Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Előszó »
Jézus mennybemenetelétől a Szentlélek eljöveteléig »
Jézus mennybemenetele. »
Mátyás apostollá választása. »

1Előző könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen mennybevétele napjáig, 2amikor megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak. »

2. fejezet

A Szentlélek eljövetele. »
Péter pünkösdi beszéde. »
A jeruzsálemi hívek élete. »

1Mikor elérkezett a pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. 2Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. »

3. fejezet

A béna koldus csodás gyógyulása. »
Péter templomi beszéde. »

1Péter és János egyszer a kilencórai imádság idején a templom felé tartott. 2Éppen akkor egy bénán született embert vittek arra. Őt mindennap odavitték a templomnak úgynevezett Ékes-kapujához, hogy a templomba menőktől alamizsnát kérjen. »

4. fejezet

Péter és János a főtanács előtt. »
A hívek hálaadása és áldozatos élete. »

1Még beszéltek a néphez, mikor a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok odamentek hozzájuk. 2Rossz néven vették ugyanis, hogy tanítják a népet, és Jézus példájával a halálból való föltámadást hirdetik. »

5. fejezet

Ananiás és Szafíra bűnhődése. »
Az egyház növekedése. »
Az apostolokat újabb üldözés éri. »
Gamáliel tanácsa. »

1Egy Ananiás nevű férfi feleségével, Szafírával együtt eladta egyik birtokát. 2Feleségének tudtával azonban visszatartott az árából s csak egy részt vitt magával és azt tette az apostolok lába elé. »

6. fejezet

Hét diakónus választása. »
István ellen vádat emelnek. »

1Azokban a napokban, mivel egyre nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögök között a zsidók ellen, mert özvegyeiket elhanyagolták a mindennapi alamizsnaosztogatásnál. 2Ezért a tizenkettő összehívta a tanítványok gyülekezetét. „Nem volna rendjén, mondták, hogy az asztalnál szolgáljunk, s közben elhanyagoljuk az Isten igéjét. »

7. fejezet

István beszéde. »
Izrael háza, mutattatok-e be nekem véres és égő áldozatokat
negyven esztendőn keresztül a pusztában? »
István vértanúsága, az első egyházüldözés. »

1„Valóban így áll a dolog?” – kérdezte a főpap. Erre ő így kezdett beszélni: 2„Testvéreim és atyák, hallgassatok meg! A dicsőség Istene megjelent atyánknak, Ábrahámnak, mikor az még Mezopotámiában tartózkodott, vagyis mielőtt Háránba költözött volna, és így szólt hozzá: »

8. fejezet

A palesztinai misszió »
Fülöp térítő munkája Szamariában. »
Péter és János szamariai útja. »
Az etióp udvarnok megtérése. »
„Akár csak a juhot, úgy vitték leölésre,
s miként a bárány elnémul nyírója előtt,
ő sem nyitotta szólásra ajkát. »
(37.) (Fülöp így válaszolt: „Ha teljes szívvel hiszel, lehetséges.”
Ő erre kijelentette: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.”) »

1Alighogy ezt mondta, kilehelte lelkét. Saul pedig helyeselte meggyilkolását. Azon a napon nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen. Az apostolok kivételével valamennyien szétszéledtek Júdea és Szamaria tájékára. 2Istvánnak pedig istenfélő emberek megadták a végtisztességet és igen megsiratták. »

9. fejezet

Saul megtérése. »
Saul első föllépése. »
Péter liddai és joppei tartózkodása. »

1Saul pedig még mindig dühtől lihegve halállal fenyegette az Úr tanítványait. A főpap elé járulva kérte, 2adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, hogy megkötözve Jeruzsálembe hozhassa azokat a férfiakat és asszonyokat, akikről ki tudja deríteni, hogy ezt a tanítást követik. »

10. fejezet

Az ősegyház elterjedése a pogányok között. »
Péter joppéi látomása. »
Kornéliusz küldöttei Péterhez érkeznek. »
Péter meglátogatja Kornéliuszt. »

1Cezáreában élt akkor egy Kornéliusz nevű férfi, az itáliainak nevezett zászlóalj századosa. 2Jámbor és istenfélő ember volt egész házanépével együtt. Sok alamizsnát osztott ki a nép között, és állandóan imádkozott Istenhez. »

11. fejezet

Péter Jeruzsálemben igazolja eljárását. »
Az antióchiai egyház alapítása. »

1Az apostolok és a júdeai testvérek meghallották, hogy a pogányok is befogadták az Isten igéjét. 2Mikor tehát Péter visszatért Jeruzsálembe, a zsidókeresztények szemére vetették: »

12. fejezet

Jakab vértanúsága, Péter csodálatos szabadulása. »
Heródes Agrippa halála. »

1Ugyanebben az időben Heródes király lefogatta az egyház néhány tagját, és bántalmazta őket. 2Így például Jakabot, János testvérét karddal kivégeztette. »

13. fejezet

Pál első missziós útja. »
Pál és Barnabás Ciprus szigetén. »
Az apostolok a pizídiai Antióchiában. »

1Az antióchiai egyházban több próféta és tanító volt, például Barnabás, a Nigernek nevezett Simeon, a cirenei Lúciusz, továbbá Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, és Saul. 2Mikor egy alkalommal istentiszteletet végeztek és böjtöt tartottak, a Szentlélek így intézkedett: „Rendeljétek Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre szántam őket.” »

14. fejezet

Ikónium, Lisztra és Derbé. »
Az első missziós körút befejezése. »

1Ikóniumban szintén a zsidók zsinagógájába tértek be, s olyan eredménnyel prédikáltak, hogy zsidók és pogányok tömegesen fogadták be a hitet. 2A hitetlen zsidók azonban fölkeltették a pogányok rosszindulatát testvéreikkel szemben. »

15. fejezet

Vita a mózesi törvény kötelező erejéről »
A jeruzsálemi határozat. »
A határozat kihirdetése. »
(34.) (Szilás mégis úgy gondolta, hogy jobb lesz, ha ottmarad. Így
aztán Júdás egyedül ment el Jeruzsálembe.) »
Pál másodig útja »
Antióchiától Troászig. »

1Néhányan, akik Júdeából érkeztek oda, így tanították a testvéreket: „Ha nem metélkedtek körül Mózes törvénye szerint, nem üdvözülhettek.” 2Mivel pedig Pál és Barnabás élénken ellenkeztek és vitába szálltak velük, elhatározták, hogy Pál és Barnabás, s még néhányan a többiek közül menjenek föl Jeruzsálembe az apostolokhoz és a presbiterekhez e vitás kérdés ügyében. »

16. fejezet

A filippi események. »

1Eljutott Derbébe és Lisztrába is. Itt találkozott egy Timóteus nevű tanítvánnyal, egy hívő zsidó anyának, de pogány apának fiával. 2A lisztrai és ikóniumi testvérek dicsérőleg nyilatkoztak róla. »

17. fejezet

Tesszalonikában. »
Béreában. »
Az areopáguszi beszéd. »

1Amfipoliszon és Apollónián át Tesszalonikába érkeztek, ahol a zsidóknak zsinagógájuk volt. 2Pál szokása szerint bement hozzájuk és három szombaton keresztül vitatkozott velük. »

18. fejezet

Pál korintusi tartózkodása. »
Hazatérés Antióchiába. »
Pál harmadik útja »
Apolló efezusi és korintusi működése. »

1Ezek után Pál Athénből Korintusba távozott. 2Itt találkozott egy Akvila nevű pontuszi származású zsidóval és feleségével, Priszcillával. Ezek nemrég érkeztek Itáliából, mert Klaudiusz elrendelte, hogy az összes zsidónak el kell hagynia Rómát. »

19. fejezet

Pál Efezusba érkezik. »
Az efezusi apostolkodás. »
Az ezüstművesek zavargása. »

1Apolló korintusi tartozkódása idején Pál a felső tartományokon áthaladva Efezusba érkezett. 2Itt néhány tanítványra talált. „Megkaptátok a Szentlelket, amikor hívők lettetek?” – kérdezte tőlük. „Még csak nem is hallottuk, felelték azok, hogy van-e Szentlélek.” »

20. fejezet

Pál útnak indul. »
Pál Milétoszban búcsút vesz az efezusiaktól. »

1A zavargás megszűntével Pál magához hívatta a tanítványokat. Buzdította őket, majd elbúcsúzott és Makedóniába utazott. 2Végigjárta ennek a kerületeit és sok beszédet intézett az ottaniakhoz. Majd Görögországba ment és ott tartózkodott három hónapon keresztül. »

21. fejezet

Úton Jeruzsálem felé. »
Pál fogsága »
Jakab apostol tanácsa. »
Az apostolt elfogják. »

1Miután elváltunk tőlük, elhajóztunk s egyenes irányba haladva Kószba értünk, másnap meg Ródoszba és onnét Patarába. 2Itt egy Föníciába induló hajóra találtunk. Fölszálltunk tehát és kifutottunk a nyílt tengerre. »

22. fejezet

Pál védekező beszéde. »
Az apostol a főtanács előtt. »

1„Testvérek és atyák! Hallgassátok meg védekezésemet, melyet most elétek terjesztek.” 2Amint meghallották, hogy zsidóul szól hozzájuk, még jobban elcsöndesedtek. »

23. fejezet

A zsidók merényletet terveznek. »
Pált Cézáreába viszik. »

1Pál tekintetét a főtanácsra vetve beszélni kezdett: „Testvérek! Én mind a mai napig tiszta lelkiismerettel éltem Isten akarata szerint.” 2Ananiás főpap erre ráparancsolt a mellette állókra, hogy verjék őt szájon. »

24. fejezet

A zsidók vádat emelnek az apostol ellen. »
(7.) (Törvényünk szerint akartunk fölötte ítélkezni, de Líziász
ezredes karhatalommal kiragadta őt kezünkből, s elrendelte,
hogy vádlói eléd járuljanak.) »
A pör elnyújtása. »

1Öt nap múlva Ananiás főpap néhány vén és egy ügyvéd, Tertullusz kíséretében leutazott, s jelentkezett a helytartó előtt, hogy vádat emeljen Pál ellen. 2Ennek elővezetése után Tertullusz hozzálátott a vád előadásához: „A te gondoskodásod folytán tökéletes nyugalomban élünk és sok dologban javulás állt be ennek a népnek életében. »

25. fejezet

Pál a császárhoz föllebbez. »
Agrippa király látogatása Fesztusznál. »
Az apostol Agrippa király előtt. »

1Fesztusz három napra rá, hogy megérkezett a tartományba, föllátogatott Jeruzsálembe. 2A főpapok és az előkelő zsidók eléje járultak és előadták panaszukat Pál ellen. »

27. fejezet

A hajóút első szakasza. »
Tengeri vihar. »
Hajótörés. »

1Mikor megtörtént a döntés, hogy hajón indulunk Itáliába, Pált és még több foglyot átadtak az Auguszta zászlóalj Júliusz nevű századosának. 2Egy adramitteni hajóra szálltunk föl, amely az ázsiai kikötők felé tartott, és kifutottunk a tengerre. Velünk tartott a tesszalonikai macedón Arisztarhusz is. »

28. fejezet

A máltai tartózkodás. »
A hajóút utolsó szakasza. »
Pál Rómában hirdeti Krisztust. »

1Megmenekülésünk után megtudtuk, hogy a szigetet Máltának hívják. 2A bennszülöttek igazán emberségesen bántak velünk: tüzet raktak és mindnyájunkat odahívtak a ránk szakadt eső és hideg elől. »

26. fejezet

1Agrippa király erre Pálhoz fordult e szavakkal: „Megengedjük, hogy szólj a magad érdekében.” Pál erre kiterjesztette kezét, majd belekezdett védekező beszédébe. 2„Boldognak tartom magamat, Agrippa király, hogy a te jelenlétedben védekezhetem a zsidók összes vádaskodásai ellen, annál is inkább, »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel