Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Címzés és apostoli üdvözlet. »
A levél írásának indítóoka. »
Az apostol evangéliumának isteni ereje »
Apostoli meghívása. »

1Pál, aki nem embertől vagy ember által, hanem Jézus Krisztus s az őt holtából feltámasztó Atyaisten rendeléséből apostol, 2meg valamennyi velem lévő testvér, Galácia egyházainak. »

2. fejezet

Tanításának jóváhagyása. »
Péter is jóváhagyja tanítását. »
Fölszabadulás a törvény alól. »

1Tizennégy év múlva Barnabás kíséretében ismét fölmentem Jeruzsálembe, s magammal vittem Tituszt is. 2Kinyilatkoztatástól indítva mentem föl, s megbeszéltem velük, a tekintélyesekkel külön is az evangéliumot, amelyet a pogányok közt hirdetek, hogy hiába ne fáradozzam vagy fáradtam légyen. »

3. fejezet

Az apostol tanítása a megigazulásról »
Ábrahám példája. »
A törvény rendeltetése. »

1Ti oktalan galaták! Ki igézett meg titeket, (hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak) titeket, akiknek szeme elé állítottuk a megfeszített Jézus Krisztust? 2Csak ezt akarom tőletek tudni: a törvény tettei által kaptátok a Lelket, vagy a hit elfogadása által? »

4. fejezet

Krisztus eljövetelével megszűnik a törvény. »
Óvás a visszaeséstől. »
A szolgaság és a szabadság fiai. »

1Azt gondolom: amíg az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a rabszolgától, jóllehet mindennek ura. 2Gyámok és gondviselők alá van rendelve atyjától meghatározott ideig. »

5. fejezet

Ragaszkodjatok a szabadsághoz! »
Az apostol tanítását követő élet »
Lélek szerint éljetek! »

1A szabadságra Krisztus vezetett minket. Álljatok tehát szilárdan és ne hagyjátok magatokat újra a szolgaság igájába hajtani. 2Én, Pál mondom nektek: ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. »

6. fejezet

Az igazi felebaráti szeretet. »
Befejezés »
Befejező intelmek. »

1Testvérek, ha botláson érnek valakit, ti, akik lelkiek vagytok, intsétek meg a szelídség szellemében. De ügyelj, hogy magad kísértésbe ne essél. 2Viseljétek el egymás gyöngéit, így teljesítitek Krisztus törvényét. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel