Keresés a Bibliában

Keresztelő Szent János lefejezése.

14 1Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem, hallotta Jézus hírét. 2„Ez Keresztelő János, mondta szolgáinak, föltámadt halottaiból, azért működik benne a csodatévő erő.” 3Heródes tudniillik annakidején elfogatta Jánost, bilincsbe verette és testvérének, Fülöpnek felesége, Heródiás miatt börtönbe vetette. 4János ugyanis figyelmeztette: „Nem lehet a tiéd.” 5Erre meg akarta ölni, de félt a néptől, mert prófétának tartották. 6Heródes születése napján történt, hogy Heródiás leánya táncolt a vendégek előtt. 7Annyira megtetszett Heródesnek, hogy esküvel ígérte, bármit is kér, megadja neki. 8Az pedig, előre kitanítva anyjától, így szólt: „Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét.” 9A király erre elszomorodott, de az eskü és a vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda. 10Lefejeztette tehát Jánost a börtönben. 11Fejét elhozták egy tálon és odaadták a leánynak, az meg elvitte anyjának. 12Tanítványai akkor eljöttek, elvitték a testét és eltemették. Aztán elmentek és hírül vitték Jézusnak.

Az első kenyérszaporítás.

13A hír hallatára Jézus bárkába szállt, és egy magányos helyre ment, hogy egyedül legyen. De a nép tudomást szerzett erről és gyalogszerrel utána ment a városokból. 14Amikor kiszállt, már nagy tömeget talált ott. Megesett rajtuk a szíve és meggyógyította betegeiket. 15Amikor beesteledett, odamentek hozzá tanítványai és figyelmeztették: „Elhagyatott ez a hely és az idő is eljárt. Bocsásd el a népet, hogy a falvakba mehessenek és ennivalót vegyenek maguknak.” 16Jézus azonban így válaszolt: „Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni.” 17„Csak öt kenyerünk és két halunk van”, felelték. 18„Hozzátok ide”, mondta. 19Meghagyta, hogy a nép telepedjék le a fűre, aztán fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre és megáldotta azokat. Majd megtörte a kenyereket és tanítványainak adta, a tanítványok pedig a népnek. 20Ettek mindnyájan és jóllaktak. A kenyérmaradékból még tizenkét kosárral szedtek össze. 21Az asszonyokon és gyermekeken kívül mintegy ötezer férfi evett.

Jézus a vízen jár.

22Ezután nyomban fölszólította tanítványait, hogy szálljanak bárkába és menjenek előre a túlsó partra, amíg ő hazaküldi a népet. 23Miután hazaküldte őket, fölment egy hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Késő estig maradt ott egymagában. 24A bárkát jó messze a parttól hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. 25Az éjszaka negyedik őrváltása idején Jézus a vízen járva feléjük közeledett. 26Amint meglátták a tanítványok, hogy a vízen jár, rémülten kiáltották: „Kísértet!” – és félelmükben össze-vissza kiabáltak. 27De Jézus mindjárt megszólította őket: „Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!” 28Mire Péter így szólt: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen.” „Jöjj !” – mondta ő. 29Péter kiszállt a bárkából és Jézus felé indult a vízen. 30De az erős szél láttára megijedt, s amikor merülni kezdett, így kiáltott: „Uram, ments meg!” 31Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megragadta és azt mondta neki: „Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?” 32Amint beszállt a bárkába, a szél elállt. Akik a bárkában voltak, leborultak előtte. 33„Valóban Isten Fia vagy!” – vallották meg.

Genezáret földjén.

34Átkeltek a tavon és Genezáretnél értek partot. 35Mihelyt fölismerték őt a helybeliek, hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. 36Aki csak hozzáért, meggyógyult.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet