Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Bevezetés »
Az Újszövetség magasabb rendű az Ószövetségnél »
Krisztus kiválóbb az angyaloknál. »

1Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján az atyákhoz, 2e végső korszakban Fia által szólt hozzánk. Őt rendelte a mindenség örökösévé, hiszen általa teremtette a világot is. »

2. fejezet

Az emberiség megváltó királya. »

1Ezért kell annál pontosabban megtartanunk mindazt, amit hallottunk, hogy a céltól el ne sodródjunk. 2Ha ugyanis már az angyalok által meghirdetett igének akkora ereje volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség elvette méltó büntetését, »

3. fejezet

Krisztus kiválóbb Mózesnél. »
Buzdítás az állhatatosságra. »

1Nos, szent testvéreim, a mennyei hivatás részesei, tekintsetek csak hitünk követére és főpapjára, Jézusra. 2Ő hűséges ahhoz, aki őt erre rendelte, mint ahogy Mózes is az volt egész házában. »

4. fejezet

Pedig a teremtés műve a világ megalkotása óta befejeződött. »
Krisztus papságának kiválósága »
Jézus az új szövetség főpapja. »

1Óvakodjunk attól, hogy valaki közületek későn jöttnek számítson, amíg érvényben van a békességébe való bejutás ígérete. 2Mi éppúgy hírül vettük ugyanis az evangéliumot, mint ők, de nekik nem használt az igehirdetés, mert nem tartottak azokkal, akik hittel hallgatták. »

5. fejezet

Buzdítás a tökéletességre. »

1Minden főpap ugyanis az emberek közül való és az emberek képviseletére van rendelve az Isten tiszteletével kapcsolatos dolgokban, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be a bűnökért. 2Így elnéző tud lenni a tudatlanok és tévelygők iránt, mert maga is a gyöngeség rabja. »

7. fejezet

Jézus örök főpap Melkizedek rendje szerint. »
Papsága fölülmúlja a levita papságot. »

1Ez a Melkizedek Szálem királya és a fölséges Isten papja volt, aki a királyokon aratott győzelméből visszatérő Ábrahám elé ment és megáldotta. 2Ábrahám ezért tizedet adott neki mindenből. A neve azt jelenti: az igazság királya. Szálem királya pedig: a békesség királya. »

8. fejezet

Jézus a mennyei szentély főpapja. »

1A mondottaknak ez a veleje: olyan főpapunk van, aki a fölséges Isten trónjának jobbján ül a mennyben. 2Szolgálatot teljesít a szentélyben, abban az igazi sátorban, amelyet az Úr emelt, s nem ember. »

9. fejezet

Az ószövetségi áldozatok tökéletlensége. »
Az új szövetség tökéletes áldozata. »
Jézus az új szövetség közvetítője. »

1Mindenesetre volt az előző szövetségnek is istentiszteleti rendtartása és földi szentélye: 2egy sátor, amelynek előrészében ott állt a gyertyatartó, az asztal és a fölajánlott kenyér. Ezt szentélynek nevezték. »

10. fejezet

Áldozatának megváltó ereje. »
Állhatatos hitvallás az új szövetség mellett »
Buzdítás az állhatatosságra. »

1Mivel a törvény csak árnyéka a jövendő javaknak s nem teljes képe a valóságnak, még azokkal az áldozatokkal sem tehette tökéletessé az áldozatok bemutatóit, amelyeket évről évre megszakítás nélkül mutattak be. 2Vajon nem hagyták volna abba különben az áldozatokat, ha egyszeri megtisztulás után az áldozó nem érezte volna lelkiismeretében a bűnt? »

11. fejezet

A hit példaképei az Ószövetségben. »

1A hit reményeink szilárd alapja és a nem látott dolgok igazolása. 2Ez adott bizonyságot őseinknek. »

12. fejezet

Állhatatosság a szenvedésben. »
Óvás az elpártolástól. »

1Ezért mi is, akiket ekkora sereg hitvalló vesz körül, vessünk el minden terhet, különösen a csábító bűnt, és fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát. 2Tekintsünk föl a hit szerzőjére és beteljesítőjére, Jézusra, aki a fölkínált öröm helyett a kereszthalált szenvedte el, anélkül hogy a gyalázattal törődött volna, s most Isten trónjának jobbján ül. »

13. fejezet

Különböző erkölcsi intelmek. »
Befejezés »

1Maradjon meg (köztetek) a testvéri szeretet. 2El ne hanyagoljátok a vendégszeretetet: amikor némelyek ezt gyakorolták, tudtukon kívül angyalokat láttak vendégül. »

6. fejezet

1Mellőzzük ezért Krisztus tanításának elemeit s térjünk át a tökéletesebb dolgokra. Nem akarjuk ismét az alapvető igazságokat előadni: a holt cselekedetekből való megtérést, az Istenbe vetett hitet, 2a keresztségi oktatást, s a kézrátételről, a holtak föltámadásáról meg az örök ítéletről szóló tanítást. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel