrával;
mert hamisság az öntvénye,
és nincs bennük lélek.

18Hiábavalóságok azok, és nevetséges művek,
meglátogatásuk idején elvesznek.

19Nem olyan, mint ezek, Jákob osztályrésze,
mert ő az, aki a mindenséget formálta,
és Izrael az ő tulajdon törzse;
Seregek Ura az ő neve.

20»Kalapácsom voltál, harci fegyverem;
összezúztam veled nemzeteket,
és elpusztítottam veled királyságokat.

21Összezúztam veled lovat és lovasát,
összezúztam veled kocsit és kocsisát.

22Összezúztam veled férfit és asszonyt,
összezúztam veled öreget és fiatalt,
összezúztam veled ifjat és szűzet.

23Összezúztam veled pásztort és nyáját,
összezúztam veled földművest és fogatát,
összezúztam veled helytartókat és kormányzókat.

24De megfizetek Babilonnak és Káldea valamennyi lakójának minden gonoszságukért, melyet Sionban műveltek szemetek láttára – mondja az Úr. –

25Íme, én ellened vagyok, pusztítás hegye – mondja az Úr –,
aki pusztítod az egész földet;
kinyújtom rád kezemet,
legördítelek a kősziklákról,
és kiégett heggyé teszlek.

26Nem vesznek belőled szegletkövet, sem alapkövet,
mert örök pusztasággá leszel«
– mondja az Úr.

27Emeljetek zászlót a földön,
fújjátok meg a harsonát a nemzetek között!
Szenteljetek ellene nemzeteket,
hívjátok össze ellene
Ararát, Menni és Askenáz királyságait!
Rendeljetek ellene összeírót,
vonultassatok fel lovakat, mint borzas sáskákat!

28Szenteljetek ellene nemzeteket, Média királyait, helytartóit és minden kormányzóját, az uralma alatt álló egész földet!

29Megrendült a föld, és megremegett,
mert beteljesedett Babilonon az Úr terve,
hogy Babilon földjét pusztasággá tegye,
és ne legyen lakója.

30Abbahagyták a harcot Babilon hősei,
a várakban ülnek;
elapadt erejük,
asszonyokká lettek.
Felgyújtották hajlékait,
összetörték zárait.

31Futár futár elé fut,
és hírnök hírnök elé,
hogy hírül vigyék Babilon királyának:
minden oldalról megszállták városát.

32A gázlókat elfoglalták,
a bástyákat felégették tűzzel;
és a harcosok rémületbe estek.

33Mert így szól a Seregek Ura, Izrael Istene:
»Babilon leánya olyan, mint a szérű,
amikor éppen megtaposták;
még egy kis idő,
és eljön számára az aratás ideje.«

34»Megevett, felemésztett engem
Nebukadnezár, Babilon királya,
félreállított, mint üres edényt;
elnyelt engem, mint egy sárkány,
megtöltötte hasát ínyencségeimmel,
majd eltaszított engem.«

35»A testemen elkövetett erőszak
szálljon Babilonra!«
– mondja Sion lakója.
»Vérem szálljon Káldea lakóira!«
– mondja Jeruzsálem.

36Ezért így szól az Úr:
»Íme, én perlem peredet,
és bosszút állok érted;
kiszárítom tengerét,
és kiapasztom forrását.

37Kőhalmazzá lesz Babilon,
sakálok tanyájává,
borzadállyá és gúny tárgyává,
s nem lesz lakója.

38Együtt ordítanak, mint az oroszlánkölykök,
morognak, mint a fiatal oroszlánok.

39Mikor fölhevülnek,
lakomát készítek nekik,
és lerészegítem őket, hogy vigadjanak,
majd örök álomba szenderüljenek,
és ne ébredjenek fel – mondja az Úr. –

40Vágóhídra viszem őket, mint bárányokat,
mint kosokat a bakokkal együtt.«

41Hogy bevették Sesákot!
Elfoglalták az egész föld dicsőségét!
Milyen borzadállyá lett
Babilon a nemzetek között!

42Kiáradt Babilonra a tenger,
hullámainak özöne elborította.

43Városai borzadállyá lettek,
kiszikkadt földdé és pusztasággá,
olyan földdé, melyen nem lakik senki,
és nem megy át rajta ember fia.

44»Meglátogatom Bélt Babilonban,
és kiveszem szájából, amit elnyelt;
nem özönlenek hozzá többé nemzetek,
Babilon fala is ledőlt.

45Menjetek ki belőle, én népem!
Mentse mindenki az életét
az Úr izzó haragjától!

46Ne lágyuljon meg szívetek, és ne ijedjetek meg a hírtől, mely hallatszik a földön! Eljön ugyanis a hír az egyik esztendőben, és utána a hír a másik esztendőben; erőszak lesz a földön, és uralkodó uralkodó ellen támad. 47Azért íme, jönnek napok, amikor meglátogatom Babilon bálványszobrait, és egész országa megszégyenül; halálra sebzettjei mind elesnek benne. 48Ujjong majd Babilon felett az ég és a föld, és minden, ami bennük van; mert északról jönnek ellene a pusztítók – mondja az Úr. – 49Babilonnak is el kell esnie Izrael halálra sebzettjei miatt, ahogy Babilon miatt is elestek az egész föld halálra sebzettjei. 50Ti, akik megmenekültetek a kardtól, menjetek, meg ne álljatok! Emlékezzetek a távolból az Úrra, és Jeruzsálem jusson eszetekbe!
51‘Megszégyenültünk, mert gyalázatot hallottunk, szégyenpír borította arcunkat, mert idegenek jöttek az Úr házának szentélye ellen.’
52Azért íme, jönnek napok – mondja az Úr –, amikor meglátogatom bálványszobrait, és egész országában halálra sebzettek fognak hörögni. 53Ha az égig emelkedik is Babilon, és hozzáférhetetlenné teszi is magas erődítményét, tőlem jönnek pusztítók ellene« – mondja az Úr.
54Kiáltás hangzik Babilonból, és nagy rombolás a káldeaiak földjéről; 55mert elpusztítja az Úr Babilont, és véget vet benne a nagy lármának, hiába zúgnak hullámai, mint nagy vizek, és harsog a hangjuk. 56Mert pusztító jön ellene, Babilon ellen, és elfogják hőseit, összetörik íjukat; mert a megtorlás Istene, az Úr, biztosan megfizet. 57»Lerészegítem fejedelmeit és bölcseit, helytartóit, kormányzóit és hőseit, hogy örök álomba szenderüljenek, és ne ébredjenek fel« – mondja a Király, akinek Seregek Ura a neve.

58Így szól a Seregek Ura:
»Babilon széles falát földig rombolják,
és magas kapuit tűzzel égetik fel;
a népek a semmiért dolgoznak,
és a nemzetek a tűzért fáradoznak.«

59A következő parancsot adta Jeremiás próféta Szerajának, Néria fiának, aki Maaszjának volt a fia, amikor az Babilonba ment Cidkijával, Júda királyával, uralkodásának negyedik esztendejében; Szeraja pedig szállásmester volt. 60Jeremiás ugyanis leírta egy könyvbe mindazt a bajt, ami Babilonra jön majd, mindezeket az igéket, melyek Babilonról írva vannak. 61Ezt mondta tehát Jeremiás Szerajának: »Amikor megérkezel Babilonba, láss hozzá, és olvasd fel mindezeket az igéket! 62Azután ezt mondd: ‘Uram, te szóltál ez ellen a hely ellen, hogy megsemmisítsd, és ne legyen benne lakó, sem ember, sem állat, hanem örök pusztasággá legyen.’ 63Amikor pedig befejezted ennek a könyvnek a felolvasását, köss rá követ, és dobd bele az Eufráteszbe!

64Azután ezt mondd: ‘Így fog elsüllyedni Babilon, és nem kel fel többé a baj miatt, amelyet én hozok rá, akárhogy fáradoznak is.’«
Eddig tartanak Jeremiás igéi.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet