Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Előszó »
A világ világossága »
Az Ige megtestesülése. »
Jézus nyilvános működésének kezdete »
Keresztelő szent János első tanúsága. »
Keresztelő szent János második tanúsága. »
János és András meghívása. »
Péter meghívása. »
Fülöp és Nátánáel meghívása. »

1Az isteni Ige Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, 2mert Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. »

2. fejezet

A kánai menyegző. »
A templom megtisztítása. »

1Harmadnapra menyegző volt a galileai Kánában. Jézus anyja is részt vett. 2Jézus is hivatalos volt tanítványaival együtt a menyegzőre. »

3. fejezet

Jézus és Nikodémus. »
Jézus és Keresztelő János. »

1Volt a farizeusok köztegy Nikodémus nevű zsidó tanácsos. 2Éjnek idején fölkereste Jézust. „Rabbi, szólt hozzá, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, mert senki sem tud ilyen csodákat művelni, mint te, ha Isten nincs vele.” »

4. fejezet

Jézus Jákob kútjánál. »
Beszélgetés a szamariai asszonnyal. »
A tanítványok visszatérése. »
Jézus és a szamariaiak. »
Jézus Galileában. »

1A farizeusok úgy értesültek, hogy Jézus több tanítványt szerez, és többet keresztel, mint János. 2Valójában Jézus maga nem keresztelt, hanem csak a tanítványai. »

5. fejezet

Gyógyítás a Beteszda fürdőnél. »
Jézus egylényegű az Atyával. »
Az Atya tanúsága Jézusról. »
A hitetlenség gyökere. »

1Később ünnepük volt a zsidóknak és Jézus fölment Jeruzsálembe. 2Van Jeruzsálemben a Juh-kapunál egy fürdő, melynek héber neve Beteszda. Öt oszlopcsarnok áll mellette. »

6. fejezet

A csodálatos kenyérszaporítás. »
Jézus a vizen jár. »
Az eukarisztikus beszéd. »
Jézus az élet kenyere. »
Jézus az élet kenyere az eukarisztiában. »
Az eukarisztia és a hitetlenkedők. »

1Ezután Jézus átkelt a galileai tengeren, Tibériás taván. 2Nagy tömeg követte, mert látták a betegeken művelt csodákat. »

7. fejezet

Jézus a sátoros ünnepre készül. »
Jézus a sátoros ünnepen. »
Az ünnep utolsó napján. »

1Ezután Jézus bejárta Galileát. Nem akart Júdeába menni, mert a zsidók életére törtek. 2Közel volt a zsidók sátoros ünnepe. »

8. fejezet

A házasságtörő asszony. »
Jézus a világ világossága. »
A hitetlenség büntetése. »
Ábrahám fiai. »
Jézus előbb volt, mint Ábrahám. »

1Jézus kiment az Olajfák hegyére. 2Kora reggel ismét megjelent a templomban. A nép mind köréje sereglett, ő pedig leült és tanította őket. »

9. fejezet

A vakon szülött meggyógyítása. »
A csoda kivizsgálása. »
A vakon született hitvallása. »

1Egyszer útközben látott egy vakon szülött embert. 2Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?” »

10. fejezet

Jézus a jó pásztor. »
Negyedszer Jeruzsálemben »
A templomszentelés ünnepén. »
Jézus Pereában. »

1„Bizony, bizony mondom nektek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan mászik be, az tolvaj és rabló. 2Aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. »

11. fejezet

Utoljára Jeruzsálemben »
Jézus Máriánál és Mártánál. »
Lázár föltámasztása. »
A főtanács határozata Jézus ellen. »
Jézus Efraimban. »

1Betániában, Máriának és nővérének, Mártának falujában, volt egy Lázár nevű beteg. 2Mária kente meg az Urat illatos olajjal és törölte meg lábát a hajával. »

12. fejezet

A betániai vacsora. »
Határozat Lázár ellen. »
Bevonulás Jeruzsálembe. »
Jézus és a pogányok. »
Szózat az égből. »
A zsidók hitetlensége. »
Jézus isteni küldetése. »

1Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Ott lakott Lázár, akit Jézus feltámasztott halottaiból. 2Vacsorát rendeztek tiszteletére. Márta szolgált, Lázár meg együtt telepedett vele asztalhoz. »

13. fejezet

A lábmosás. »
A lábmosás tanulsága. »
Az áruló eltávozik. »
Az új parancsolat. »
Péter tagadásának megjövendölése. »

1Közel volt már húsvét ünnepe. Jézus tudta, hogy eljött az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához. Ekkor adta övéinek, akiket mindvégig szeretett és a világban hagyott, szeretetének legnagyobb jelét. 2A vacsora alkalmával történt. Az ördög már szívébe sugallta karióti Júdásnak, Simon fiának, hogy elárulja őt. »

14. fejezet

Jézus megígéri a mennyei hazát. »
Jézus megígéri a Szentlelket. »
Egyesülés Jézussal. »
Krisztus békéje. »

1„Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. 2Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. »

15. fejezet

Jézus az igazi szőlőtő. »
A szeretet parancsa. »
A világ gyűlölete. »

1„Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves. 2Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, a gyümölcshozót pedig megtisztítja, hogy még többet teremjen. »

16. fejezet

A vigasztaló Szentlélek. »
A viszontlátás vigasztaló reménye. »
A búcsúbeszéd befejezése. »

1Ezeket mondtam nektek, hogy meg ne botránkozzatok. 2Ki fognak zárni titeket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, mikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. »

17. fejezet

Jézus önmagáért imádkozik. »
Imádkozik az apostolokért. »
Imádkozik az egyházért. »

1E szavak után Jézus égre emelte szemét és így imádkozott: „Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged. 2Hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindnek, akit neki adtál, örök életet adjon. »

18. fejezet

Jézus szenvedése »
Jézus Annás és Kajafás előtt. »
Jézust kiszolgáltatják Pilátusnak. »
Jézus első kihallgatása. »

1Miután Jézus ezeket mondta, kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra. Volt ott egy kert. 2Bement oda tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta, ismerte azt a helyet, mert Jézus gyakran járt oda tanítványaival. »

19. fejezet

Jézus megostorozása. »
Jézus második kihallgatása. »
Az ítélet. »
Jézust keresztre feszítik. »
Elosztják Jézus ruháit. »
Jézus végső rendelkezése. »
Jézus halála. »
Jézus oldalát megnyitják. »
Jézust sírba helyezik. »

1Erre Pilátus lefogatta és megostoroztatta Jézust. 2A katonák tövisekből koronát fontak, fejére tették és bíborszínű köpenyt adtak rá. »

20. fejezet

Péter és János a sírnál. »
Jézus megjelenik Mária Magdolnának. »
Jézus megjelenik az apostoloknak. »
Jézus megjelenik Tamásnak. »

1A hét első napján, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. 2Elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és jelentette nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették.” »

21. fejezet

Jézus Tibériás tavánál. »
A főhatalom átadása Péternek. »
Jövendölés Péterről és Jánosról. »
Befejezés. »

1Ezután újra megjelent Jézus a tanítványoknak, ezúttal Tibériás tavánál. Megjelenése így történt: 2Együtt volt Simon Péter, Tamás, melléknevén Didimusz, a galileai Kánából való Natanaél, Zebedeus fiai és még két tanítvány. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel