Keresés a Bibliában

Jézus meggyógyít egy leprást.

8 1Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte. 2Akkor egy leprás lépett hozzá, leborult előtte és kérlelte: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.” 3(Jézus) feléje nyújtva kezét, megérintette és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Erre az tüstént megtisztult leprájától. 4Jézus akkor lelkére kötötte: „Nézd, ne mondd meg senkinek, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak és ajánld föl az áldozatot, amit Mózes rendelt bizonyságul nekik.”

A kafarnaumi százados.

5Amikor bement Kafarnaumba, egy százados járult hozzá és elpanaszolta: 6„Uram, szolgám bénán fekszik otthon és szörnyen kínlódik.” 7„Megyek és meggyógyítom” – felelte (Jézus). 8A százados így válaszolt: „Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj, és szolgám meggyógyul. 9Jómagam, bár alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Azt mondom egyiknek: menj! – elmegy; és a másiknak: jöjj ide! – hozzám jön; és a szolgámnak: tedd ezt! – megteszi.” 10Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott és így szólt kísérőihez: „Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben! 11Ezért mondom nektek: sokan jönnek napkeletről és napnyugatról és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában, 12az ország fiait pedig kivetik a külső sötétségre. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.” 13A századoshoz pedig így szólt Jézus: „Menj, legyen úgy, amint hitted.” A szolga még abban az órában meggyógyult.

Péter házában.

14Amikor Jézus Péter házába ment, annak anyósát lázas betegen, ágyban találta. 15Megérintette kezét, mire elhagyta a láz. Fölkelt és szolgált neki. 16Mikor beesteledett, sok ördögtől megszállt embert vittek hozzá. Szavával kiűzte a gonosz lelkeket és minden beteget meggyógyított. 17Így beteljesedett Izajás próféta jövendölése: „Ő elvette betegségeinket és bajainkat hordozta.”

Jézus követésének föltételei.

18Jézus nagy sokaságot látott maga körül, meghagyta tehát, hogy keljenek át a túlsó partra. 19Akkor egy írástudó lépett hozzá és így szólt: „Mester, követlek téged, bárhová mégy.” Jézus figyelmeztette: 20„A rókának odúja van, az ég madarának fészke, de az Emberfiának nincs hová lehajtsa fejét.” 21Egy másik tanítványa kérte: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek s eltemessem atyámat.” 22Jézus azonban így felelt: „Kövess engem és hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat.”

A vihar lecsendesítése.

23Bárkába szállt és tanítványai követték. 24Egyszerre csak heves vihar támadt a tavon, úgy hogy a hullámok elborították a bárkát. Ő azonban aludt. 25(Tanítványai) fölkeltették és kérték: „Uram, ments meg (minket), elveszünk!” 26(Jézus) megfeddte őket: „Mit féltek, ti kicsinyhitűek!” Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, mire nagy csend lett. 27Az emberek pedig elámulva mondták: „Ugyan ki ez, hogy még a szélvész és a víz is engedelmeskedik neki?”

A gadarai megszállottak.

28Mikor a túlsó partra ért, a gadaraiak vidékére, két ördögtől megszállt ember jött szembe vele. A sírboltokból jöttek elő. Olyan elvadultak voltak, hogy senki sem mert azon az úton járni. 29Így kiáltoztak: „Mi bajod velünk (Jézus), Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?” 30Nem messze onnan nagy sertéskonda legelészett. 31Ezért az ördögök megkérték: „Ha kiűzöl minket, küldj a kondába.” 32„Menjetek”, szólt. Azok ki is mentek és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredekről a tóba rohant és vízbe veszett. 33A kanászok elfutottak és a városba érve mindent elmondtak a megszállottakról is. 34Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint megpillantották, kérték, távozzék el határukról.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet