Keresés a Bibliában

23 1»Jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és szétszélesztik legelőm nyáját! – mondja az Úr. – 2Ezért így szól az Úr, Izrael Istene a pásztorokról, akik legeltetik népemet: Ti szétszélesztettétek nyájamat, elűztétek, és nem tartottátok számon őket. Íme, én számon kérem rajtatok tetteitek gonoszságát – mondja az Úr. – 3Magam gyűjtöm össze nyájam maradékát mindazokból az országokból, ahová elűztem őket; visszahozom őket legelőikre, ahol szaporodni és sokasodni fognak. 4Támasztok föléjük pásztorokat, akik majd legeltetik őket; nem félnek többé, és nem rettegnek, számba sem kell venni őket – mondja az Úr. –

5Íme, jönnek napok – mondja az Úr –,
amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak;
királyként uralkodik majd, és okosan cselekszik,
jogot és igazságot szolgáltat az országban.

6Napjaiban megszabadul Júda,
és Izrael biztonságban lakik;
ez lesz a neve, amelyen szólítják:
Az Úr a mi igazságunk.

7Azért íme, jönnek napok – mondja az Úr –, amikor nem mondják többé: ‘Él az Úr, aki felhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről!’, 8hanem: ‘Él az Úr, aki felhozta és elvezette Izrael házának ivadékait észak földjéről és minden országból’, ahová elűztem őket; és a saját földjükön fognak lakni.«

9A prófétákról.
Összetört a szívem bensőmben,
reszket minden csontom;
olyan lettem, mint a részeg ember
és mint a bortól elázott férfi,
az Úr miatt
és szent igéi miatt.

10Mert házasságtörőkkel van tele az ország,
mert átok miatt gyászol az ország,
kiszáradtak a puszta legelői;
életpályájuk gonosz lett,
és erejük a jogtalanság.

11»Mert próféta is, pap is istentelenek,
házamban is megtaláltam gonoszságukat
– mondja az Úr. –

12Ezért olyan lesz az útjuk,
mint a síkos helyek,
a sötétben elcsúsznak,
és elesnek rajta;
mert bajt hozok rájuk,
meglátogatásuk esztendejét
– mondja az Úr. –

13Szamaria prófétáiban
balgaságot láttam:
Baál nevében prófétáltak,
és félrevezették népemet, Izraelt.

14Jeruzsálem prófétáiban
rettenetes dolgot láttam:
házasságot törtek, hazugságban jártak,
és megerősítették a gonosztevők kezét,
nehogy megtérjenek,
mindenki a maga gonoszságából;
olyanok lettek előttem mindnyájan, mint Szodoma,
és lakói, mint Gomorra.«

15Ezért így szól a Seregek Ura a prófétákról:
»Íme, én megetetem őket ürömmel,
és megitatom őket mérgezett vízzel;
mert Jeruzsálem prófétáitól indult ki
az istentelenség az egész országba.

16Így szól a Seregek Ura: Ne hallgassatok a próféták szavaira, akik nektek prófétálnak! Hiábavalósággal ámítanak azok titeket, saját szívük látomását beszélik, mely nem az Úr szájából való.

17Váltig mondogatják gúnyolóimnak:
‘Megmondta az Úr: Békességtek lesz!’
És mindannak, akinek a szíve megátalkodottságában jár,
azt mondják: ‘Nem jön rátok baj!’

18Mert ki állt az Úr tanácsában? Ki látta és hallotta az ő igéjét?
Ki figyelt igéjére, és ki hallotta?

19Íme, az Úr vihara, mint harag tör ki,
és kavargó szélvész ront az istentelenek fejére.

20Nem fordul vissza az Úr haragja,
míg meg nem cselekszi és valóra nem váltja
szívének szándékait;
a végső napokban majd megértitek ennek értelmét.

21Nem küldtem a prófétákat,
ők mégis futottak;
nem szóltam hozzájuk,
ők mégis prófétáltak.

22De ha tanácsomban álltak,
akkor adják tudtul igéimet népemnek,
térítsék vissza őket gonosz útjukról
és cselekedeteik gonoszságából!

23Vajon közelből való Isten vagyok én
– mondja az Úr –.
és nem távolból való Isten?

24Vagy elrejtőzhet-e bárki is a rejtekben,
hogy én ne lássam őt? – mondja az Úr. –
Vajon az eget és a földet
nem én töltöm-e be? – mondja az Úr. –

25Hallottam, mit mondtak a próféták, akik hazugságot prófétálnak a nevemben, amikor azt mondják: ‘Álmot láttam! Álmot láttam!’ 26Meddig még? Van-e valami a hazugságot prófétáló próféták szívében, akik saját szívük csalárdságát prófétálják? 27El akarják feledtetni népemmel a nevemet álmaik által, melyeket elbeszélnek egymásnak, ahogyan atyáik is elfelejtették nevemet Baál miatt?

28A próféta, akinek álma van, az beszéljen el álmot, akinél pedig az én igém van, mondja el híven igémet!
Mi köze a szalmának a tiszta búzához?
– mondja az Úr. –

29Nem olyan-e az én igém, mint a tűz
– mondja az Úr –,
és mint a pöröly, mely szétzúzza a sziklát?

30Azért íme, én a próféták ellen vagyok – mondja az Úr –, akik ellopják igéimet egymástól. 31Íme, én a próféták ellen vagyok – mondja az Úr –, akik arra használják nyelvüket, hogy mondást mondjanak. 32Íme, én azok ellen vagyok, akik hazug álmokat prófétálnak – mondja az Úr –, elbeszélik azokat, és félrevezetik népemet hazugságaikkal és kérkedésükkel, pedig én nem küldtem őket, parancsot sem adtam nekik, és nem is használnak semmit ennek a népnek – mondja az Úr.
33Ha megkérdezi tőled ez a nép vagy a próféta vagy egy pap: ‘Mi az Úr terhe?’, mondd nekik: Ti vagytok a teher, és elvetlek titeket – mondja az Úr. – 34És ha a próféta, a pap vagy a nép azt mondja: ‘Az Úr terhe’, meglátogatom azt az embert és a házát. 35Így szóljatok egymáshoz, egyik a másikhoz: ‘Mit felelt az Úr?’; és: ‘Mit mondott az Úr?’ 36De ‘az Úr terhét’ ne említsétek többé, mert a teher mindenkinek a maga szava lesz, mivel kiforgatjátok az élő Istennek, a Seregek Urának, a mi Istenünknek szavait. 37Így szólj a prófétához: ‘Mit felelt neked az Úr?’; és: ‘Mit mondott az Úr?’ 38De ha azt mondjátok: ‘Az Úr terhe’, akkor így szól az Úr: Mivel ezt a szót mondtátok: ‘Az Úr terhe’, holott üzentem nektek, hogy ne mondjátok: ‘Az Úr terhe’, 39azért íme, én felemellek titeket, és elvetlek színem elől titeket és azt a várost, melyet nektek és atyáitoknak adtam. 40Örök gyalázatot és örök szégyent hozok rátok, amely nem megy feledésbe.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

23,1 Ezek a versek feltételezik a fogságot és a visszatérést. »Az Úr a mi igazságunk« Cidkija nevének jelentése.

23,16 A hamis próféták egyik ismertetőjegye, hogy nem követelnek megtérést.

23,33 A héber »massza« szó egyszerre jelent terhet és szót. Ha isteni szót kérnek a prófétától a válasza ez: Teher vagytok az Úrnak.

Előző fejezet Következő fejezet