Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Jézus Krisztus – Dávid fia s Ábrahám fia – eredetének története Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob nemzette Júdát és testvéreit. >>

2. fejezet

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek keletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók most született királya? Láttuk ugyanis csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk.” >>

3. fejezet

Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: „Térjetek meg, mert közel van a mennyek országa!” >>

4. fejezet

Akkor Jézust a Lélek a pusztába vezette, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. >>

5. fejezet

Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, tanítványai odamentek hozzá. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket: – >>

6. fejezet

Vigyázzatok: vallásosságotokat ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól! Amikor tehát adakozol, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek: megkapták jutalmukat. >>

7. fejezet

Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek benneteket! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek meg titeket is; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. >>

8. fejezet

Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Íme, odament egy leprás, leborult előtte, és így szólt: – Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani. >>

9. fejezet

Bárkával átkelt a másik partra, és elment a maga városába. És íme, egy ágyon fekvő bénát vittek hozzá. Hitüket látva Jézus így szólt a bénához: – Bízzál, fiam, bocsánatot nyertek bűneid! >>

10. fejezet

Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsanak mindenféle betegséget és bajt. Ez a tizenkét apostol neve: az első a Péternek nevezett Simon és testvére, András; Jakab, Zebedeus fia, és testvére, János; >>

11. fejezet

Amikor Jézus bevégezte a tizenkét tanítvány oktatását, továbbment onnét, hogy tanítson és igét hirdessen városaikban. Amikor János a börtönben hallott Krisztus tetteiről, ezt üzente neki tanítványaival: – >>

12. fejezet

Abban az időben az egyik szombaton Jézus gabonaföldeken ment át. Tanítványai megéheztek, és elkezdték a kalászokat tépdesni és enni. Amikor a farizeusok ezt meglátták, szóltak neki: – Íme, tanítványaid olyat tesznek, amit nem szabad tenni szombaton. >>

13. fejezet

Aznap Jézus kiment a házból, és leült a tenger partján. Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült; az egész sokaság pedig a parton állt. >>

14. fejezet

Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem, hallotta hírét Jézusnak, és ezt mondta szolgáinak: „Ez Keresztelő János. Ő támadt fel a halottak közül. Ezért van csodatevő ereje.” >>

15. fejezet

Akkor Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz, és ezt mondták: – Miért szegik meg tanítványaid az atyák hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. >>

16. fejezet

A farizeusok és a szadduceusok odamentek, hogy próbára tegyék. Kérték, hogy mutasson nekik mennyei jelet. Így válaszolt nekik: – [Amikor esteledik, ezt mondjátok: „Szép idő lesz, mert vöröslik az ég.” >>

17. fejezet

Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, a testvérét, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruhái pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. >>

18. fejezet

Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és ezt mondták: – Ki a legnagyobb a mennyek országában? Odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, >>

19. fejezet

Amikor Jézus befejezte ezeket a szavait, elhagyta Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket. >>

20. fejezet

Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket szőlőjébe. >>

21. fejezet

Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: „Menjetek a következő faluba, és ott majd mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikajával együtt. Oldjátok el, és vezessétek ide hozzám! >>

22. fejezet

Jézus ismét példázatokban szólt hozzájuk: – Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. >>

23. fejezet

Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz: – Az írástudók és farizeusok elfoglalták Mózes székét. >>

24. fejezet

Amikor Jézus kijött a Templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a Templom épületeit. Ő azonban ezt mondta nekik: „Látjátok mindezt? Bizony, mondom nektek, nem marad itt kő kövön. Mindent le fognak rombolni.” >>

25. fejezet

Akkor hasonló lesz a mennyek országa tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt meg okos. >>

26. fejezet

Amikor Jézus befejezte ezeket a szavait, így szólt tanítványaihoz: „Tudjátok, hogy két nap múlva húsvét ünnepe lesz, és az Emberfia átadatik, hogy keresztre feszítsék.” >>

27. fejezet

Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra juttatják. Megkötözték, elvezették, és átadták Pilátusnak, a helytartónak. >>

28. fejezet

A szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elmentek, hogy megnézzék a sírt. Íme, nagy földrengés támadt, ugyanis az Úr egyik angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és ráült. >>

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel