Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Jézus Krisztus – Dávid fia s Ábrahám fia – eredetének története 2Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob nemzette Júdát és testvéreit. »

2. fejezet

1Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek keletről Jeruzsálembe, 2és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók most született királya? Láttuk ugyanis csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk.” »

3. fejezet

1Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: 2„Térjetek meg, mert közel van a mennyek országa!” »

4. fejezet

1Akkor Jézust a Lélek a pusztába vezette, hogy megkísértse az ördög. 2Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. »

5. fejezet

1Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, tanítványai odamentek hozzá. 2Ő pedig megszólalt, és így tanította őket: – »

6. fejezet

1Vigyázzatok: vallásosságotokat ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól! 2Amikor tehát adakozol, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek: megkapták jutalmukat. »

7. fejezet

1Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek benneteket! 2Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek meg titeket is; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. »

8. fejezet

1Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte. 2Íme, odament egy leprás, leborult előtte, és így szólt: – Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani. »

9. fejezet

1Bárkával átkelt a másik partra, és elment a maga városába. 2És íme, egy ágyon fekvő bénát vittek hozzá. Hitüket látva Jézus így szólt a bénához: – Bízzál, fiam, bocsánatot nyertek bűneid! »

10. fejezet

1Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsanak mindenféle betegséget és bajt. 2Ez a tizenkét apostol neve: az első a Péternek nevezett Simon és testvére, András; Jakab, Zebedeus fia, és testvére, János; »

11. fejezet

1Amikor Jézus bevégezte a tizenkét tanítvány oktatását, továbbment onnét, hogy tanítson és igét hirdessen városaikban. 2Amikor János a börtönben hallott Krisztus tetteiről, ezt üzente neki tanítványaival: – »

12. fejezet

1Abban az időben az egyik szombaton Jézus gabonaföldeken ment át. Tanítványai megéheztek, és elkezdték a kalászokat tépdesni és enni. 2Amikor a farizeusok ezt meglátták, szóltak neki: – Íme, tanítványaid olyat tesznek, amit nem szabad tenni szombaton. »

13. fejezet

1Aznap Jézus kiment a házból, és leült a tenger partján. 2Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült; az egész sokaság pedig a parton állt. »

14. fejezet

1Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem, hallotta hírét Jézusnak, 2és ezt mondta szolgáinak: „Ez Keresztelő János. Ő támadt fel a halottak közül. Ezért van csodatevő ereje.” »

15. fejezet

1Akkor Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz, és ezt mondták: 2– Miért szegik meg tanítványaid az atyák hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. »

16. fejezet

1A farizeusok és a szadduceusok odamentek, hogy próbára tegyék. Kérték, hogy mutasson nekik mennyei jelet. 2Így válaszolt nekik: – [Amikor esteledik, ezt mondjátok: „Szép idő lesz, mert vöröslik az ég.” »

17. fejezet

1Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, a testvérét, és felvitte őket külön egy magas hegyre. 2Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruhái pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. »

18. fejezet

1Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és ezt mondták: – Ki a legnagyobb a mennyek országában? 2Odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, »

19. fejezet

1Amikor Jézus befejezte ezeket a szavait, elhagyta Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. 2Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket. »

20. fejezet

1Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szőlőjébe. 2Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket szőlőjébe. »

21. fejezet

1Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, 2és ezt mondta nekik: „Menjetek a következő faluba, és ott majd mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikajával együtt. Oldjátok el, és vezessétek ide hozzám! »

22. fejezet

1Jézus ismét példázatokban szólt hozzájuk: 2– Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. »

23. fejezet

1Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz: – 2Az írástudók és farizeusok elfoglalták Mózes székét. »

24. fejezet

1Amikor Jézus kijött a Templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a Templom épületeit. 2Ő azonban ezt mondta nekik: „Látjátok mindezt? Bizony, mondom nektek, nem marad itt kő kövön. Mindent le fognak rombolni.” »

25. fejezet

1Akkor hasonló lesz a mennyek országa tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 2Öt közülük balga volt, öt meg okos. »

26. fejezet

1Amikor Jézus befejezte ezeket a szavait, így szólt tanítványaihoz: 2„Tudjátok, hogy két nap múlva húsvét ünnepe lesz, és az Emberfia átadatik, hogy keresztre feszítsék.” »

27. fejezet

1Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra juttatják. 2Megkötözték, elvezették, és átadták Pilátusnak, a helytartónak. »

28. fejezet

1A szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elmentek, hogy megnézzék a sírt. 2Íme, nagy földrengés támadt, ugyanis az Úr egyik angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és ráült. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel