Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

A Teremtés könyve »

1Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. 2A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. »

2. fejezet

A második teremtéstörténet, a paradicsom. »

1Így készült el a föld és az ég minden bennelevővel együtt. 2Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett. »

3. fejezet

A bűnbeesés. »

1A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak: „Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?” 2Az asszony így válaszolt a kígyónak: „A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. »

4. fejezet

Kain és Ábel. »

1Az ember megismerte feleségét, Évát, ez fogant, megszülte Kaint, és így szólt: „Isten segítségével embert hoztam a világra.” 2Aztán újra szült: Ábelt, a testvérét. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földműves. »

5. fejezet

A vízözön előtti ősatyák. »

1Ez Ádám utódainak könyve: Amikor Isten Ádámot teremtette, Istenhez hasonlónak alkotta. 2Férfinak és nőnek teremtette őket, megáldotta, s azon a napon, amelyen alkotta, embernek nevezte őket. »

6. fejezet

Isten fiai és az emberek lányai. »
Az erkölcsi romlás. »
A vízözön előzményei. »

1Amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön és leányaik születtek, 2az Isten fiai látták, hogy az emberek lányai szépek. Feleségül vették mindazokat, akik tetszettek nekik. »

7. fejezet

A vízözön. »

1Az Úr így szólt Noéhoz: „Szállj be egész családoddal a bárkába, mert csak téged találtalak igaznak színem előtt az egész nemzedékben. 2Minden tiszta állatból vigyél hetet-hetet, hímet és nőstényt, a tisztátalanokból pedig kettőt, hímet és nőstényt. »

8. fejezet

Noé kiszáll a bárkából. »

1Ekkor Isten megemlékezett Noéról és minden vadállatról, minden háziállatról, ami vele volt a bárkában. Isten szelet támasztott a föld felett, mire a víz apadni kezdett. 2A mélységek forrásai és az ég csatornái bezárultak: az eső megszűnt esni az égből, »

9. fejezet

A világ új rendje. »

1Isten megáldotta Noét fiaival együtt, és így szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, és töltsétek be a földet. 2A föld minden állata, az ég minden madara, a föld minden csúszómászója és a tenger minden hala féljen és rettegjen tőletek: a kezetekbe adom őket. »

10. fejezet

A föld benépesítése. »

1Ezek Noé fiainak, Szemnek, Kámnak és Jáfetnek az utódai. Fiaik a vízözön után születtek. 2Jáfet fiai: Gomer, Magóg, Madai, Javan, Tubal, Mesek és Tirasz. »

11. fejezet

A bábeli torony. »
A vízözön utáni nemzetségek. »

1Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai. 2Amikor keletről elindultak, Sineár földjén találtak egy nagy síkságot és ott letelepedtek. »

12. fejezet

II. ÁBRAHÁM TÖRTÉNETE »
Ábrahám (Ábrám) Egyiptomban. »

1Az Úr így szólt Ábrámhoz: „Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. 2Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. »

13. fejezet

Ábrahám (Ábrám) és Lót elválása. »

1Ábrám tehát feleségével és minden vagyonával visszatért Egyiptomból a Negebre, vele volt Lót is. 2Ábrám nagyon gazdag lett nyájakban, ezüstben és aranyban. »

14. fejezet

A négy király hadjárata. »
Melkizedek. »

1Amráfelnek, Sineár királyának, Arjochnak, Ellaszár királyának, Kedor-Laomernek, Elám királyának és Tidálnak, Gojim királyának idejében 2ezek háborút viseltek Berával, Szodoma királyával, Birsával, Gomorra királyával, Sineábbal, Adma királyával, Semeberrel, Cebojim királyával és Bela (azaz Coár) királyával. »

15. fejezet

Az ígéret és a szövetség. »

1A történtek után az Úr szava megnyilatkozott Ábrámnak látomásban: „Ne félj Ábrám, én védőpajzs vagyok; a jutalmad igen nagy lesz.” 2Ábrám így szólt: „Uram, Istenem, mit adhatsz nekem, hiszen gyermek nélkül maradtam.” »

16. fejezet

Izmael születése. »

1Sárai, Ábrám felesége nem szült gyermeket, volt azonban neki egy Hágár nevű egyiptomi szolgálója. 2Sárai így szólt Ábrámhoz: „Nézd, az Úr nem adott nekem gyermeket. Menj be szolgálómhoz, általa talán gyermekhez jutok.” Ábrám megfogadta Sárai tanácsát. »

17. fejezet

Szövetség és körülmetélkedés. »

1Amikor Ábrám 99 éves volt, az Úr megjelent Ábrámnak és így szólt hozzá: „Én El Shaddái vagyok: járj előttem, és légy tökéletes. 2Szövetséget hozok létre köztem és közted, s megsokasítlak, szerfölött megsokasítlak.” »

18. fejezet

A mamrei jelenés. »
Ábrahám közbenjárása. »

1Az Úr megjelent neki Mamre terebintjénél, amikor a meleg napszakban sátra bejáratánál ült. 2Fölemelte szemét és íme, három férfi állt előtte. Mihelyt meglátta őket, sátra bejáratától eléjük sietett, földig meghajolt »

19. fejezet

Szodoma pusztulása. »
A moábiták és ammoniták eredete. »

1A két angyal este ért Szodomába, amikor Lót éppen a város kapujánál ült. Mikor Lót meglátta őket, felállt, eléjük ment, földig hajolt előttük, 2és így szólt: „Kérlek benneteket, uraim, térjetek be szolgátok házába éjszakára és mossátok meg lábatokat. Holnap reggel aztán elindultok és folytatjátok utatokat.” Azok így válaszoltak: „Nem, a szabadban akarunk éjszakázni.” »

20. fejezet

Ábrahám Gerárban. »

1Ábrahám onnan a Negebre ment, Kádes és Sur között lakott, s mint jövevény, Gerárban tartózkodott. 2Ábrahám azt mondta a feleségéről: a húgom. Akkor Abimelek, Gerár királya érte küldött és elvitette Sárát. »

21. fejezet

Izsák születése. »
Hágár és Izmael eltávolítása. »
Ábrahám és Abimelek. »

1Az Úr meglátogatta Sárát, ahogy megígérte, az Úr úgy tett Sárával, ahogy előre megmondta. 2Sára fogant, és fiút szült Ábrahámnak öreg korában, abban az időben, amelyről Isten beszélt. »

22. fejezet

Ábrahám áldozata. »
Nachor utódai. »

1Ezek után az események után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – felelte. 2Akkor ezt mondta neki: „Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morija földjére, s ott mutasd be égőáldozatul azon a hegyen, amelyet majd megnevezek neked.” »

23. fejezet

A pátriárkák sírja. »

1Sára életkora 127 esztendőt tett ki. 2Ekkor halt meg Sára Kirjat-Arbában, vagyis Hebronban, Kánaán földjén. Ábrahám elkezdte Sáráért a gyászszertartást és a siratást. »

24. fejezet

Izsák házassága. »

1Ábrahám idős volt, előrehaladt a korban, és az Úr mindenben megáldotta Ábrahámot. 2Akkor Ábrahám így szólt háza legidősebb szolgájához, aki egész vagyonát kezelte: „Tedd kezedet a csípőm alá! »

25. fejezet

Ketura utódai. »
Ábrahám halála. »
Izmael utódai. »
Ézsau és Jákob születése. »
Ézsau eladja elsőszülöttségét. »

1Ábrahám vett egy másik feleséget, név szerint Keturát. 2Ez szülte neki Zimránt, Joksánt, Medánt, Midiánt, Isbakot és Suachot. »

26. fejezet

Izsák Gerárban. »
A Gerár és Beerseba közti kutak. »
Szövetség Abimelekkel. »
Ézsau hettita feleségei. »

1Az országban éhínség tört ki. Ez más ínség volt, mint az, amely Ábrahám idejében dühöngött. Ekkor Izsák elment a filiszteus királyhoz, Abimelekhez Gerárba. 2Itt megjelent neki az Úr és így szólt: „Ne menj le Egyiptomba, hanem maradj azon a földön, amelyet mutatok neked. »

27. fejezet

Izsák áldása. »
Jákob távozása. »

1Mikor Izsák megöregedett és szeme elhomályosult, úgyhogy nem látott, magához hívta idősebb fiát, Ézsaut, és így szólt: „Fiam!” „Itt vagyok” – felelte. 2Akkor azt mondta: „Látod, hogy megöregedtem, halálom napját azonban nem tudom. »

28. fejezet

Ézsau újabb házassága. »
Jákob álma. »

1Erre Izsák hívatta Jákobot és megáldotta. Utasítást adott neki, és így szólt: „Ne végy magadnak feleséget Kánaán leányai közül. 2Kelj útra és menj Paddan-Aramba, Betuelnek, anyád atyjának házába és onnan vegyél feleséget magadnak, Lábánnak, anyád testvérének leányai közül! »

29. fejezet

Jákob Lábánnál. »
Jákob két házassága. »
Jákob gyermekei. »

1Ezután Jákob elindult és elérkezett kelet fiainak országába. 2Körülnézett, és a pusztában meglátott egy kutat, amelynél éppen három juhnyáj tartózkodott. Ugyanis ebből a kútból itatták a nyájakat. A kút nyílását elzáró kő igen nagy volt. »

30. fejezet

Jákob gazdagsága. »

1Mikor Ráchel látta, hogy nem szül gyermeket Jákobnak, féltékeny lett nővérére, és így szólt Jákobhoz: „Adj nekem gyermeket, különben meghalok!” 2Jákob dühös lett Ráchelre, s ezt mondta: „Talán helyettese vagyok Istennek, aki megtagadta tőled a gyermekáldást?” »

31. fejezet

Jákob menekülése. »
Lábán üldözi Jákobot. »
Jákob és Lábán szövetsége. »

1De megtudta Lábán fiainak beszédét, akik ezt mondták: „Jákob mindent magához ragadott, ami apánké volt, apánk vagyonából egész gazdagságot szerzett.” 2Jákob Lábán arcáról is leolvasta, hogy nem olyan érzelmeket táplál iránta, mint azelőtt. »

32. fejezet

Előkészület az Ézsauval való találkozásra. »
Küzdelem Istennel. »

1Lábán másnap korán reggel megcsókolta unokáit és lányait, s megáldotta őket. Azután elindult és visszatért lakóhelyére. 2Jákob is elindult útjára. Akkor Isten angyalai találkoztak vele. »

33. fejezet

Találkozás Ézsauval. »
Jákob elválik Ézsautól. »

1Jákob fölemelte szemét és körülnézett. Ott jött Ézsau négyszáz emberével. A gyerekeket elosztotta Lea, Ráchel és a két szolgáló között. 2A szolgálókat gyermekeivel az élre állította, utána Leát gyermekeivel, és végül Ráchelt Józseffel. »

34. fejezet

Dina meggyalázása. »
Házassági szerződés a szichemiekkel. »
Simeon és Lévi bosszúja. »

1Dina, Lea lánya, akit Jákobnak szült, egy napon elment meglátogatni a vidék leányait. 2Amikor Szichem, a vidék fejedelmének, a hivvita Hámornak a fia meglátta, elrabolta, vele hált és erőszakot követett el rajta. »

35. fejezet

Jákob Bételben. »
Benjamin születése és Ráchel halála. »
Jákob fiai. »
Izsák halála. »

1Isten szólt Jákobhoz: „Kelj útra, menj föl Bételbe és maradj ott! Építs ott oltárt Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád, Ézsau elől.” 2Erre Jákob megparancsolta egész házának és mindazoknak, akik nála voltak: „Távolítsátok el az idegen isteneket, amelyeket őriztek. Tisztálkodjatok meg, és váltsatok ruhát. »

36. fejezet

Ézsau feleségei és gyermekei. »
Ézsau utódai Szeirben. »
Edom törzsfői. »
A horita Szeir utódai. »
Edom királyai. »
Edomita törzsfők. »

1Ézsaunak, vagyis Edomnak ezek az utódai: 2Ézsau Kánaán leányai közül vett feleséget: Adát, a hettita Elon lányát és Oholibámát, Anának, a horita Cibeon fiának lányát, »

37. fejezet

József és testvérei. »
Józsefet eladják. »

1Jákob azon a földön lakott, amelyen atyja mint jövevény tartózkodott Kánaán földjén. 2Jákob családjának története a következő: amikor József tizenhét esztendős volt, bátyjaival együtt a juhokat őrizte. Mivel még fiatal volt, apja feleségeinek, Bilhának és Szilpának fiai mellé osztották be. József közölte apjával, ami rosszat azokról mondtak. »

38. fejezet

Júda és Támár története. »

1Ebben az időben Júda elköltözött testvéreitől, és sátrát egy Hira nevű adullámi embernél ütötte fel. 2Ott meglátta az egyik kánaánitának, Suának a lányát. Feleségül vette és vele élt. »

39. fejezet

József Egyiptomban. »

1Amikor Józsefet elvitték Egyiptomba, Potifár, a fáraó egyik tisztviselője, a testőrség parancsnoka, egy egyiptomi ember vásárolta meg az izmaelitáktól, akik odavitték. 2De az Úr Józseffel volt, s így minden sikerült neki. Urának, az egyiptominak a házában maradt. »

40. fejezet

A tisztviselők álma. »

1Bizonyos idő múlva Egyiptom királyának pohárnoka és sütőmestere vétettek uruk, Egyiptom királya ellen. 2A fáraó megharagudott a két tisztviselőre, a főpohárnokra és a fősütőmesterre, »

41. fejezet

A fáraó álma. »
József kitüntetése. »

1Két év múlva a fáraónak álma volt. Úgy tűnt neki, mintha a Nílusnál állna. 2Hét szép és kövér tehén jött elő a Nílusból, és legelt a füves réten. »

42. fejezet

József találkozása testvéreivel. »
Jákob fiainak hazatérése. »

1Jákob hallotta, hogy Egyiptomban van gabona, ezért így szólt fiaihoz: „Mit késlekedtek még? 2Nézzétek, hallottam, hogy Egyiptomban van gabona. Menjetek oda és vegyetek gabonát, hogy életben maradjunk és ne haljunk meg.” »

43. fejezet

Jákob fiainak második útja. »
Találkozás Józseffel. »

1Az éhínség súlyosan ránehezedett a vidékre. 2Mind fölélték a gabonát, amit Egyiptomból hoztak. Ezért apjuk azt mondta nekik: „Menjetek el még egyszer, és vegyetek gabonát számunkra.” »

44. fejezet

József pohara Benjamin zsákjában. »
Júda közvetítése. »

1József azután megparancsolta háza gondnokának: „Töltsd meg az emberek zsákját annyi gabonával, amennyi beléjük fér, s mindegyiknek a pénzét tedd vissza felülre a zsákba. 2Ezüstpoharamat pedig tedd a legfiatalabbnak a zsákjába felülre, a gabonáért járó pénzzel együtt.” Az úgy tett, ahogy József parancsolta. »

45. fejezet

József megismerteti magát. »
A fáraó meghívása. »

1Ekkor József a körülötte állók előtt nem tudta tovább visszatartani magát. Rájuk kiáltott: „Menjetek ki mindnyájan!” Így senki sem volt nála, amikor József fölfedte magát testvérei előtt. 2Olyan hangosan sírt, hogy az egyiptomiak mind hallották, és a híre eljutott a fáraó házába is. »

46. fejezet

Jákob útja Egyiptomba. »
Jákob családja. »
József fogadja atyját. »

1Izrael tehát elindult mindenével, amije volt. Beersebába érve áldozatot mutatott be atyja, Izsák Istenének. 2Isten éjjeli látomásban így szólt Izraelhez: „Jákob, Jákob!” Ő felelt: „Itt vagyok!” »

47. fejezet

A fáraónál. »
József intézkedései. »
Jákob végakarata. »

1József elment, és jelentette a fáraónak: „Atyám és testvéreim megérkeztek juhaikkal, marháikkal és minden vagyonukkal Kánaán földjéről, s Gósen földjén vannak.” 2Testvérei közül ötöt magával vitt, és bemutatta a fáraónak. »

48. fejezet

József két fia. »

1A történtek után hírül vitték Józsefnek: „Nézd, atyád beteg.” Magával vitte két fiát, Manasszét és Efraimot. 2Mikor Jákobnak jelentették: „Íme, a fiad, József jön hozzád” –, összeszedte erejét és felült ágyában. »

49. fejezet

Jákob áldása. »
Jákob utolsó intelmei és halála. »

1Jákob azután hívta fiait és így szólt: „Gyűljetek össze, hadd adjam tudtotokra, ami a távoli időkben rátok vár. 2Gyűljetek össze Jákob fiai és halljátok, hallgassátok meg Izraelt, atyátokat! »

50. fejezet

Jákob temetése. »
József további története. »

1József ráborult atyjára, sírt fölötte és megcsókolta. 2Azután József megparancsolta a szolgálatában álló orvosoknak, hogy balzsamozzák be atyját. Az orvosok bebalzsamozták Izraelt, »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel