Keresés a Bibliában

25 1Az ige, mely elhangzott Jeremiáshoz Júda egész népéről Joakimnak, Jozija fiának, Júda királyának negyedik esztendejében, amely Nebukadnezárnak, Babilon királyának első esztendeje volt. 2Ezt mondta Jeremiás próféta Júda egész népének és Jeruzsálem minden lakójának:
3»Jozijának, Ámon fiának, Júda királyának tizenharmadik esztendejétől mind a mai napig, vagyis huszonhárom esztendőn át hangzott az Úr igéje hozzám; és szóltam hozzátok, idejekorán szóltam, de nem hallgattátok meg. 4Az Úr elküldte hozzátok összes szolgáját, a prófétákat, idejekorán küldte, de nem hallgattátok meg, és nem hajtottátok oda fületeket, hogy meghalljátok, 5amikor így szólt: ‘Térjetek meg, mindegyiktek a maga gonosz útjáról és tetteitek gonoszságából! Akkor azon a földön lakhattok, amelyet az Úr nektek és atyáitoknak adott öröktől fogva mindörökké. 6Ne járjatok más istenek után, hogy nekik szolgáljatok és előttük boruljatok le! Ne bosszantsatok engem kezetek alkotásával, hogy ne tegyek rosszat veletek! 7De nem hallgattatok rám – mondja az Úr –, azért, hogy bosszantsatok engem kezetek alkotásával, a saját vesztetekre.’
8Ezért így szól a Seregek Ura: Mivel nem hallgattátok meg igéimet, 9íme, én elküldök észak minden nemzetségéért – mondja az Úr –, és Nebukadnezárért, Babilon királyáért, az én szolgámért, veszem és elhozom őket erre a földre, a lakóira és mindezekre a nemzetekre körös-körül. Kiirtásra szánom, borzadállyá, gúny tárgyává és örök romokká teszem őket. 10Eltüntetem közülük az öröm hangját és a vidámság hangját, a vőlegény hangját és a menyasszony hangját, a malom hangját és a mécses világosságát. 11Ez az egész ország rommá és borzadállyá lesz; és ezek a nemzetek Babilon királyát fogják szolgálni hetven esztendeig. 12De ez történik majd: amikor letelik a hetven esztendő, meglátogatom Babilon királyát és azt a nemzetet – mondja az Úr –, bűnük miatt, meg a káldeaiak országát; és örök pusztasággá teszem azt. 13Elhozom arra az országra minden igémet, melyet szóltam róla; mindazt, ami meg van írva ebben a könyvben: amit Jeremiás prófétált az összes nemzetről. 14Mert szolgaságra vetik őket is, sok nemzet és nagy királyok. Így fizetek meg nekik cselekedetük és kezük műve szerint.«
15Mert így szólt hozzám az Úr, Izrael Istene: »Vedd kezemből a harag borának ezt a kelyhét, és itasd meg belőle mindazokat a nemzeteket, amelyekhez küldelek! 16Igyanak, tántorogjanak és veszítsék eszüket a kard miatt, amelyet én küldök közéjük!«
17Elvettem a kelyhet az Úr kezéből, és megitattam mindazokat a nemzeteket, amelyekhez küldött az Úr: 18Jeruzsálemet és Júda városait, királyait és fejedelmeit, hogy rommá, borzadállyá, gúny tárgyává és átokká tegyem őket, ahogy az ma is van; 19a fáraót, Egyiptom királyát, az ő szolgáit, fejedelmeit és egész népét; 20minden keverék népet és Úz földjének minden királyát; a filiszteusok földjének minden királyát, Askalont, Gázát, Akkaront és Asdód maradékát; 21Edomot, Moábot és Ammon fiait; 22Tírusz minden királyát, Szidon minden királyát és a szigetvilág királyait, mely a tengeren túl van; 23Dedánt és Temát, Búzt és minden megnyírt halántékút; 24Arábia minden királyát és a keverék népek minden királyát, akik a sivatagban laknak; 25Zámbri minden királyát, Élám minden királyát és a médek minden királyát; 26észak minden királyát, a közelieket és a távoliakat, egyiket a másik után, és a föld minden királyságát, melyek a föld színén vannak; Sesák királya pedig majd utánuk iszik.
27»Ezt mondd nekik: Így szól a Seregek Ura, Izrael Istene: Igyatok, részegedjetek meg és hányjatok, essetek el, és ne keljetek föl a kard miatt, amelyet én küldök közétek! 28Ha pedig majd vonakodnak elvenni kezedből a kelyhet, hogy igyanak, ezt mondd nekik: Így szól a Seregek Ura: Bizony ki kell innotok! 29Mert íme, én azon a városon kezdem a pusztítást, amely az én nevemet viseli; akkor ti talán büntetlenül maradhattok? Nem maradtok büntetlenül, mert kardot hívok a föld minden lakójára – mondja a Seregek Ura. –

30Te pedig prófétáld nekik mindezeket az igéket, és mondd nekik:
Az Úr a magasból harsog,
szent hajlékából kiereszti hangját;
harsogva harsog legelője fölött,
kiáltást hallat, mint a szőlőtaposók,
a föld minden lakója ellen.

31Eljut a zúgás a föld végéig,
mert pere van az Úrnak a nemzetekkel,
ítélkezik minden test fölött;
az istenteleneket átadja a kardnak«
– mondja az Úr.

32Így szól a Seregek Ura:
»Íme, veszedelem indul ki
nemzetről nemzetre,
és nagy szélvihar támad
a föld pereméről.«

33Lesznek mindenütt, akiket megöl az Úr azon a napon, a föld egyik végétől a föld másik végéig; nem siratják, nem szedik össze és nem temetik el őket: trágyává lesznek a föld színén.

34Jajgassatok, pásztorok, és kiáltozzatok,
fetrengjetek, vezérei a nyájnak,
mert beteltek napjaitok, hogy levágjanak!
Szétszóródtok és leestek, mint a drága edény.

35Nincs hová futniuk a pásztoroknak,
és nincs menekvésük a nyáj vezéreinek.

36A pásztorok kiáltása hangzik,
és a nyáj vezéreinek jajgatása;
mert elpusztítja az Úr legelőjüket.

37Megsemmisültek a békés tanyák
az Úr izzó haragjától.

38Elhagyta bozótját, mint az oroszlán;
bizony, pusztasággá lett a földjük
pusztító kardjától
és izzó haragjától.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

25,1 Nebukadnezár győzött Karkemisnél és Palesztína ura lett (Kr. e. 605). A Jeremiás által megjövendölt északi veszedelem (6,22-26) történelmileg fogható valósággá lett. Jeremiás mérleget készít, és ezzel zárul könyvének első nagy egysége.

25,11 A hetven kerek szám, azt jelzi, hogy minden elhurcolt a fogságban fog meghalni.

25,15 Eredetileg ezek a versek a népekről szóló jövendölések (Jer 46-51) bevezetése voltak, a felsorolt népek nevei megegyeznek. A harag kelyhe a hatalmi mámorral ittasítja meg a népeket. Jeremiás itt úgy jelenik meg, mint bíró a nemzetek fölött (1,10).

25,26 Sesák = Babilon.

25,36 A pásztorok a királyok.

Előző fejezet Következő fejezet