Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Címzés és apostoli üdvözlet. »
Hálaadás. »
A pártoskodás »
A pártoskodás oktalansága. »
A kereszt hirdetése. »

1Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola, és Szosztenész testvér, 2Isten korintusi egyházának, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, a meghívott szenteknek, mindazokkal együtt, akik ott vagy itt bárhol segítségül hívják a mi Urunk Jézus Krisztus nevét. »

2. fejezet

Az apostol igehirdetése. »
A keresztény bölcsesség. »

1Én is, mikor nálatok jártam, testvérek, nem kiváló beszéddel vagy bölcsességgel léptem föl, hogy hirdessem nektek, amiről Isten tesz tanúságot. 2Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. »

3. fejezet

A pártoskodás elvetése. »
Óvás a világ bölcsességétől. »

1Nektek azonban, testvérek, nem beszélhettem, mint lelki embereknek, hanem mint testieknek, mint kisdedeknek Krisztusban. 2Tejjel tápláltalak, nem szilárd étellel, mert nem bírtátok el. Sőt még most sem bírjátok el, mert még testi emberek vagytok. »

4. fejezet

Az apostolok példája. »
Az apostol a korintusi közösség atyja. »

1Úgy tekintsenek minket, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak megbízottjait. 2A megbízottól pedig nem kívánnak többet, mint hogy hűséges legyen. »

5. fejezet

Egy botrányos eset. »

1Egyébként az a hír járja, hogy paráznaság fordul elő köztetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok közt sincsen, az tudniillik, hogy valaki saját atyjának feleségével él. 2S ti még kérkedtek? Nem kellene inkább szomorkodnotok és azon lennetek, hogy kiközösítsétek azt, aki ilyesmit tesz? »

6. fejezet

Pörösködés pogány bíró előtt. »
A test Isten temploma. »

1Ha valamelyiktek pörösködik, hogy meri hitetleneknél keresni igazát, s nem a szenteknél? 2Nem tudjátok, hogy a szentek ítélkeznek majd a világ fölött? S ha a világ fölött ítélkeztek, nem vagytok jogosultak arra, hogy csekély dolgokban is ítélkezzetek? »

7. fejezet

A keresztény házasság és a szüzesség. »
A házasság fölbonthatatlansága. »
A keresztények társadalmi helyzete. »
A szüzesség eszménye. »
A második házasság. »

1Leveletekre azt válaszolom: 2jó, ha az ember asszonnyal nem érintkezik. A paráznaság veszélye miatt azonban, legyen csak minden férfinak felesége és minden asszonynak férje. »

8. fejezet

Elvi állásfoglalás. »
Megértés az aggályosokkal szemben. »

1Ami a bálványoknak áldozott húst illeti, bizonyos, hogy mindnyájan ismerjük a kérdést. A tudás azonban fölfuvalkodottá tesz, a szeretet viszont épít. 2Aki sokat ad a tudásra, még nem ismerte föl, hogyan kell tudnia. »

9. fejezet

Az apostol példája. »
Az apostol igénytelensége. »
Saját üdvösségének gondja. »

1Vajon nem vagyok szabad ember? Nem vagyok apostol? Nem láttam Urunkat Jézus (Krisztust)? Nem az én művem vagytok ti az Urban? 2Ha másoknak nem is volnék apostola, de nektek az vagyok: apostolságom pecsétje ti vagytok az Úrban. »

10. fejezet

Intő példa. »
Az áldozati lakoma és az eukarisztia. »
Gyakorlati tanácsok. »

1Testvérek, nem szeretném, ha elkerülné figyelmeteket, hogy atyáink mind ott voltak a felhő alatt, mind átkeltek a tengeren, 2s mind megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. »

11. fejezet

Intézkedések az istentisztelettel kapcsolatban »
Az asszonyok fátyolviselete. »
Az utolsó vacsora ünneplése. »

1Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. 2Megdicsérlek titeket (testvérek) azért, mert emlékeztek mindenre, s rendelkezéseimet végrehajtjátok, úgy ahogy meghagytam. »

12. fejezet

A Szentlélek rendkívüli ajándékai. »
Az egyház Krisztus teste. »

1Ami a lelki adományokat illeti, nem akarom testvérek, hogy tudatlanok maradjatok. 2Emlékeztek, hogy mikor még pogányok voltatok, hogyan hajszoltak ellenkezést nem tűrve a néma bálványok elé. »

14. fejezet

A nyelvek adománya és a prófétálás. »

1Törekedjetek a szeretetre! Keressétek buzgón a lelki adományokat, különösen pedig azt, hogy prófétálhassatok. 2Aki ugyanis az elragadtatás nyelvén szólal meg, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Senki sem érti, mert a Lélektől indítva mond titokzatos dolgokat. »

15. fejezet

A halottak föltámadása »
Ha Krisztus föl nem támadt volna. »
Krisztus a holtak elsőszülöttje. »
A tagadás értelmetlensége. »
A föltámadt test tulajdonságai. »
A jövendő átalakulás és a végső győzelem. »

1Figyelmetekbe ajánlom testvérek az evangéliumot, melyet hirdettem nektek. Elfogadtátok és szilárdan kitartotok benne. 2Általa üdvösségre is juttok, ha megtartjátok úgy, amint hirdettem nektek. Különben hiába lettetek volna hívőkké. »

16. fejezet

Gyűjtés a jeruzsálemi hívők számára. »
Útitervek. »
Befejező intelmek. »
Üdvözletek. »

1Ami pedig a szentek javára való gyűjtés illeti, ti is úgy tegyetek, amint Galácia egyházainak meghagytam. 2A hét első napján mindegyiktek tegye félre és gyűjtse össze, ami tőle telik, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor megérkezem. »

13. fejezet

1A szeretet himnusza. Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. 2Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel