Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efezusban élő szenteknek, Krisztus Jézus híveinek. Kegyelem nektek és békesség, Atyánktól, az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. >>

2. fejezet

Ti vétkeitek és bűneitek miatt halottak voltatok. Így éltetek annakidején a világ szokása szerint, a légűrben uralkodó fejedelem hatalma alatt. Ez az a lélek, amely most a hitetlenség fiaiban működik. >>

3. fejezet

Ennek szolgája vagyok értetek, pogányokért, én Pál, Krisztus Jézus foglya. Hiszen hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. >>

4. fejezet

Kérlek tehát én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy méltóan éljetek ahhoz a hivatáshoz, amelynek részesei lettetek, igaz alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. >>

5. fejezet

Kövessétek tehát Isten példáját, mint kedves gyermekei. Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket és jó illatú áldozati adományként ajánlotta föl magát értünk Istennek. >>

6. fejezet

Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek az Úrban, mert így van rendjén. Ez az első, ígérettel kapcsolatos parancs: „Tiszteld atyádat és anyádat, >>

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel