Keresés a Bibliában

A tanítványok versengése.

18 1Abban az időben a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában?” 2Ő odahívott egy gyermeket, közéjük állította és így szólt: 3„Bizony mondom nektek: ha meg nem változtok és olyanok nem lesztek, mint a gyermek, nem mentek be a mennyek országába. 4Aki tehát kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. 5Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be.

A bűnre csábítás.

6Aki csak egyet is bűnre csábít a bennem hívő kicsinyek közül, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakára s a tengerbe dobnák. 7Jaj a világnak a botrányok miatt! Elkerülhetetlen ugyan, hogy botrányok forduljanak elő, de jaj annak, aki botrányt okoz! 8Ha kezed vagy lábad bűnre csábít, vágd le és vesd el magadtól. Jobb csonkán vagy sántán bemenned az életre, mint két kézzel vagy két lábbal az örök tűzre kerülnöd. 9Ha pedig szemed csábít bűnre, vájd ki és vesd el magadtól. Jobb fél szemmel bemenned az életre, mint két szemmel a gehenna tüzére kerülnöd. 10Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül! Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát. 11Az Emberfia azért jött,hogy megmentse, ami elveszett.

Az eltévedt bárány.

12Mit gondoltok? Ha valakinek száz juha van s egy elcsatangol közülük, nem hagyja ott a kilencvenkilencet a hegyen és nem megy, hogy megkeresse az eltévedtet? 13Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek: jobban örül annak, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. 14Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül.

Testvéri feddés.

15Ha vétkezik ellened testvéred, menj, fedd meg őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. 16De ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két másikat, hogy két vagy három tanú bizonyítsa az ügyet. 17Ha azokra sem hallgat, mondd meg az egyháznak. Ha pedig a közösségre sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. 18Bizony mondom nektek: amit megköttök a földön, megkötött lesz a mennyben is, és amit föloldotok a földön, a mennyben is föloldott lesz. 19Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei Atyámtól. 20Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

A szívtelen szolga.

21Akkor hozzálépett Péter és megkérdezte: „Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom? Talán hétszer?” 22Jézus így felelt: „Nem mondom: hétszer, hanem hetvenhétszer.” 23„Hasonlít ugyanis a mennyek országa egy királyemberhez, aki számot akart vetni szolgáival. 24Mikor elkezdte a számvetést, eléje állítottak egyet, aki tízezer talentummal tartozott. 25Mivel nem volt miből visszafizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt feleségestül, gyermekestül, vagyonostul, és úgy fizessen. 26De a szolga leborulva kérlelte: légy türelemmel irántam, mindent vissza fogok fizetni. 27Az úr megkönyörült a szolgán, elbocsátotta s tartozását is elengedte. 28Amint a szolga kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte és követelte: add meg, amivel tartozol. 29Szolgatársa leborulva kérlelte: légy türelemmel irántam, mindent vissza fogok fizetni. 30De ő nem engedett, hanem fogta, tömlöcbe vetette, amíg meg nem fizeti tartozását. 31Szolgatársai a történtek láttára igen elszomorodtak s menten elmondták uruknak mindazt, ami történt. 32Az úr maga elé idézte őt és így szólt hozzá: te gonosz szolga! Kérésedre elengedtem minden tartozásodat. 33Nem kellett volna neked is megszánnod szolgatársadat, mint ahogy én megszántalak téged? 34Erre haragjában átadta őt a poroszlóknak, amíg meg nem fizeti minden tartozását. 35Így tesz mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát felebarátjának.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet