Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Címzés és apostoli üdvözlet. »
Hálaadás a vigasztaló Istennek. »
Az apostol önvédelme »
Lelkiismeretének tisztasága. »
Szerető kímélete. »

1Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timóteus testvér, Isten korintusi egyházának és egész Achájában minden szentnek. 2Kegyelem és békesség nektek, Istentől, Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. »

2. fejezet

Megbocsátó szeretete. »
Apostoli szelleme. »

1Föltettem magamban, hogy nem szomorúságotokra megyek ismét hozzátok, 2mert ha én megszomorítlak titeket, ugyan ki derít föl engem? Csak nem az, akit én szomorítottam meg? »

3. fejezet

A küldetés nagysága. »
Az apostoli bátorság. »

1Megint csak ajánlani kezdjük magunkat? Talán csak nem szorulunk – mint némelyek – hozzátok szóló vagy tőletek eredő ajánlólevélre? 2Ti vagytok ajánlólevelünk, szívünkbe írva. Ismeri és olvassa azt minden ember, »

4. fejezet

Az igazság hirdetése. »
Isten ereje az emberi gyöngeségben. »

1Mivel Isten irgalmából ilyen szolgálatunk van, nem veszítjük el bátorságunkat. 2Elutasítjuk a gyalázatos alattomosságot, nem élünk álnokságban és nem hamisítjuk meg Isten igéjét, hanem nyíltan hirdetjük az igazságot és ezzel rábízzuk magunkat minden ember lelkiismeretére Isten előtt. »

5. fejezet

Mennyei honvágy. »
Krisztus szeretete. »
A nagy kiengesztelés hirdetője. »

1Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk leomlik, Istentől kapunk lakóházat: örök hajlékot a mennyben, amit nem emberkéz épített. 2Ezért is sóhajtozunk itt, mert mennyei hajlékunkba óhajtunk beköltözni. »

6. fejezet

Az apostol áldozatos élete. »
Intések és óvások »
Óvás a pogány bűnöktől. »

1Mint az ő munkatársai, figyelmeztetünk titeket, hogy Isten kegyelmét ne vegyétek hiába. 2Azt mondja ugyanis: „Kellő időben meghallgatlak, s az üdvösség napján segítek rajtad.” »

7. fejezet

Bensőséges kapcsolat a korintusi egyházzal. »

1Mivel tehát ilyen ígéretek birtokában vagyunk, szeretteim, tartsuk távol magunktól a test és lélek minden szennyét s tegyük teljessé megszentelésünket Isten félelmében. 2Értsetek meg! Senkinek kárára nem voltunk, senkit tönkre nem tettünk, senkit rá nem szedtünk. »

8. fejezet

Gyűjtés Makedóniában. »
A korintusi gyűjtés. »
Titusznak és társainak ajánlása. »

1Tudtotokra adjuk, testvérek, Isten kegyelmét, amellyel elárasztotta Makedónia egyházait. 2A bajok és a súlyos megpróbáltatások ellenére is, túláradó örömükből és nyomasztó szegénységükből bőséges adakozás fakadt. »

9. fejezet

A jótékonyság áldásai. »

1A szenteknek szóló gyűjtésről fölösleges tovább írnom. 2Hiszen ismerem készségteket és ezért dicsekszem is veletek a makedónok előtt. Tavaly óta Achája is készen áll és buzgóságtok sokakat föllelkesített. »

10. fejezet

Az apostol fegyverei. »
Az apostol tekintélye. »
Ellenfeleinek gőgje. »

1Krisztus szelídségére és kegyességére kérlek titeket, én, Pál, aki köztetek szemtől szemben szerény vagyok, de távollétemben szigorú. 2Arra kérlek titeket, hogy jelenlétemkor ne kelljen szigorúan föllépnem azzal a határozottsággal, amellyel, gondolom, fölléphetek azokkal szemben, akik azt tartják rólunk, hogy a test szerint élünk. »

11. fejezet

Az apostol dicsekvésének alapja. »
Önzetlensége. »
Oktalan öndicsérete. »

1Bárcsak eltűrnétek részemről némi oktalanságot! De hiszen el is tűrtök engem. 2Én Isten féltékenységével aggódom értetek: hiszen eljegyeztelek titeket egy férfival, hogy tiszta szűzként vezesselek Krisztushoz. »

12. fejezet

Rendkívüli kegyelmei. »
Áldozatkészsége a korintusiakért. »

1Ha dicsekedni kell, bár semmit sem ér, rátérek a látomásokra s az Úr kinyilatkoztatásaira. 2Tudok egy Krisztusban élő emberről, aki tizennégy évvel ezelőtt – testben-e, nem tudom, testen kívül-e, nem tudom, Isten a tudója – elragadtatott a harmadik égig. »

13. fejezet

Az apostol szigorú eljárása. »
Üdvözlés és áldás. »

1Ezúttal harmadszor megyek hozzátok. „Két vagy három tanú vallomása döntsön el minden ügyet.” 2Már második ottlétemkor megmondtam azoknak, akik vétkeztek, és a többieknek is, s most távollétemben is előre megmondom: ha ismét odamegyek, nem kegyelmezek. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel