Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Bevezetés »
A megváltás isteni műve »
Isten kegyelmének magasztalása. »
Hálaadás és könyörgés a hívekért. »

1Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efezusban élő szenteknek, 2Krisztus Jézus híveinek. Kegyelem nektek és békesség, Atyánktól, az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. »

2. fejezet

A keresztény méltóság. »
A pogányok meghívása. »

1Ti vétkeitek és bűneitek miatt halottak voltatok. 2Így éltetek annakidején a világ szokása szerint, a légűrben uralkodó fejedelem hatalma alatt. Ez az a lélek, amely most a hitetlenség fiaiban működik. »

3. fejezet

Pál küldetése. »
Az apostol könyörgése. »

1Ennek szolgája vagyok értetek, pogányokért, én Pál, Krisztus Jézus foglya. 2Hiszen hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. »

4. fejezet

Buzdítás a méltó keresztény életre. »
Az új élet kialakulása. »
A felebaráti szeretet kötelességei. »

1Kérlek tehát én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy méltóan éljetek ahhoz a hivatáshoz, amelynek részesei lettetek, 2igaz alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. »

5. fejezet

A világosság fiai. »
A házastársak kötelességei. »

1Kövessétek tehát Isten példáját, mint kedves gyermekei. 2Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket és jó illatú áldozati adományként ajánlotta föl magát értünk Istennek. »

6. fejezet

A gyermekek és szülők kötelességei. »
A lelki fegyverek. »
Befejezés. »

1Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek az Úrban, mert így van rendjén. 2Ez az első, ígérettel kapcsolatos parancs: „Tiszteld atyádat és anyádat, »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel