Keresés a Bibliában

Kalászszedés szombaton.

12 1Abban az időben Jézus szombaton vetések között járt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték: 2„Nézd, tanítványaid
olyant tesznek, amit szombaton tilos cselekedni.” 3Erre így felelt: „Nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt éhezett? 4Hogyan ment be Isten házába és ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem kíséretének nem volt szabad megennie, csak a papoknak. 5Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül hogy vétenének? 6Mondom nektek: a templomnál nagyobb van itt. 7Ha értenétek mit jelent: irgalmasságot akarok és nem áldozatot, sohasem ítélnétek el az ártatlanokat. 8Az Emberfia ura a szombatnak is.”

Gyógyítás szombaton.

9Onnan továbbhaladva betért zsinagógájukba. 10Talált egy fél kezére béna embert. Megkérdezték tőle: „Szabad-e szombaton gyógyítani?” – hogy vádaskodhassanak ellene. 11Ő így felelt: „Ha valakinek közületek csak egy juha van, és az szombaton gödörbe esik, nem követ el mindent, hogy kihúzza? 12Pedig mennyivel többet ér az ember a birkánál! Tehát szabad szombaton jót cselekedni.” 13Azzal az emberhez fordult: „Nyújtsd ki a kezed!” Az kinyújtotta, és béna keze éppen olyan egészséges lett, mint a másik. 14Erre a farizeusok kimentek és tanakodni kezdtek, hogyan okozhatnák vesztét.

Jézus kerüli a nyilvánosságot.

15Mikor Jézus ezt meghallotta, eltávozott onnan. Azután is sokan fordultak hozzá és meggyógyította valamennyit. 16De megtiltotta nekik, hogy nyilvánosságra hozzák. 17Így beteljesedett Izajás próféta jövendölése: 18„Ez az én szolgám, akit kiválasztottam,
szeretett fiam, akiben kedvem telik.
Rálehelem lelkemet,
és hirdetni fogja az igazságot a népeknek. 19Nem vitatkozik s nem kiabál,
szavát sem hallják a tereken. 20A megroppant nádat nem töri el,
a füstölgő mécsbelet nem oltja ki,
míg csak győzelemre nem viszi az igazságot. 21Az ő nevében bíznak a nemzetek.”

Jézus válaszol a farizeusok vádaskodására.

22Akkor egy ördögtől megszállt, vak és néma embert vittek hozzá, és meggyógyította úgy, hogy az beszélni és látni kezdett. 23Erre az egész nép elámulva mondta: „Csak nem ő a Dávid fia?” 24A farizeusok is meghallották ezt és megjegyezték: „Ő csak Belzebullal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöt.” 25Jézus, átlátva gondolataikon, így szólt hozzájuk: „Minden meghasonlott ország elpusztul és egyetlen meghasonlott város vagy ház sem állhat fönn. 26Ha sátán űzi ki a sátánt, akkor meghasonlott önmagában: tehát hogyan állhat fönn az országa? 27Ha én Belzebullal űzök ördögöt, fiaitok kinek a segítségével teszik? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. 28De ha én Isten Lelkével űzök ördögöt, akkor elérkezett hozzátok Isten országa. 29Hogyan törhet be valaki az erős ember házába és rabolhatja el a holmiját, ha előbb meg nem kötözi őt? Csak azután foszthatja ki házát. 30Aki nincs velem, ellenem van; aki nem gyűjt velem, szétszór.

Bűnök a Szentlélek ellen.

31Azért azt mondom nektek: minden bűn és káromlás bocsánatot nyer, de a Lélek ellen való káromlás nem nyer bocsánatot. 32Aki az Emberfia ellen szól, bocsánatot nyer, de aki a Szentlélek ellen szól, nem nyer bocsánatot sem ezen a világon, sem a jövendőben. 33Ha jónak mondjátok a fát, tartsátok gyümölcsét is jónak, de ha rossznak mondjátok a fát, tartsátok a gyümölcsét is rossznak, hiszen gyümölcséről ismerhető föl a fa. 34Viperák fajzata! Hogyan beszélhettek jót, holott gonoszok vagytok? Hiszen a szív bőségéből szól a száj. 35A jó ember jó kincséből jót szed elő, a rossz ember rossz kincséből rosszat szed elő. 36Mondom nektek: minden fölöslegesen kimondott szóról számot adnak majd az emberek az ítélet napján. 37Szavaid alapján fognak igaznak ítélni, szavaid alapján fognak elmarasztalni.”

Jónás jele.

38Erre néhány írástudó és farizeus így szólt hozzá: „Mester, jelet szeretnénk tőled látni.” 39Ő így felelt: „A gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás prófétáét. 40Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld szívében három nap és három éjjel. 41A ninivei férfiak e nemzedékkel együtt jelennek meg majd az ítéleten és elítélik azt, mert ők megtértek Jónás prédikációjára. De Jónásnál nagyobb van itt. 42Dél királynője e nemzedékkel együtt jelenik meg az ítéleten és elítéli azt, mert a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa a bölcs Salamont. De Salamonnál nagyobb van itt!

Visszaesés a bűnbe.

43Mikor a tisztátalan lélek kiszáll az emberből, puszta helyen bolyong, nyugtot keres, de nem talál. 44Akkor azt mondja: visszatérek házamba, ahonnét kijöttem. Amikor odaér, üresen találja, sőt még kisöpörve és földíszítve is.

Szakítás a néppel és vezetőivel

45Erre elmegy, hoz magával hét másik lelket, magánál is gonoszabbakat. Bemennek és ott laknak. Annak az embernek a sorsa pedig rosszabbra fordul, mint előbb volt. Így jár ez a gonosz nemzedék is.”

Ki tartozik igazán Jézushoz?

46Miközben még a néphez szólt, anyja és testvérei megálltak kint és beszélni akartak vele. 47Valaki figyelmeztette: „Anyád és testvéreid kint állnak és beszélni akarnak veled.” 48De ő megkérdezte a hozzá szólót: „Ki az én anyám és kik az én testvéreim?” 49Aztán kitárta karját tanítványai felé és így szólt: „Ezek az én anyám és testvéreim! 50Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet