Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Jézus nyilvános működésének előkészítése »
Jézus megkeresztelése. »
Jézus megkísértése. »
Kezdeti sikerek és nehézségek »
Az első tanítványok. »
Jézus meggyógyít egy ördögtől megszállt embert. »
Péter házában. »
Kafarnaum környékén. »
Jézus meggyógyít egy leprást. »

1Kezdődik Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának evangéliuma. 2Izajás próféta megírta: „Íme elküldöm előtted követemet, hogy előkészítse utadat. »

2. fejezet

Jézus meggyógyít egy bénát. »
Lévi meghívása. »
Jézus tanítványai és a böjt. »
Kalászszedés szombaton. »

1Néhány nap múlva visszatért Kafarnaumba. Mihelyt meghallották, hogy otthon van, 2olyan sokan gyűltek össze, hogy az ajtó előtti téren sem fértek el. »

3. fejezet

Gyógyítás szombaton. »
Jézus és tanítványai »
A nép Jézushoz fordul segítségért. »
Az apostolok kiválasztása. »
Jézus válaszol a farizeusok vádaskodására. »
Ki tartozik igazán Jézushoz. »

1Ezután ismét betért a zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. 2Figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádaskodhassanak ellene. Ő felszólította a béna kezű embert: „Állj ide középre!” »

4. fejezet

Példabeszéd a magvetőről. »
A példabeszéd magyarázata. »
A példabeszédek célja. »
Példabeszéd a vetés növekedéséről. »
Példabeszéd a mustármagról. »
A vihar lecsendesítése. »

1Más alkalommal is a tó partján tanított. Nagy tömeg gyűlt köréje, ezért bárkába szállt és leült, kinn a tavon. A tömeg pedig kint maradt a tó partján. 2Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. »

5. fejezet

A gerázai megszállott. »
Jairus leánya. »

1Nemsokára átértek a tó túlsó partjára, a gerázaiak földjére. 2Amint kiszállt a bárkából, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállt ember futott feléje. »

6. fejezet

Jézus Názáretben. »
Az apostolok szétküldése. »
Keresztelő János lefejezése. »
Az apostolok visszatérése. »
Az első kenyérszaporítás. »
Jézus a vízen jár. »
Genezáret földjén. »

1Eltávozva onnét lakóhelyére érkezett. Tanítványai kísérték. 2A következő szombaton elkezdett tanítani a zsinagógában. Nagy hallgatósága csodálkozott (tanításán). „Honnan vette mindezt? – kérdezték. Ki adott neki ekkora bölcsességet? Hogyan történnek ilyen csodák általa? »

7. fejezet

Az igazi tisztaság. »
A kánaáni asszony. »
Egy süketnéma meggyógyítása. »

1Egyszer farizeusok és néhány Jeruzsálemből jött írástudó gyűlt köréje. 2Észrevették, hogy némely tanítványa tisztátalan, azaz mosdatlan kézzel étkezik. »

8. fejezet

A második kenyérszaporítás. »
Égi jel. »
A farizeusok kovásza. »
A betszaidai vak meggyógyítása. »
Péter vallomása. »
Jézus megjövendöli szenvedését. »
Jézus követése. »

1Abban az időben ismét nagy tömeg vette körül. Mivel nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait és így szólt hozzájuk: 2„Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak velem és nincs mit enniük. »

9. fejezet

Urunk színeváltozása. »
Illés eljövetele. »
A néma lélektől megszállt. »
Jézus másodszor jövendöli meg szenvedését. »
A bűnre csábítás. »
(44.) (ahol a féreg el nem pusztul és a tűz ki nem alszik). »
(46.) (a kiolthatatlan tűzre, ahol a féreg el nem pusztul és a
tűz ki nem alszik). »

1Aztán így folytatta: „Bizony mondom nektek, a jelenlévők közül néhányan nem halnak meg addig, amíg meg nem látják Isten hatalommal megvalósuló uralmát.” 2Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül őket vitte föl egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük. »

10. fejezet

Út Jeruzsálem felé »
Jézus és a gyermekek. »
A gazdag ifjú. »
A gazdagság veszélyei. »
Az önkéntes szegénység jutalma. »
Jézus harmadszor jövendöli meg szenvedését. »
Zebedeus fiai. »
A jerikói vak. »

1Útra kelve a Jordán túlsó partján Júdea vidékére tartott. Ismét nagy tömeg gyűlt köréje. Szokott módján tanította őket. 2Akkor a farizeusok ezzel a kérdéssel léptek hozzá: „Szabad-e a férfinak elbocsátania feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni. »

11. fejezet

Jézus bevonul Jeruzsálembe. »
A fügefa megátkozása. »
A templom megtisztítása. »
Az elszáradt fügefa. »
(26.) (Ha ti nem bocsátotok meg, mennyei Atyátok sem bocsátja
meg bűneiteket.)” »
Honnan van Jézus hatalma? »

1Amikor Jeruzsálemhez közeledtek, Betfagénál és Betániánál, az Olajfák hegyénél, elküldött két tanítványt 2ezzel a megbízatással: „Menjetek a szemközti faluba. Amint beértek, találtok egy megkötött szamarat, amelyen ember még nem ült. Oldjátok el és hozzátok ide. »

12. fejezet

Példabeszéd a gonosz szőlőmunkásokról. »
Szabad-e adót fizetni a császárnak? »
A föltámadás kérdése. »
A főparancs. »
Dávid fia. »
Óvakodjatok a képmutatástól. »
A szegény asszony két fillérje. »

1Ezután példabeszédekben így kezdett hozzájuk szólni: „Egy ember szőlőt ültetett. Bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt ásott és őrtornyot épített. Aztán bérbe adta szőlőmunkásoknak és elutazott messzire. 2Amikor eljött az ideje, küldött egy szolgát a szőlőmunkásokhoz, hogy beszedje tőlük a szőlő terméséből neki járó részt. »

13. fejezet

Jövendölés a világ végéről. »
Előképe: Jeruzsálem pusztulása. »
Krisztus második eljövetele. »
Hasonlat a fügefáról. »
Virrasszatok. »

1Amikor kilépett a templomból, egyik tanítványa megjegyezte: „Mester, nézd csak, mekkora kövek és micsoda épület!” 2Jézus így válaszolt: „Látod ezeket a hatalmas épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának.” »

14. fejezet

A főtanács határozata. »
Jézus Betániában. »
Júdás eladja Mesterét. »
A húsvéti vacsora. »
Az eukarisztia alapítása. »
Péter tagadásának megjövendölése. »
Jézus szenvedése »
Jézus halálfélelme. »
Jézust elfogják. »
Jézus a főtanács előtt. »
Péter tagadása. »

1Két nappal a húsvét, a kovásztalan kenyér ünnepe előtt, a főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan foghatnák el és ölhetnék meg őt cselvetéssel. 2„Ne az ünnepnapon, mondták, mert esetleg zavargás támadhat a nép között.” »

15. fejezet

Jézus Pilátus előtt. »
Jézust tövissel megkoronázzák. »
Jézust keresztre feszítik. »
Jézus halála. »
Jézust sírba helyezik. »

1Kora reggel a főpapok a vénekkel és az írástudókkal együtt, vagyis az egész főtanács döntést hozott. Megkötözve elvezették Jézust és kiszolgáltatták Pilátusnak. 2Pilátus megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?” „Én vagyok” – felelte. »

16. fejezet

Asszonyok a sírnál. »
Jézus megjelenik övéinek. »
Az apostolok küldetése. »
Jézus mennybemenetele. »

1Szombat elmúltával Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalómé illatszereket vásároltak és elmentek, hogy megkenjék (Jézust). 2Kora reggel értek a sírhoz, amikor a nap éppen fölkelt. A hét első napja volt. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel