Keresés a Bibliában

30 1Az ige, amely elhangzott Jeremiáshoz az Úrtól: 2»Így szól az Úr, Izrael Istene: Írd le magadnak egy könyvbe mindazokat az igéket, amelyeket szóltam hozzád! 3Mert íme, jönnek napok – mondja az Úr –, amikor jóra fordítom népemnek, Izraelnek és Júdának a sorsát – mondja az Úr –, és visszahozom őket arra a földre, melyet atyáiknak adtam, hogy birtokba vegyék.« 4Ezek azok az igék, amelyeket szólt az Úr Izraelről és Júdáról:

5»Bizony, így szól az Úr:
Rettegés hangját hallottuk,
félelem van, és nincs békesség.

6Kérdezzétek csak meg és lássátok:
vajon szül-e a férfi?
Miért látom minden férfi kezét a derekán,
mint a szülő asszonyét?
Miért vált sárgává minden arc?

7Jaj! Mert nagy az a nap,
és nincs hozzá hasonló!
Szorongatás ideje az Jákob számára,
de meg fog szabadulni belőle.

8Ez történik majd azon a napon – mondja a Seregek Ura –: összetöröm igáját, mely a nyakadon van, és kötelékeidet szétszakítom. Nem vetik szolgaságba őt többé idegenek, 9hanem az Urat, az ő Istenüket fogják szolgálni, és Dávidot, a királyukat, akit támasztok nekik.

10Te azért ne félj, szolgám, Jákob
– mondja az Úr –,
és ne rettegj, Izrael!
Mert íme, én megszabadítalak téged a távolból,
és ivadékaidat fogságuk földjéről;
visszatér Jákob, és nyugalmat talál,
gondtalanul él, és nem rémíti senki.

11Mert én veled vagyok
– mondja az Úr –,
hogy megszabadítsalak téged.
Mert véget vetek minden nemzetnek,
ahová szétszórtalak téged,
neked azonban nem vetek véget;
csak megfenyítelek igazságosan,
mert nem hagyhatlak egészen büntetés nélkül.

12Mert így szól az Úr:
Gyógyíthatatlan a zúzódásod,
halálos a csapásod.

13Nincs, aki ítélne peredben sebedért,
gyógyulás, hegedés nincs számodra.

14Szeretőid mind elfelejtettek téged,
nem törődnek veled;
mert ellenséges csapással sújtottalak,
kegyetlen fenyítéssel,
mivel sok a bűnöd,
számosak vétkeid.

15Miért kiáltasz zúzódásod miatt,
hogy gyógyíthatatlan a fájdalmad?
Mivel sok a bűnöd,
számosak vétkeid,
azért tettem ezt veled.

16De a téged emésztőket mind elemésztik,
és ellenségeid mind fogságba mennek.
Kizsákmányolóid zsákmánnyá lesznek,
és minden prédálódat prédául adom.

17Mert behegesztem sebedet,
és csapásaidból meggyógyítalak
– mondja az Úr. –
Mert eltaszítottnak neveztek téged:
Sion az, akivel senki sem törődik.

18Így szól az Úr:
Íme, én jóra fordítom sorsát Jákob sátrainak,
és hajlékain megkönyörülök;
felépül a város a romjain,
és a palota a jogos helyén fog állni.

19Háladal hallatszik ki belőlük,
és játszadozók hangja.
Megsokasítom őket, és nem fogyatkoznak meg,
megbecsültekké teszem őket,
és nem kisebbednek.

20Fiai olyanok lesznek, mint hajdan,
és gyülekezete színem előtt szilárdan áll;
de meglátogatom minden sanyargatóját.

21Belőle támad fejedelme,
uralkodója az ő bensejéből származik;
közel engedem, és ő közeledik hozzám.
Mert ki az, aki kockára tenné az életét,
hogy közeledjék hozzám?
– mondja az Úr. –

22Az én népem lesztek,
én pedig a ti Istenetek leszek.

23Íme, az Úr vihara, mint harag tör ki,
kavargó szélvész ront az istentelenek fejére.

24Nem fordul vissza az Úr izzó haragja,
míg meg nem cselekszi és valóra nem váltja
szívének szándékait;
a végső napokban majd megértitek ezt.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

30,1 Vigasztaló jövendölések gyűjteménye, melyeket Jeremiás az északi országból Kr. e. 722-ben száműzöttek utódaihoz intézett. Később Júdára is vonatkoztatták őket.

30,1 Jeremiás felírja a szavakat, mert a címzettek nem hallhatják.

30,22 A szövetség helyreáll (vö. MTörv 26,17-18; Jer 31,1).

Előző fejezet Következő fejezet