Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Bevezetés »
Általános lelkipásztori kötelességek »
Harc a hamis tanítások ellen. »
Hála az apostoli hivatásért. »

1Pál, üdvözítő Istenünknek és reménységünknek, Krisztus Jézusnak rendelkezéséből Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, igaz fiának a hitben. 2Kegyelem, irgalom és békesség az Istentől, az Atyától és Urunktól, Krisztus Jézustól. »

2. fejezet

Buzdítás az imádságra. »
Helyes magatartás az istentiszteleten. »

1Mindenekelőtt arra kérlek, végeztess könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, királyokért 2és minden följebbvalóért, hogy istenfélelemmel és tisztességgel teljes, békés és nyugodt életet élhessünk. »

3. fejezet

Az egyházi elöljárók. »
A diakónusok. »

1Igaz beszéd ez: aki püspökségre törekszik, magasztos dolgot kíván. 2A püspöknek ugyanis kifogástalannak, egyszer nősültnek, józannak, megfontoltnak, tisztességesnek, (szemérmesnek), vendégszeretőnek, tanításra termettnek kell lennie. »

4. fejezet

Óvás a tévtanítóktól. »
Egyéni magatartás »
Példaadó élet. »

1A Lélek azonban világosan mondja, hogy a végső időkben némelyek elpártolnak a hittől, s megtévesztő szellemekre meg ördögi tanításra hallgatnak. 2Ezek képmutató hazudozók, akiknek megbélyegzett a lelkiismeretük. »

5. fejezet

Magatartás az idősekkel szemben. »
A presbiterek. »

1Az idősebb férfit ne korhold, hanem csak figyelmeztesd, mint atyádat, a fiatalabbat, mint testvéredet; 2az idősebb nőt, mint anyádat, a fiatalabbat, mint nővéredet, egészen tiszta érzülettel. »

6. fejezet

A rabszolgák kötelességei. »
Óvás a kapzsiságtól. »
Timóteus legyen példakép. »
Befejezés »

1Mindazok, akik a rabszolgaság igájában görnyednek, tartsák gazdájukat teljes tiszteletben, hogy ne káromolja Isten nevét és tanításukat. 2Akinek pedig hívő gazdája van, ne hanyagolja el kötelességét vele szemben azért, mert testvére, hanem annál szívesebben szolgáljon neki, mert hívő, mert Isten előtt kedves és a javát akarja. Ezt tanítsd, erre buzdíts! »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel