Keresés a Bibliában

Ézsau feleségei és gyermekei.

36 1Ézsaunak, vagyis Edomnak ezek az utódai: 2Ézsau Kánaán leányai közül vett feleséget: Adát, a hettita Elon lányát és Oholibámát, Anának, a horita Cibeon fiának lányát, 3továbbá Bászmátot, Izmael lányát, Najobot húgát. 4Ada szülte Ézsaunak Elifázt, Bászmát szülte Reuelt, 5Oholibáma szülte Jeust, Jalamot és Korachot. Ezek Ézsau fiai, akik Kánaán földjén születtek. 6Ézsau vette feleségeit, fiait és leányait, egész háza népét, minden legelőállatát, minden háziállatát és minden vagyonát, amit Kánaán földjén szerzett, s elköltözött öccsétől Szeir földjére. 7Vagyonuk ugyanis túl nagy volt ahhoz, hogy együtt maradjanak, és a vendéglátó ország sem bírta el őket sok vagyonuk miatt. 8Így Ézsau a Szeir-hegységben telepedett le. Ézsau (neve) Edom is.

Ézsau utódai Szeirben.

9Ézsaunak, az edomiták ősatyjának Szeir földjén ezek voltak az utódai: 10Ézsau fiainak utódai: Elifáz, Adának, Ézsau feleségének a fia. Reuel, Bászmátnak, Ézsau feleségének a fia. 11Elifáz fiai: Temán, Omár, Cefo, Gatam és Kenász. 12Timma Elifáznak, Ézsau fiának mellékfelesége volt. Ő szülte Elifáznak Amaleket. Ezek Adának, Ézsau feleségének utódai. 13Reuel fiai ezek: Nachat, Szerách, Samma és Misza. Ezek Bászmátnak, Ézsau feleségének utódai. 14Ezek pedig Cibeon fia, Ana lányának, Oholibámának, Ézsau feleségének fiai: ő szülte Ézsaunak Jeust, Jalamot és Korachot.

Edom törzsfői.

15Ezek a törzsfők, Ézsau fiai: Elifáznak, Ézsau elsőszülöttének fiai voltak: Temán törzsfő, Omár törzsfő, Cefo törzsfő, Kenáz törzsfő, 16Gatam törzsfő, Amalek törzsfő, akik Elifáztól származtak Edom földjén. Ezek Ada fiai. 17Reuelnek, Ézsau fiának fiai a következők: Nachat törzsfő, Szerách törzsfő, Samma törzsfő és Misza törzsfő. Ezek azok a törzsfők, akik Reueltől származtak, Edom földjén. Ezek Bászmátnak, Ézsau feleségének fiai. 18Oholibámának, Ézsau feleségének fiai a következők: Jeus törzsfő, Jalám törzsfő, Korách törzsfő. Ezek azok a törzsfők, akik Oholibámától, Ana leányától, Ézsau feleségétől származtak. 19Ezek Ézsau fiai és ezek a törzsfők. Ez Edom.

A horita Szeir utódai.

20Ezek a horita Szeirnek, a vidék őslakójának fiai: Lotán, Sobál, Cibeon, Ana, 21Dison, Ecer és Disán. Ezek a horiták törzsfői, Szeir fiai Edom földjén. 22Lotán fiai: Hori és Heman. Lotán nővére Timna. 23Sobál fiai a következők: Alvan, Manachát, Ebál, Sefo és Onam. 24Cibeon fiai a következők: Aja és Ana. Ez az az Ana, aki a pusztában megtalálta a meleg forrást, amikor apjának, Cibeonnak a szamarait legeltette. 25Ana gyermekei ezek: Dison és Oholibáma, Ana leánya. 26Dison fiai ezek: Hemdán, Esbán, Jitrán és Kerán. 27Ecer fiai ezek: Bilhán, Zaaván és Akan. 28Disán fiai: Uc és Aran. 29A horiták törzsfői ezek: Lotán törzsfő, Sobál törzsfő, Cibeon törzsfő, Ána törzsfő, 30Dison törzsfő, Ecer törzsfő, Disán törzsfő. Ezek a horiták törzsfői, törzsük szerint Szeir földjén.

Edom királyai.

31Ezek a királyok uralkodtak Edom földjén, mielőtt izraelita király uralkodott. 32Edom királya volt Bela, Beor fia, városát pedig Dinhabának hívták. 33Bela meghalt, és helyette Jobáb kormányzott, Serah fia Bocrából. 34Amikor Jobáb király meghalt, helyette a temaniták földjéről való Husám kormányzott királyként. 35Husám meghalt, és helyette Adad kormányzott mint király, Badad fia, aki a midianitákat a Moáb-síkságon megverte. Városát Avitnak hívták. 36Adad meghalt, és helyette a masrekai Szamla kormányzott mint király. 37Szamla meghalt, és helyette a Rechobot-han-Nacharból való Saul kormányzott királyként. 38Saul meghalt, és helyette Baal-Hanan, Achbor fia kormányzott mint király. 39Baal-Hanan, Achbor fia meghalt, helyette Hadad kormányzott mint király. Városát Painak hívták. Felesége Mehetábel volt, a Me-Szachab-i Matred lánya.

Edomita törzsfők.

40Ezek Ézsau törzsfői, nemzetségük, lakóhelyük és nevük szerint: Timna törzsfő, Alva törzsfő, Jetet törzsfő, 41Oholibáma törzsfő, Ela törzsfő, Pinon törzsfő, 42Kenáz törzsfő, Temán törzsfő, Mibcár törzsfő, 43Magdiel törzsfő, Iram törzsfő. Ezek Edom törzsfői lakóhelyük szerint az országban, amit birtokba vettek. Ez Ézsaunak, az edomiták ősatyjának családfája.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet