Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Jézus Krisztus nemzetségtáblája. »
Jézus születése. »

1Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki Ábrahám fiának Dávidnak volt a fia. 2Ábrahám fia Izsák volt, Izsák fia Jákob, Jákob fiai pedig Júda és ennek testvérei. »

2. fejezet

A napkeleti bölcsek. »
Menekülés Egyiptomba. »
A betlehemi gyermekgyilkosság. »
Hazatérés Egyiptomból. »

1Amikor Jézus a júdeai Betlehemben megszületett, Heródes király napjaiban bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és érdeklődtek: 2„Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk, hogy hódoljunk neki.” »

3. fejezet

Jézus nyilvános működésének előkészítése »
Jézus megkeresztelkedése. »

1Abban az időben föllépett Keresztelő János és Júdea pusztájában ezt hirdette: 2„Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa.” »

4. fejezet

Jézus böjtje és megkísértése. »
Az evangélium örömhíre Izraelben »
Jézus működésének színtere. »
Az első tanítványok. »
Jézus tanít és gyógyít. »

1Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy megkísértse az ördög. 2Negyven nap és negyven éjjel böjtölt s végül megéhezett. »

5. fejezet

A hegyi beszéd. »
A nyolc boldogság »
A tanítványok hivatása. »
Jézus és az ószövetségi törvény. »
Az ötödik parancs. »
A kilencedik parancs. »
A második parancs. »
A rossz visszafizetése. »
Ellenségszeretet. »

1A tömeg láttára Jézus fölment a hegyre. 2Ott leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitva ajkát, így tanította őket: »

6. fejezet

Alamizsnálkodás. »
A helyes imádság. »
Az Istennek tetsző böjt. »
A földi javak és a mennyei kincs. »
Bizalom a gondviselésben. »

1Ügyeljetek, hogy ne az emberek szeme láttára s az ő kedvükért legyetek jók, különben nem lesz jutalmatok mennyei Atyátoknál. 2Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék őket. »

7. fejezet

Vakmerő ítélet. »
Kérő imádság. »
A szűk kapu. »
A hamis próféták. »
A sziklára épített ház. »
A beszéd hatása. »

1Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek! 2Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fognak megítélni titeket, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. »

8. fejezet

Jézus meggyógyít egy leprást. »
A kafarnaumi százados. »
Péter házában. »
Jézus követésének föltételei. »
A vihar lecsendesítése. »
A gadarai megszállottak. »

1Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte. 2Akkor egy leprás lépett hozzá, leborult előtte és kérlelte: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.” »

9. fejezet

Jézus meggyógyít egy bénát. »
Máté meghívása. »
Jézus tanítványai és a böjt. »
Jairus leánya. »
Két vak visszanyeri látását. »
Egy ördögtől megszállott meggyógyul. »
Izrael elutasítja a Messiást »
A nagy aratás. »

1Erre ismét bárkába szállt, átkelt a tavon és lakóvárosába érkezett. 2Ott egy hordágyon fekvő bénát hoztak elébe. Hitük láttára Jézus ezekkel a szavakkal fordult a bénához: „Bízzál fiam! Bocsánatot nyertek bűneid.” »

10. fejezet

Az apostolok kiválasztása. »
Az apostolok szétküldése. »
Az üldözések megjövendölése. »
Bátorság üldözés idején. »
Jézussal vagy Jézus ellen. »

1Összehívta tizenkét tanítványát és hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. 2A tizenkét apostol a következő: az első Simon, másik nevén Péter, továbbá testvére András, Jakab Zebedeus fia és testvére János, »

11. fejezet

Keresztelő János követsége. »
Jézus tanúsága Jánosról. »
A nép konoksága. »
A megátalkodott városok. »
Jézus hálaadása. »

1Amikor Jézus befejezte a tizenkét tanítványának adott utasításait, továbbindult, hogy tanítson és hirdesse az igét az ottani városokban. 2Amikor János a börtönben hallott Krisztus tetteiről, elküldte (két) tanítványát ezzel a kérdéssel: »

12. fejezet

Kalászszedés szombaton. »
Gyógyítás szombaton. »
Jézus kerüli a nyilvánosságot. »
Jézus válaszol a farizeusok vádaskodására. »
Bűnök a Szentlélek ellen. »
Jónás jele. »
Visszaesés a bűnbe. »
Szakítás a néppel és vezetőivel »
Ki tartozik igazán Jézushoz? »

1Abban az időben Jézus szombaton vetések között járt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték: 2„Nézd, tanítványaid olyant tesznek, amit szombaton tilos cselekedni.” »

13. fejezet

Példabeszéd a megvetőről. »
Mire valók a példabeszédek. »
A magvetőről szóló példabeszéd magyarázata. »
Példabeszéd a konkolyról. »
Példabeszéd a mustármagról és a kovászról. »
A konkolyról szóló példabeszéd magyarázata. »
Jézus Názáretben. »

1Egy nap Jézus elment hazulról és leült a tó partján. 2Nagy tömeg gyűlt köréje, ezért beszállt a bárkába és leült, a nép pedig a parton maradt. »

14. fejezet

Keresztelő Szent János lefejezése. »
Az első kenyérszaporítás. »
Jézus a vízen jár. »
Genezáret földjén. »

1Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem, hallotta Jézus hírét. 2„Ez Keresztelő János, mondta szolgáinak, föltámadt halottaiból, azért működik benne a csodatévő erő.” »

15. fejezet

Az igazi tisztaság. »
A kánaáni asszony. »
A második kenyérszaporítás. »

1Akkor farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz Jeruzsálemből és megkérdezték: 2„Miért térnek el tanítványaid az ősök hagyományától? Étkezés előtt ugyanis nem mosnak kezet.” »

16. fejezet

Az idők jele. »
A farizeusok kovásza. »
Az egyház sziklaalapja. »
Jézus megjövendöli szenvedését. »
Jézus követése. »

1Ott farizeusok és szadduceusok jöttek hozzá, hogy próbára tegyék. Kérték, hogy égi jelet mutasson nekik. 2De ő így felelt: „Napszálltakor azt mondjátok: jó idő ígérkezik, mert vöröslik az ég. »

17. fejezet

Urunk színeváltozása. »
Illés eljövetele. »
A holdkóros fiú. »
Jézus ismét megjövendöli szenvedését. »
A templomadó. »

1Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és egyedül őket vitte föl egy magas hegyre. 2Ott színében elváltozott előttük. Arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig tündökölt, mint a fény. »

18. fejezet

A tanítványok versengése. »
A bűnre csábítás. »
Az eltévedt bárány. »
Testvéri feddés. »
A szívtelen szolga. »

1Abban az időben a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában?” 2Ő odahívott egy gyermeket, közéjük állította és így szólt: »

19. fejezet

Jézus működése Júdeában és Jeruzsálemben »
Önkéntes szüzesség. »
Jézus és a gyermekek. »
A gazdag ifjú. »
A gazdagság veszélyei. »
Az önkéntes szegénység jutalma. »
Példabeszéd a szőlőhegy munkásairól. »

1Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából és Júdea határába ment, a Jordánon túlra. 2Nagy tömeg kísérte, s ő meggyógyította betegeiket. »

20. fejezet

Zebedeus fiai. »
A jerikói vakok. »

1Hasonlít a mennyek országa a gazdaemberhez, aki kora reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szőlejébe. 2Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőbe. »

21. fejezet

Jézus bevonul Jeruzsálembe. »
A templom megtisztítása. »
A terméketlen fügefa. »
Honnan van Jézus hatalma. »
Példabeszéd az engedetlen testvérekről. »
Példabeszéd a gonosz szőlőmunkásokról. »

1Mikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, elküldött két tanítványt 2ezzel a megbízatással: „Menjetek a szemközti faluba. Találtok ott egy megkötött szamarat s vele csikaját. Oldjátok el s vezessétek ide. »

22. fejezet

Példabeszéd a királyi menyegzőről. »
Szabad-e adót fizetni a császárnak? »
A föltámadás kérdése. »
A főparancs. »
Dávid fia. »

1Jézus azután újra példabeszédben szólt hozzájuk: 2„Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt rendezett fiának. »

23. fejezet

Jaj nektek, farizeusok! »
Jaj neked, Jeruzsálem! »

1Akkor Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz: 2„Az írástudók és a farizeusok Mózes tanítószékében ülnek. »

24. fejezet

Jövendölés a világ végéről. »
Előképe: Jeruzsálem pusztulása. »
Krisztus második eljövetele. »
Hasonlat a fügefáról. »
Virrasszatok! »
A hűséges intéző. »

1Jézus kilépett a templomból és elindult. Csatlakoztak hozzá tanítványai és mutogatták neki a templom épületeit. 2Ő azonban megjegyezte: „Látjátok mindezt? Bizony mondom nektek: nem marad itt kő kövön, amit le nem rombolnának.” »

25. fejezet

Példabeszéd a tíz szűzről. »
Példabeszéd a talentumokról. »
Az utolsó ítélet. »

1Akkor hasonlít majd a mennyek országa tíz szűzhöz, akik lámpával kezükben a vőlegény elé mentek. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. 2A balgák elvitték ugyan lámpásaikat, »

26. fejezet

A főtanács határozata. »
Jézus Betániában. »
Júdás eladja Mesterét. »
A húsvéti vacsora. »
Az eukarisztia alapítása. »
Péter tagadásának megjövendölése. »
Jézus szenvedése »
Jézus halálfélelme. »
Jézust elfogják. »
Jézus a főtanács előtt. »
Péter tagadása. »

1Miután Jézus ezt a tanítását befejezte, így szólt tanítványaihoz: 2„Tudjátok, hogy két nap múlva húsvét lesz s az Emberfiát kiszolgáltatják, hogy keresztre feszítsék.” »

27. fejezet

Jézust Pilátushoz viszik. »
Júdás öngyilkossága. »
Jézus Pilátus előtt. »
Jézust tövissel megkoronázzák. »
Jézust keresztre feszítik. »
Jézus halála. »
Jézust sírba helyezik. »
A sír őrsége. »

1Mikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei tanácsra ültek össze és elhatározták, hogy halálra adják Jézust. 2Megkötözve elvezették és kiszolgáltatták (Poncius) Pilátus helytartónak. »

28. fejezet

Az asszonyok a sírnál. »
Az őrök megvesztegetése. »
Az apostolok küldetése. »

1Szombat múltán, a hét első napjára virradóra, elment Mária Magdolna és a másik Mária, hogy megnézze a sírt. 2Akkor nagy földindulás támadt. Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel