Keresés a Bibliában

3

1Ha elbocsátja egy férfi a feleségét,
s az eltávozik tőle
és egy másik férfié lesz,
vajon visszatérhet-e még ahhoz?
Nem volna-e teljesen megszentségtelenített
az az ország?
Akkor te, aki sok szeretővel paráználkodtál,
visszatérhetsz-e hozzám?
– mondja az Úr. –

2Emeld fel szemedet a kopár halmokra, és lásd!
Hol nem háltak veled?
Az utak mentén ültél előttük,
mint az arab a pusztában,
és megszentségtelenítetted az országot
paráznaságoddal és gonoszságoddal.

3Ezért maradtak el az esőzések,
és kései eső sem volt.
Homlokod olyan lett, mint a parázna asszonyé:
nem akartál pirulni.

4Ugye most így kiáltasz hozzám: ‘Atyám!
Ifjúkorom bizalmas barátja vagy te!

5Vajon örökké haragszik,
vagy megtartja haragját mindvégig?’
Íme, így szóltál, de tetted a rosszat,
amennyire csak képes voltál.«

6Ezt mondta nekem az Úr Jozija király napjaiban: »Láttad-e, mit tett az elpártolt Izrael? Elment minden magas hegyre és minden zöldellő fa alá, és ott paráználkodott. 7Így szóltam: ‘Miután mindezeket megtette, hozzám fog visszatérni.’ De nem tért vissza. Látta ezt hűtlen nővére, Júda. 8Látta, hogy éppen azért, mert házasságtörést követett el az elpártolt Izrael, elbocsátottam őt, és válólevelet adtam neki; mégsem félt nővére, a hűtlen Júda, hanem elment, és ő is paráználkodott. 9Így történt, hogy könnyelmű paráznaságával megszentségtelenítette az országot, és házasságtörést követett el a kővel és a fával. 10És mindemellett nem tért vissza hozzám hűtlen nővére, Júda, egész szívével, hanem csak hazug módon« – mondja az Úr.
11Majd ezt mondta nekem az Úr: »Inkább igazlelkűnek látszik az elpártolt Izrael, mint a hűtlen Júda.

12Menj, kiáltsd ezeket a szavakat észak felé, és mondd:
Térj vissza, te elpártolt Izrael! – mondja az Úr. –
Nem fordítom el arcomat tőletek,
mert kegyes vagyok – mondja az Úr –,
nem haragszom örökké.

13Csak ismerd el bűnödet,
hogy az Úrral, a te Isteneddel szakítottál,
és elkószáltál útjaidon az idegenek felé,
minden zöldellő fa alá,
de szavamra nem hallgattatok!
– mondja az Úr. –

14Térjetek vissza, elpártolt fiak – mondja az Úr –, mert én vagyok a ti Uratok! Magamhoz veszlek benneteket, egyet egy városból és kettőt egy nemzetségből, és bevezetlek titeket Sionba. 15Adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat, akik tudással és belátással legeltetnek titeket. 16Ez történik majd, amikor megsokasodtok és megszaporodtok az országban: azokban a napokban – mondja az Úr –, nem beszélnek többé az ‘Úr szövetségének ládájáról,’ és nem jut eszébe senkinek; nem emlékeznek rá, nem keresik, és nem is készítik el többé. 17Abban az időben Jeruzsálemet hívják majd az Úr trónjának, és odagyűlnek hozzá mind a nemzetek, az Úr nevéért Jeruzsálemhez, és nem mennek többé gonosz szívük megátalkodottsága után. 18Azokban a napokban Júda háza Izrael házához megy, és együtt jönnek észak földjéről arra a földre, melyet örökségül adtam atyáitoknak.

19Én ezt mondtam:
Milyen szívesen sorolnálak téged a fiak közé,
és adnék neked kívánatos földet,
nemzetek seregeinek pompás örökségét!
Azt mondtam, szólíts így: Atyám,
és ne fordulj el tőlem!

20– mondja az Úr.
De ahogy az asszony hűtlen lesz társához,
úgy lettetek hűtlenek hozzám, Izrael háza«

21Hang hallatszik a kopár halmokon:
Izrael fiainak esdeklő sírása;
mert görbe útra tértek,
megfeledkeztek az Úrról, az ő Istenükről.

22»Térjetek vissza, elpártolt fiak,
meggyógyítom elpártolástokat!«
»Íme, eljöttünk hozzád,
mert te vagy az Úr, a mi Istenünk!

23Valóban hazugok voltak a halmok
és a hegyek lármája;
valóban az Úrban, a mi Istenünkben
van Izrael üdvössége!

24A gyalázatos bálvány felemésztette
atyáink szerzeményét ifjúkorunktól fogva:
juhaikat és marháikat,
fiaikat és leányaikat.

25Fetrengünk gyalázatunkban,
és elborít minket szégyenünk,
mert az Úr, a mi Istenünk ellen vétkeztünk
mi és atyáink, ifjúkorunktól fogva
mind a mai napig;
és nem hallgattunk az Úr, a mi Istenünk szavára.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,1 Ahogyan egy elvált asszonynak tilos volt visszatérni első férjéhez(MTörv 24,1-4), úgy Izrael sem térhet vissza igen komoly bűnbánat nélkül az Úrhoz.

3,6 Júda nem tanult Izrael katasztrófájából (Szamaria elesett Kr. e. 722-ben).

3,14 A fogság idejéből származó betoldás.

3,19 Bűnbánati liturgia: Isten terve (19- 20), bűnvallomás (21-25), a bűnbocsánat feltételei (4,1-2), felhívás a megtérésre (4,3-4)

Előző fejezet Következő fejezet