Keresés a Bibliában

A napkeleti bölcsek.

2 1Amikor Jézus a júdeai Betlehemben megszületett, Heródes király napjaiban bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és érdeklődtek: 2„Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk, hogy hódoljunk neki.” 3Ennek hallatára Heródes király megriadt, és vele egész Jeruzsálem. 4Összehívta valamennyi főpapokat és a nép írástudóit, s tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. 5Azok ezt válaszolták: „A júdeai Betlehemben, mert így jövendölte a próféta: 6Te Betlehem, Júda földje,
éppen nem vagy a legkisebb Júda
fejedelmi városai között,
mert belőled származik majd a vezér,
aki népemet, Izraelt kormányozza.” 7Erre Heródes titkon hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag föltűnésének idejét. 8Majd ezekkel a szavakkal küldte őket Betlehembe: „Menjetek, tudakozódjatok gondosan a gyermek felől. Ha megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki.” 9Azok, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, melyet napkeleten láttak, előttük haladt, amíg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. 10Amint megpillantották a csillagot, igen megörültek. 11A házba lépve, ott látták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva hódoltak neki. Azután fölnyitották kincsesládájukat és ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12Miután álmukban figyelmeztetést kaptak, hogy vissza ne forduljanak Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

Menekülés Egyiptomba.

13Miután eltávoztak, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában és így szólt: „Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, amíg nem figyelmeztetlek, mert Heródes keresi a gyermeket és meg akarja ölni.” 14Ő fölkelt, még az éjjel fogta a gyermeket és az anyját, s elköltözött Egyiptomba. 15Ott maradt Heródes haláláig. Így beteljesedett, amit a próféta szavával mondott az Úr: „Egyiptomból hívtam az én fiamat”.

A betlehemi gyermekgyilkosság.

16Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, nagy haragra gerjedt és Betlehemben meg annak egész környékén megöletett minden fiúgyermeket a kétévestől lefelé, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően. 17Akkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt: 18„Kiáltás hangzik Rámában,
hangos sírás és jajgatás:
Ráchel siratja fiait
és vigasztalódni nem akar,
mert nincsenek többé.”

Hazatérés Egyiptomból.

19Miután Heródes meghalt, az Úr angyala Egyiptomban megjelent Józsefnek álmában és így szólt: 20„Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermek életére törtek.” 21Ő fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. 22De amikor meghallotta, hogy Júdeában Árchelausz uralkodik atyja, Heródes után, félt odamenni. Miután újabb intést kapott álmában, Galilea vidékére költözött. 23Odaérve Názáret városában telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a próféták jövendöltek: Názáretinek fogják hívni.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet