Keresés a Bibliában

21 1Az ige, amely elhangzott Jeremiáshoz az Úrtól, amikor Cidkija király hozzá küldte Fássúrt, Malkija fiát és Szofonja papot, Maaszja fiát, e szavakkal: 2»Kérdezd meg az Urat érdekünkben, mert Nebukadnezár, Babilon királya harcol ellenünk! Hátha az Úr csodát tesz velünk, mint annyiszor, hogy elvonuljon tőlünk!« 3Erre Jeremiás azt mondta nekik: »Így szóljatok Cidkijához: 4Így szól az Úr, Izrael Istene: Íme, én visszafordítom a harci fegyvereket a kezetekben, amelyekkel Babilon királya és a káldeaiak ellen harcoltok, akik ostromolnak titeket a falon kívül, és összegyűjtöm őket ennek a városnak közepére. 5Én magam fogok harcolni ellenetek kinyújtott kézzel és erős karral, haraggal, hévvel és nagy bosszúsággal. 6Megverem ennek a városnak lakóit, az embereket és az állatokat: nagy dögvészben halnak meg. 7Azután pedig – mondja az Úr, – átadom Cidkiját, Júda királyát és az ő szolgáit, a népet és azokat, akik megmaradtak ebben a városban a dögvész, a kard és az éhínség után, Nebukadnezárnak, Babilon királyának kezébe és ellenségeiknek kezébe, azok kezébe, akik életükre törnek; az kardélre hányja őket, nem könyörül rajtuk, nem szánakozik és nem irgalmaz.
8Ennek a népnek pedig mondd meg: Így szól az Úr: Íme, én elétek adom az élet útját és a halál útját. 9Aki ebben a városban marad, az meg fog halni a kard, az éhínség és a dögvész által; aki azonban kimegy, és átpártol a titeket ostromló káldeaiakhoz, az élni fog, és zsákmányul kapja az életét. 10Mert ez ellen a város ellen fordítom arcomat, a vesztére és nem a javára – mondja az Úr. – Babilon királyának kezébe kerül, és az felégeti tűzzel.

11Júda királyi házának pedig ezt mondd:
Halljátok az Úr igéjét,

12Dávid háza! Így szól az Úr:
Ítélkezzetek reggelenként törvényesen,
és mentsétek meg a kiraboltat az elnyomó kezéből,
nehogy kitörjön haragom, mint a tűz,
és égjen, mert nincs, aki eloltsa,
tetteitek gonoszsága miatt!

13Íme, én ellened vagyok, völgy lakója,
síkság kősziklája – mondja az Úr –,
akik így szóltok: ‘Ki száll le ellenünk,
és ki jön be hajlékainkba?’

14Meglátogatlak titeket
tetteitek gyümölcse szerint
– mondja az Úr. –
Tüzet gyújtok erdejében,
mely megemészt mindent körülötte.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

21,1 Cidkija Egyiptom segítségében bízva fellázad Babilon ellen (2Kir 24,18-25,7). Amikor a megtorló babiloni sereg betör, elküld Jeremiáshoz, ám a próféta válasza kemény: Senki se reménykedjen Jeruzsálem csodás megmenekülésében (ahogyan Kr. e. 701-ben történt). Isten most a saját népe ellen fog harcolni.

21,1 A két Fássúr (vö. 20,1) nem azonos.

21,11 A királyságról és a királyokról szóló mondások gyűjteménye

21,11 A király köteles fenntartani az országban az igazságosságot. Ha nem képes rá, Isten elveszi cédrusfa-palotáját (»a város erdejét«).

Előző fejezet Következő fejezet