Keresés a Bibliában

22 1Így szólt az Úr: »Menj le Júda királyának házába, mondd ott ezt az igét, 2és mondd: Halld az Úr igéjét, Júda királya, aki Dávid trónján ülsz, te, a szolgáid és a néped, akik bementek ezeken a kapukon! 3Így szól az Úr: Szolgáltassatok jogot és igazságot, mentsétek meg a kiraboltat az elnyomó kezéből! A jövevényt, az árvát és az özvegyet ne nyomorgassátok, ne erőszakoskodjatok, és ártatlan vért ne ontsatok ezen a helyen! 4Mert ha valóban megteszitek ezt az igét, akkor ennek a háznak kapuin királyok fognak bemenni, akik Dávid trónján ülnek, kocsikon és lovakon járnak, ő, a szolgái és a népe.
5De ha nem hallgattok ezekre az igékre, önmagamra esküszöm – mondja az Úr –, hogy rommá lesz ez a ház!

6Mert így szól az Úr Júda királyának házáról:
Gileád vagy előttem,
a Libanon csúcsa,
bizony mégis pusztasággá teszlek,
lakatlan városokká.

7Pusztítókat szentelek föl ellened,
férfit és fegyvereit;
kivágják válogatott cédrusaidat,
és tűzre vetik.

8Sok nemzet fog átmenni ezen a városon, és azt mondja egyik a másiknak: ‘Miért tett így az Úr ezzel a nagy várossal?’ 9Erre azt felelik: ‘Mert elhagyták az Úrnak, az ő Istenüknek szövetségét, más istenek előtt borultak le, és azoknak szolgáltak.’«

10Ne sirassátok a halottat,
és ne mutassatok részvétet iránta!
Inkább sirassátok keservesen azt, aki elmegy,
mert nem tér vissza többé,
és nem látja meg szülőföldjét!

11Mert így szól az Úr Sallumról, Jozija fiáról, Júda királyáról, aki atyja, Jozija után lett király: »Aki eltávozott erről a helyről, nem tér vissza ide többé; 12hanem azon a helyen fog meghalni, ahová fogságba vitték, és ezt a földet nem látja meg többé.«

13Jaj annak, aki házát igazságtalansággal építi,
és felső termeit jogtalansággal;
embertársával ingyen dolgoztat,
és bérét nem adja meg neki;

14aki így szól: »Tágas házat építek magamnak,
és széles felső termeket;«
ablakot vág rá,
cédrusfával burkolja,
és befesti vörösre!

15Attól vagy-e király,
hogy versengsz a cédrusért?
Atyád talán nem evett és ivott?
De jogot és igazságot szolgáltatott,
azért jól ment a dolga.

16Igazságosan ítélt a szegény és nyomorult perében,
azért jól mentek a dolgok.
»Nemde ezt jelenti ismerni engem?«
– mondja az Úr.

17De a te szemed és szíved nem figyel másra,
csak a magad nyereségére,
az ártatlan vérének kiontására,
az elnyomásra és a sanyargatásra.

18Ezért így szól az Úr Joakimról, Jozija fiáról, Júda királyáról:
»Nem siratják őt:
‘Jaj, testvérem! Jaj, nővérem!’
Nem siratják őt:
‘Jaj, uram! Jaj, őfelsége!’

19Úgy fogják eltemetni, mint egy szamarat,
kivonszolják és kidobják
Jeruzsálem kapuin túl.«

20Menj föl a Libanonra, és kiálts,
Básánban hallasd hangodat!
Kiálts az Abárimról,
mert összetörtek mind a szeretőid!

21Szóltam hozzád, amikor biztonságban voltál,
de azt mondtad: »Nem hallgatom meg!«
Ez a te utad ifjúkorod óta,
hogy nem hallgatsz a szavamra.

22Minden pásztorodat szél legelteti,
és szeretőid fogságba mennek;
bizony, akkor majd szégyenkezel és pirulsz
minden gonoszságod miatt.

23Aki a Libanonon laksz,
és a cédrusokon fészkelsz,
hogy fogsz sóhajtozni,
amikor fájdalmak jönnek rád,
vajúdás, mint a szülő asszonyra!

24»Amint igaz, hogy élek én – mondja az Úr –, ha Jojachin, Joakim fia, Júda királya pecsétgyűrű volna is jobb kezemen, bizony onnan is leszakítanám! 25Azok kezébe adlak, akik életedre törnek, és azok kezébe, akiktől félsz: Nebukadnezárnak, Babilon királyának kezébe és a káldeaiak kezébe. 26Elhajítalak téged és anyádat, aki szült téged, egy másik országba: nem ott születtetek, de ott fogtok meghalni. 27Abba az országba pedig, ahova lelkük visszatérni vágyik, nem fognak visszatérni.«
28Vajon megvetett, törött edény ez a férfi, Joachin? Olyan edény, mely senkinek sem tetszik? Miért hajították el őt meg ivadékát, és dobták el abba az országba, amelyet nem ismertek? 29Ország, ország, ország, halld az Úr igéjét! 30Így szól az Úr: »Írjátok fel ezt a férfit mint gyermektelent, mint olyan embert, akinek nincs sikere napjaiban, mert nem sikerül ivadékai közül egynek sem, hogy Dávid trónján üljön, és uralkodjék még Júdában!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

22,11 Sallum (= Joahás), Jozija fia, Egyiptomban került fogságba (2Kir 23,31-34), és ott is halt meg.

22,13 Joakim, Sallum testvére (Kr. e. 609-598), a jövendöléssel ellentétben királyi temetést kapott (2Kir 24,6).

22,24 Jojachint (Kr. e. 597) néhány hónapi uralkodás után Babilonba hurcolják. Egyik fia sem lett király.

Előző fejezet Következő fejezet