Keresés a Bibliában

A föld benépesítése.

10 1Ezek Noé fiainak, Szemnek, Kámnak és Jáfetnek az utódai. Fiaik a vízözön után születtek. 2Jáfet fiai: Gomer, Magóg, Madai, Javan, Tubal, Mesek és Tirasz. 3Gomer fiai: Askenáz, Rifát és Togorma. 4Javan fiai Elisa és Tarsis, a kittimek és a dananimok. 5Ezektől ágaztak ki a népek szigetei. Ezek Jáfet fiai országuk és nyelvük szerint, törzseik és népeik szerint. 6Kám fiai: Kus, Micrajim, Put és Kánaán. 7Kus fiai: Szeba, Havila, Szabata, Ráma és Szabteka. Ráma fiai: Szeba és Dedán. 8Kus nemzette Nimródot. Ez volt az első uralkodó a földön. 9Nagy vadász volt az Úr előtt. Innen a szólás: Nagy vadász az Úr előtt, mint Nimród. 10Uralma kezdetben kiterjedt Bábelre, Erekre, Akkádra és Sineár földjén minden városra. 11Erről a földről indult ki Asszur és megépítette Ninivét, Rechobot-Irt, 12Kalachot és Rezent, Ninive és Kalach között. (Ez a nagy város.) 13Micrajim fiai a luditák, anamiták, lehabiták, naftuchiták, 14patraziták, kaszlukiták és a kaftoriták, akiktől a filiszteusok származnak. 15Kánaán utódai: az elsőszülött, Szidon, azután Het, 16továbbá a jebuziták, amoriták, girgasiták, 17hivviták, arkiták és sziniták, 18arvaditák, zemariták és a hamatiták. Később a kánaániták nemzetségei szétszóródtak. 19A kánaániták határa Szidontól Gerar irányában Gázáig terjedt; Szodoma, Gomorra, Adma és Cebojim irányában pedig egészen Lesáig. 20Ezek Kám fiai törzsük, nyelvük, országuk és nemzetségük szerint. 21Szemnek, Éber fia ősatyjának, Jáfet idősebb testvérének is születtek fiai. 22Szem fiai: Elám, Asszur, Arpachsád, Lud és Árám. 23Árám fiai: Uc, Hul, Geter és Mas. 24Arpachsád fia Selak, Selaké pedig Eber. 25Ebernek két fia született. Az egyik neve Peleg, mivel az ő idejében osztották fel a földet. A testvére neve Joktán. 26Joktán fiai: Almodád, Selef, Hacarmavet és Jerách, 27Hadorám, Usal és Dikla, 28Obál, Abimael, Seba, 29Ofir, Havila és Jobab. Mindezek Joktán fiai. 30Lakóhelyük Mesától Szefárig, a keleti hegységig terjedt. 31Ezek Szem fiai törzsük, nyelvük, országuk és nemzetségük szerint. 32Ezek Noé fiainak törzsei családjuk és nemzetségük szerint. Tőlük származnak a népek a földön a vízözön után.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet