Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Előszó »
Jézus gyermekkora »
János születésének hírül adása. »
Jézus születésének hírül adása. »
Mária látogatása Erzsébetnél. »
János születése. »

1Már sokan vállalkoztak arra, hogy rendszeresen elbeszéljék a köztünk végbement eseményeket úgy, 2amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és hirdetői voltak az igének. »

2. fejezet

Jézus születése. »
Pásztorok a jászolnál. »
Jézus bemutatása a templomban. »
Jézus Názáretben. »
A tizenkét éves Jézus a templomban. »

1Abban az időben Augusztus császár rendeletet bocsátott ki, hogy számlálják össze az egész földkerekséget. 2Ez az első népszámlálás Kvirínusznak, Szíria helytartójának idejében történt. »

3. fejezet

Jézus nyilvános működésének előkészítése. »
A Keresztelő bűnbánatot hirdet. »
A Keresztelő tanúsága Jézusról. »
Jézus megkeresztelkedése. »
Jézus nemzetségtáblája. »

1Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik évében történt. Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, Heródes Galileának, testvére, Fülöp, Itúreának és Trachonitisz tartománynak, Lizániás pedig Abilínának volt negyedes fejedelme. 2Annás és Kajafás voltak a főpapok. Akkor elhangzott az Úr szava Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. »

4. fejezet

Jézus megkísértése. »
Jézus nyilvános működése Galileában »
A názáreti zsinagógában. »
Jézus meggyógyít egy ördögtől megszállt embert. »
Péter házában. »
Kafarnaum környékén. »

1Jézus Szentlélekkel eltelve visszatért a Jordántól. 2A Lélek a pusztába vitte negyven napra. Ott megkísértette az ördög. Azokban a napokban semmit sem evett, de mihelyt azok leteltek, megéhezett. »

5. fejezet

A csodálatos halfogás. »
Jézus meggyógyít egy leprást. »
Jézus meggyógyít egy bénát. »
Lévi meghívása. »
Jézus tanítványai és a böjt. »

1Mikor egyszer Genezáret tavának partján állt, odasereglett hozzá a nép, hogy Isten igéjét hallgassa. 2Látta, hogy a tó szélén két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak és hálóikat mosogatták. »

6. fejezet

Kalászszedés szombaton. »
Gyógyítás szombaton. »
Jézus további működése »
A tizenkettő kiválasztása. »
A hegyi beszéd. »
Ellenségszeretet. »
Vakmerő ítélet. »
A sziklára épített ház. »

1Egy (másodelső) szombaton vetések közt járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat és kezükkel elmorzsolva eszegették. 2Néhány farizeus erre szemükre vetette: „Miért tesztek olyant, ami szombaton tilos?” »

7. fejezet

A kafarnaumi százados. »
A naimi ifjú. »
Keresztelő János követsége. »
Jézus tanúsága Jánosról. »
A nép vezetőinek konoksága. »
A bűnös asszony. »

1Miután befejezte szavait a figyelmesen hallgató nép előtt, bement Kafarnaumba. 2Ott betegen feküdt egy századosnak egyik kedvelt szolgája, és már halálán volt. »

8. fejezet

Asszonyok Jézus kíséretében. »
Példabeszéd a magvetőről. »
A példabeszéd magyarázata. »
A példabeszéd célja. »
Ki tartozik igazán Jézushoz? »
A vihar lecsendesítése. »
A gerázai megszállott. »
Jairus leánya. »

1Ezután bejárta a városokat és falvakat, prédikált és hirdette Isten országának evangéliumát. 2Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akit gonosz lelkektől és betegségekből gyógyított meg: Mária, melléknevén Magdolna, akiből hét ördög ment ki, »

9. fejezet

Az apostolok szétküldése. »
Heródes nyugtalansága. »
A csodálatos kenyérszaporítás. »
Péter vallomása. »
Jézus megjövendöli szenvedését. »
Jézus követése. »
Urunk színeváltozása. »
Az ördögtől megszállt fiú. »
Jézus ismét megjövendöli szenvedését. »
A tanítványok versengése. »
Jézus útja Jeruzsálem felé »
A barátságtalan szamaritánusok. »
Jézus követésének feltételei. »

1Összehívta a tizenkét apostolt, erőt és hatalmat adott nekik az ördögök fölött és a betegségek gyógyítására. 2Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát és gyógyítsák meg a betegeket. »

10. fejezet

A hetvenkét tanítvány szétküldése. »
A megátalkodott városok. »
A tanítványok visszatérése. »
Jézus hálaadása. »
Az irgalmas szamaritánus. »
Mária és Márta. »

1Ezután az Úr más hetvenkét tanítványt választott ki és kettenkint maga előtt küldte őket azokba a városokba és falvakba, ahová készült. 2Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. »

11. fejezet

Az Úr imádsága. »
Az állhatatos imádság. »
Az imádság meghallgatása. »
Jézus válaszol a farizeusok vádaskodására. »
Visszaesés a bűnbe. »
Mária dicsérete. »
Jónás jele. »
A belső világosság. »
Jaj nektek, farizeusok! »
Jaj nektek, törvénytudók! »

1Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott. Mikor befejezte, egyik tanítványa kérte: „Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.” 2Erre így szólt hozzájuk: „Mikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. »

12. fejezet

Ne féljetek az üldözéstől! »
Őrizkedjetek a kapzsiságtól! »
Bízzatok a gondviselésben! »
Gyűjtsetek mennyei kincset! »
Az éber szolgák. »
Jézussal vagy Jézus ellen. »
Az idők jele. »

1Közben olyan nagy tömeg gyűlt köréje, hogy csaknem összetaposták egymást. De ő csak tanítványaihoz szólt: „Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. 2Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna, sem eltitkolva, ami ki ne tudódnék. »

13. fejezet

Intés a bűnbánatra. »
A terméketlen fügefa. »
Egy nyomorék asszony meggyógyítása. »
Jézus tanítása Isten országáról »
Példabeszéd a mustármagról és a kovászról. »
A szűk kapu. »
Jézus és Heródes. »
Jaj neked, Jeruzsálem! »

1Akkor néhányan hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek áldozat bemutatása közben vérét ontotta Pilátus. 2Ő ezt a megjegyzést fűzte hozzá: „Azt gondoljátok, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak a többi galileainál, hogy így jártak? »

14. fejezet

Egy vízkóros meggyógyítása. »
Példabeszéd a főhelyekről. »
Az igazi vendégbarátság. »
Példabeszéd az ünnepi lakomáról. »
Jézus követése kereszthordozás. »

1(Jézus) szombaton egyik előkelő farizeus házába ment, hogy nála étkezzék. Az ott tartózkodók szemmel tartották. 2Volt ott egy vízkóros ember. »

15. fejezet

Az elveszett bárány. »
Az elveszett drachma. »
A tékozló fiú. »

1Mindenféle vámos és bűnös jött hozzá, hogy hallgassák. 2A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt: „Ez bűnösökkel társalog és velük eszik”, jegyezték meg. »

16. fejezet

A hűtlen intéző. »
A farizeusok képmutatása. »
A dúsgazdag és a koldus Lázár. »

1Aztán tanítványaihoz fordult: „Egy gazdag embernek volt egy intézője. Bevádolták nála, hogy eltékozolja vagyonát. 2Magához hívatta tehát és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot a vagyonkezelésről. Nem maradhatsz tovább intézőm. »

17. fejezet

Intelmek a tanítványokhoz. »
Hasonlat a szolgáról. »
A tíz leprás. »
Isten országának eljövetele. »

1Aztán így szólt tanítványaihoz: „Lehetetlen, hogy botrányok ne forduljanak elő, de jaj a botránkoztatónak! 2Jobb volna, ha malomkövet kötnének a nyakára s a tengerbe dobnák, mintsem hogy egyet is bűnre csábítson a kicsinyek közül. »

18. fejezet

Példabeszéd az igazságtalan bíróról. »
A farizeus és a vámos. »
Jézus és a gyermekek. »
A gazdag ifjú. »
A gazdagság veszélyei. »
Az önkéntes szegénység jutalma. »
Jézus működése Júdeában és Jeruzsálemben. »
Jézus harmadszor jövendöli meg szenvedését. »
A jerikói vak. »

1Egyszer példabeszédet mondott nekik arról, hogy szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. 2„Egy városban, mondta, élt egy bíró. Istentől nem félt, embertől nem tartott. »

19. fejezet

Zakeus, a vámos. »
Példabeszéd a minákról. »
A szenvedés előtti napok »
Jézus bevonul Jeruzsálembe. »
Jaj neked, Jeruzsálem! »
A templom megtisztítása. »

1Azután Jerikóhoz érkeztek és bevonultak. 2Volt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, a vámosok feje. »

20. fejezet

Honnan van Jézus hatalma? »
Példabeszéd a gonosz szőlőmunkásokról. »
Szabad-e adót fizetni a császárnak? »
A föltámadás kérdése. »
Dávid fia. »
Óvakodjatok az írástudóktól. »

1Mikor egy nap a templomban tanította a népet és az evangéliumot hirdette, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók és a nép vénei 2és megkérdezték: „Mondd meg, miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat ehhez?” »

21. fejezet

A szegény asszony két fillérje. »
Jövendölés a világ végéről. »
Előképe: Jeruzsálem pusztulása. »
Krisztus második eljövetele. »
Hasonlat a fügefáról. »
Virrasszatok! »

1Aztán föltekintett és figyelte, hogyan dobják a gazdagok alamizsnájukat a templom perselyébe. 2Észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két fillért dobott be. »

22. fejezet

Az utolsó vacsora »
Júdás eladja Mesterét. »
A húsvéti vacsora. »
Az eukarisztia alapítása. »
A tanítványok vetélkedése. »
Imádság Péterért. »
Jézus szenvedése »
Jézus halálfélelme. »
Jézust elfogják. »
Péter tagadása. »
Jézus a főtanács előtt. »

1Közeledett a kovásztalan kenyér ünnepe, a húsvét. 2A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan ölhetnék meg őt. Féltek ugyanis a néptől. »

23. fejezet

Jézus Pilátus előtt. »
Jézus Heródes előtt. »
Jézus és Barabás. »
A keresztút. »
Jézust keresztre feszítik. »
Jézus halála. »
Jézust sírba helyezik. »

1Akkor fölkerekedett az egész gyülekezet és Pilátushoz kísérte őt. 2Ott vádolni kezdték. „Megállapítottuk, mondták, hogy ez félrevezeti népünket, megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak és Messiás-királynak mondja magát.” »

24. fejezet

Jézus föltámadása és mennybemenetele »
Az emmauszi tanítványok. »
Jézus megjelenik az apostoloknak. »
Búcsúbeszéd. »
Jézus mennybemenetele. »

1A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. 2A követ a sírtól elhengerítve találták. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel