Keresés a Bibliában

Jézus böjtje és megkísértése.

4 1Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy megkísértse az ördög. 2Negyven nap és negyven éjjel böjtölt s végül megéhezett. 3Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek kenyérré váljanak.” 4Erre azt felelte: „Írva van: nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való.” 5Az ördög ezután a szent városba, a templomépület párkányára állította. 6„Ha Isten Fia vagy, mondta, vesd le magadat! Írva van: Angyalainak parancsolt felőled.
Tenyerükön fognak hordozni téged,
hogy kőbe ne üssed lábadat.” 7Jézus így felelt: „Írva van az is: ne kísértsd Uradat, Istenedet!” 8Végül egy igen magas hegyre vitte őt az ördög és megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. 9„Mindezt neked adom, mondta, ha leborulva imádsz engem.” 10Jézus elutasította: „Takarodj, sátán! Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!”

Az evangélium örömhíre Izraelben

11Akkor otthagyta őt az ördög, angyalok jöttek és szolgáltak neki.

Jézus működésének színtere.

12Amikor (Jézus) meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszavonult Galileába. 13Elhagyta Názáret (városát) és a tómelléki Kafarnaumba, Zabulón és Neftali vidékére költözött. 14Így beteljesedett Izajás próféta szava: 15„Zabulón földje és Neftali földje,
a tenger menti út a Jordánon túl,
a pogányok Galileája, 16a nép, mely sötétségben ült,
nagy világosságot pillantott meg,
és világosság támadt azoknak,
akik a halál árnyékában és országában laknak.”

Az első tanítványok.

17Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. „Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van a mennyek országa!” 18Mikor a galileai tenger mellett járt, látott két testvért, Simont, aki másik nevén Péter, és testvérét, Andrást. Halászok voltak és hálót vetettek a vízbe. 19Így szólt hozzájuk: „Jöjjetek utánam! Én emberhalászokká teszlek titeket.” 20Ők mindjárt otthagyták a hálót és csatlakoztak hozzá. 21Folytatva útját másik két testvért pillantott meg: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Atyjukkal, Zebedeussal éppen hálóikat foltozták a bárkában. Hívta őket is. 22Mindjárt otthagyták atyjukat a bárkával és nyomába szegődtek.

Jézus tanít és gyógyít.

23Jézus bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét és meggyógyított a nép között minden betegséget és minden bajt. 24Híre elterjedt egész Szíriában. Elvittek hozzá különböző fájdalmas betegségben és bajban szenvedő mindenféle beteget, még ördögtől megszállottat, holdkórost meg bénát is, és meggyógyította őket. 25Nagy népsereg követte Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet